Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Публикувано на: 16.07.2022 07:45

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 55/15.07.2022 г.

Документи:

1.  Молба за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография (европейски образец);
3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
4. Медицинско свидетелство*;
5. Свидетелство за съдимост*;
6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
7. Списък на публикации в научни издания.
8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/971-70-56.