Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“, обявен в ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г. С единствен кандидат: гл. ас. д-р Иван Христов

Публикувано на: 09.08.2022 11:53

Справка за научните приноси 
Списък на публикации 
Списък на цитиранията 
Научното жури за конкурса се състои от: 
Председател:   доц. д-р Елка Трайкова

РЕЦЕНЗЕНТИ
доц. д-р Александра Антонова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
проф. д-р Светлана Стойчева / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
СТАНОВИЩА
проф. дн Амелия Личева / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
проф. дн Милена Кирова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
доц. д-р Елка Трайкова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
доц. д-р Мария Калинова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
доц. д-р Морис Фадел / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /