Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Теория и история на литературата“ – със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на Института.

Публикувано на: 26.09.2022 15:06

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Теория и история на литературата“ – със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на Института.

Срок за подаване на документи: 25 октомври 2022 г.

Документи:  
1. Заявление за участие в конкурса; 
2.  Мотивационно писмо; 
3. Автобиография (по европейски образец); 
4. Диплома за висше образование за образователно квалификационна степен „магистър“; 
5. Диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава; 
6. Медицинско свидетелство*; 
7. Свидетелство за съдимост*; 
8. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв); 
9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.