ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г.

Публикувано на: 02.03.2023 11:41

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г.

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г. 

в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022 г., със Заповед № I-49 от 23.02.2023 на Председателя на БАН и с публикация в Държавен вестник и на електронната страница на Центъра за обучение – БАН

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института за литература към БАН по следните научни специалности:

1. „Теория и история на литературата“ – 1 място

(Област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Професионално направление 2.1. Филология. Докторска програма „Теория и история на литературата“)

2. „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“ – 1 място

(Област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Професионално направление 2.1. Филология. Докторска програма „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“)

Дата на обявяване на конкурса – 14.03.2023 г. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Молба до директора на Института за литература към БАН, в която кандидатите посочват специалността или специалностите, за които кандидатстват (със съответния шифър), и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 

2. Автобиография; 

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 

5. Медицинско свидетелство; 

6. Свидетелство за съдимост; 

7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. 

8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област. 

9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите). 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит). 

Програмите (въпросниците), по които ще се проведат конкурсните изпити, са публикувани на сайта на Института за литература: https://ilit.bas.bg/bg/exam-programs

Изпитът по избрания от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански) се провежда по утвърдената програма на Центъра за обучение към БАН.

Кандидатите се уведомяват писмено за допускането или недопускането им (мотивирано) до конкурса най-късно до 19.05.2023 г. Поради двумесечния срок за подаване на документите според ЗРАСРБ кандидатите трябва да получат програмите за конкурсните изпити преди уведомлението за допускането им. 

Изпитите ще се проведат: 

  • по специалността: от 12 до 16.06.2023 г.; 

  • по чужди езици: от 19 до 23.06.2023 г. (Датата и часът на изпита по чужд език се определя от Центъра за обучение към БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността.)

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка:

  • от изпита по специалността: най-малко мн. добър: 4,50;

  • от изпита по западен език: най-малко добър: 4,00.

Кандидатите, класирани на конкурса, се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

За справки: 

Канцеларията на Института за литература: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, каб. 704, тел.: 02/ 979 29 90. 

БАН – Администрация: София – 1040, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310, тел. 9795260.