МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗМОЖНИ И НЕВЪЗМОЖНИ ИСТОРИИ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА“

2077.png

На 22 и 23 юни 2023 г. от 9.30 ч. в зала „Американски център“ на Столична библиотека ще се проведе международна научна конференция на тема „Възможни и невъзможни истории на българската литература“.

Конференцията ще открият доц. д-р Пенка Ватова – директор на Института за литература към БАН, ръководител на проект „Виртуална история на българската литература“ в рамките на  „Наследство БГ“ и чл.-кор. проф. д.н. Иван Илчев – ръководител на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

С доклади участват учени от Института за литература при БАН, от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, от Нов Български Университет, от Югозападния Университет „Неофит Рилски“, от Великотърновския Университет „Св. св. Кирил и Методий“ от Института по славянска филология на Ягелонския университет, от парижкия университет INALCO.

 Целта на конференцията е да направи литературноисторическа реконструкция на издадените през ХІХ–ХХІ век истории на българската литература – как тя е четена, интерпретирана и оценявана чрез тях в различни социокултурни контексти. Темата на научния форум е провокирана от проблема за преосмисляне на традиционната литературна историография, поставен в края на миналия век и опитите за създаване на нов теоретичен модел за писане на литературната история в епохата на глобализма. В контекста на темата за литературните истории вниманието се насочва и към промените, които неминуемо налага отвореното информационно пространство днес.

Мисленето върху „възможните“ и „невъзможните“ истории на българската литература се насочва в няколко дискусионни полета: изследват се моделите на литературноисторически наративи, които хронологично или йерархично подреждат и пренареждат автори и творби в канона на българската литература, анализират се механизмите, по които той се формира, а литературната история се представя като система от микросюжети, които се допълват и надграждат.

   Международната научна конференция „Възможни и невъзможни историии на българската литература“ се провежда в рамките на научната програма „Витруална история на българската литература IХ-ХХI век“ към проект „Наследство БГ“.

 

Международна научна конференция 

„Възможни  и невъзможни истории на българската литература“

22–23 юни 2023 г.

Столична библиотека – зала  „Американски център“

площад „Петко Р. Славейков“ № 4

22 юни

9.30–9.50  Откриване на конференцията

Доц. д-р Пенка Ватова – директор на Института за литература към БАН, ръководител на проект „Виртуална история на българската литература“ в рамките на  „Наследство БГ“

Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илчев – ръководител на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

Първо заседание

Модератор Елка Трайкова

9.50–10.10 Михаил Неделчев. Как работи литературната история?    

10.10–10.30 Гражина Шват-Гълъбов. Места на паметта vs. история на идеите. В търсене на синтез.

10.30–10.50 Мари Врина-Николов. Как да напишем една литературна история на България през ХХІ век: един възможен прочит. 

10.50–11.10 Цветан Ракьовски. Възможната-невъзможна история на литературата (гледната точка на четири антологии). 

11.10–11.30 Дискусия

11.30–11.50 Кафе пауза

Второ заседание

Модератор Елка Димитрова

11.50–12.10 Николай Аретов. Литературна история и литературен канон: Въпроси и проблематизации.

12.10–12.30 Елка Трайкова. Литературната история през ХХІ век – възможни подходи. 

12.30–12.50 Пенка Ватова. Литературните справочници и литературноисторическото познание.

12.50–13.10 Виолета Русева. Исторически logus, историческо въображение, литературноисторическо поле, литературноисторически наратив, история на литературността – обсъждане на понятията. 

13.10–13.30 Дискусия

13.30–14.30 Обедна почивка

 

Трето заседание

Модератор Пенка Ватова

14.30–14.50 Бойко Пенчев. Литературната история в учебниците по литература.

14.50–15.10 Йордан Ефтимов. Отсъстващият модернизъм: защо българското средно училище не може да се справи с литературата след Бодлер. 

15.10–15.30 Ноеми Стоичкова. Литературна(та) история на днешната литература: невъзможните възможности. 

15.30–15.50 Кристина Йорданова. Нестабилните разкази: литературната история днес между плурализма и концептуализацията.

15.50–16.10 Дискусия 

16.10–16.30 Кафе пауза

Четвърто заседание

 Модератор Ана Стойкова

16.30–16.50 Анисава Милтенова. Възможен ли е реален контекст в историята на средновековната литература? 

16.50–17.10  Диана Атанасова-Пенчева, Ирина Кузидова. Средновековната българска литература и нейното място в литературните истории. 

17.10–17.30  Димитър Кенанов. История на старобългарската литература (в миналото, настоящето и бъдещето).

17.30–17.50  Николета Пътова. Литературните хроники преди литературните истории.

17.50–18.10    Дискусия

18.30   Коктейл – Столична библиотека – зала „Американски център“ 

23 юни 

Столична библиотека зала „Американски център“

площад „Петко Р. Славейков“ №4

Пето заседание

  Модератор доц. д-р Елка Трайкова

9.30–9.50  Мария Огойска За християнския дух на българската литература (от края на XIX и първата половина на XX век. 

9.50–10.10   Биляна Курташева. Опит за история на есето. 

10.10–10.30 Мариета Иванова-Гиргинова. Щрихи към една скрита история на българската драма. 

10.30–10.50   Бисера Дакова. Българският символизъм и литературната (му) история.  

10.50–11.10 Людмила Малинова. Възможната история на българската женска литература.

11.10–11.30  Дискусия

11.30–11.50    Кафе пауза

Шесто заседание

   Модератор Мариета Иванова-Гиргинова 

11.50–12.10  Магдалена Питлак. Световността на една национална литература. 

12.10–12.30 Мария Русева. Пътеписът като възможна микроистория от българската литература.

12.30–12.50 Андриана Спасова. Възможни алтернативи пред филологическия историзъм. 

12.50–13.10 Анна Алексиева. Филмови интерпретации на литературноисторически и биографични сюжети: Ботев в кинопродукциите на Никола Корабов и Максим Генчев.

13.10–13.30   Дискусия

13.30–14.30       Обедна почивка

Седмо заседание

       Модератор Елена Борисова

14.30–14.50   Владимир Игнатов. Между списъка, прочита и програмата, или за един задочен диалог върху развоя на новобългарската книжнина. 

14.50–15.10  Мартин Колев. Горкиевото „босячество“ на Матвей Вълев: за един реабилитиращ сюжет от социалистическия период.

15.10–15.30 Боряна Владимирова. Възможно и невъзможно изграждане на поколенческия модел в „Българската поезия в края на ХХ век“.

15.30–15.50  Теодора Кашилска. Егонаратив и почерци в писателските мемоари за периода между двете световни войни. 

15.50–16.10  Йоанна Гудалова. Литературният старт на издателство „Христо Г. Данов“ (1960–1990 г.) – най-успешното локално издателство. 

16.10–16.30   Дискусия

16.30 Закриване на конференцията

 

Конференцията е организирана в рамките на 

проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“