ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС  ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 Г. 

Публикувано на: 15.07.2023 13:15

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 Г. в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г.

 

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 Г. 
в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г.

 

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. включително кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института за литература по следните научни специалности:

2.1. Филология (Българска литература (Стара българска литература) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Българска литература (Литература на Българското възраждане) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Теория и история на литературата) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Руска литература) – 1 редовна докторантура.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на Института за литература към БАН, в която кандидатите посочват: 

  • професионалното направление (със съответния шифър);
  • акредитираната докторска програма, за която кандидатстват (може да бъде повече от една); 
  • чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (английски, френски, немски, испански);

2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (или нотариално заверено копие от нея);
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация на основание §5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г., че не са зачислявани в редовна докторантура в друго висше училище или научна организация (образец на декларацията може да се бъде свален от тук).
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
9. Фактура (или копие от нея) за платена такса от 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит). 

Кандидатите се уведомяват писмено за допускането или недопускането им (мотивирано) до конкурса най-късно до 20.10.2023 г. 

До 31.10.2023 г. научните звена представят в ЦО – БАН поименен списък на допуснатите кандидати.

До 03.11.2023 директорите на научните звена назначават изпитни комисии.

До 03.11.2023 кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на писмения и устния конкурсен изпит по специалността, ако тази информация не е дадена в писмото за допускането им до конкурса.

Датата и часът на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение към БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността – средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър (4,50).

Изпитните програми (въпросници), по които ще се проведат конкурсните изпити по специалността, са достъпни на сайта на Института за литература: http://ilit.bas.bg/bg/exam-programs

Изпитът по избрания от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански) се провежда по утвърдената програма на Центъра за обучение към БАН.

Изпитите ще се проведат, както следва: 

  • по специалността: от 04 до 08.12.2023 г.; 
  • по чужди езици: от 11 до 15.12.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка: 

  • от изпита по специалността най-малко мн. добър (4,50); 
  • по западен език – най-малко добър (4,00).

Класираните на конкурса кандидати се зачисляват, считано от 01.01.2024 г.

За справки

  • Институт за литература към БАН, канцелария: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, каб. 704. Тел.: 02 971 70 56, 02 979 29 90;
  • Център за обучение – БАН: София – 1040, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310. Тел.: 02 979 52 60.