ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“

T_I_POKANA.jpgИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023

посветена на 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН

Заглавие: ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Анотация: Темата на конференцията свежда вечния интердисциплинарен диалог между словото и образа до един преднамерено знаков аспект: как живее изображението в света на вербалния и на невербалния текст.

Организационен комитет: проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ), проф. дфн Мирослав Дачев (НАТФИЗ), проф. д-р Йоана Спасова-Дикова (Институт за изследване на изкуствата – БАН), доц. д-р Калина Захова (Институт за литература – БАН), доц. дфн Морис Фадел (НБУ)

Дата и място на провеждане: 12 – 13 септември 2023, НАТФИЗ

Обем на докладите при тяхното устно представяне: до 15 минути.

Срок за подаване на заявки за участие (заглавие и кратко резюме): 15 август 2023 г. на един от следните имейли: