Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Литература на Българското възраждане) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 57 от 4 юли 2023 г.

Публикувано на: 04.07.2023 15:01

Документи:

1. Молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

2. Автобиография (европейски образец);

2. Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал);

3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал);

4. Документ за академична длъжност (ако има такава) - оригинал

5. Удостоверение за стаж по специалността;

6. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;

7. Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;

8. Списък на цитиранията;

9. Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат); 

10. Медицинско свидетелство (оригинал);

11. Свидетелство за съдимост;

12. Копие от обявата за конкурса, публикувана в държавен вестник. 

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/979-29-90.