Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Литература на Българското възраждане)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Публикувано на: 18.07.2023 15:02

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 61/18.07.2023 г.

Документи: 

1. Молба за допускане до участие в конкурса; 2. Автобиография (европейски образец); 3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“; 4. Медицинско свидетелство; 5. Свидетелство за съдимост; 6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв); 7. Списък на публикации в научни издания. 8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.