Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Литература на Българското възраждане)“, обявен в ДВ бр. 43 от 16.05.2023 г.

Публикувано на: 29.09.2023 12:26

Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Литература на Българското възраждане)“,  обявен в ДВ  бр. 43 от 16.05.2023 г.

С единствен кандидат:  гл. ас. д-р Николета Пътова – документи:

Справка за научните приноси

Списък на публикации

Списък на цитиранията

Научното жури за конкурса се състои от:

Председател:   проф. д. н. Румяна Дамянова

РЕЦЕНЗЕНТИ
1. проф. д. н. Николай Аретов / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
2. проф. д. н. Милена Кирова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
СТАНОВИЩА
1. проф. д. н. Румяна Дамянова / БЪЛГАРСКИ /
2. проф. д. н. Христо Манолакев / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
3. проф. д-р Паулина Стойчева / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
4. проф. д-р Кирил Топалов / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
5. проф. д. н. Николай Чернокожев / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /