Концептуализиране на символите и метафорите от всекидневния живот. Върху философията на Чарлс Сандърс Пърс (1839 - 1914)

Професор Иван Младенов д.ф.н.   
Институт за литература   
e-mail: mladenovivan13@outlook.com

Курсът е продължение на предишните два – върху епистемология и прагматизъм, но каним нови участници, като представяме тезите на създателя на семиотиката, Чарлс Пърс и развиваме методите му върху конкретни разработки. Фокусът е върху концептуализирането като мисловна операция, с чиято история ще се запознаем и ще опитаме да прилагаме върху тезите на участниците, независимо от каква област на познание произхождат. Перспективата, в която ще дискутираме не е нито изцяло философска, нито само семиотична, литературна, или доминирана от каквато и да е обособена област от човешкото познание.


 

Charles Sanders Peirce