ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ: "ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО, ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА”

 

ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ 2

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2024

Анотация

Опитът от проведената през 2023 г. интердисциплинарна конференция под наслов „Текстът в изображението, изображението в текста“ ни убеди във вдъхновяващата сила на темата. В пресечната точка на различни изкуства, литература и артистични практики тя привлече вниманието на изследователи от различни сфери на хуманитаристиката, които с участието си превърнаха форума в значимо място за научен обмен. Конференцията показа за кой ли път, че днес никое знание не може да бъде затворено в дисциплинарните си граници, още по-малко това, което е свързано с литературата и изкуството, безгранично, флуидно и безкрайно по природа. 

Окуражени от успеха, организаторите (Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Институтът за литература при БАН, Институтът за изследване на изкуствата при БАН, Нов български университет) взеха решение да превърнат начинанието в ежегоден форум. Така темата, която не спира да привлича вниманието и в теоретичен, и в исторически аспект, вече ще има и запазено време, и място за своите изследователи. За тях НАТФИЗ гостоприемно ще отваря врати всяка година през месец септември, а изследванията им, одобрени от анонимни рецензенти, ще бъдат публикувани в сборник, който също предвиждаме да се превърне в традиция. Радваме се, че от тази година към нас се присъединява и Националната художествена академия.

Организационен и комитет на форума 

чл.-кор. проф. д.н. Мирослав Дачев (НАТФИЗ), проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ), проф. д-р Йоана Спасова-Дикова (Институт за изследване на изкуствата – БАН), доц. д-р Пенка Ватова (Институт за литература – БАН), доц. д.н. Морис Фадел (НБУ), доц. д-р Бойка Доневска (НХА)

Дата и място на провеждане: 13 – 14 септември 2024, НАТФИЗ

Обем на докладите при тяхното устно представяне: до 15 минути.

Срок за подаване на заявки за участие (тема и кратко резюме)15 август 2024 г. на един от следните имейли:

svetlana.stoicheva@gmail.com

penka.vatova@gmail.com

morisf2001@yahoo.com

joanasd@yahoo.co.uk 

b.donevska@nha.bg

Обем на текстовете за публикация в реферирано издание: до 15 стандартни страници (х 1800 знака), включително резюметата на български и английски език (около страница). 

Илюстративен материал: всички изображения да бъдат изпращани в отделен файл във формат JPG. 

Заявките за участие се одобряват от Научен комитет на форума въз основа на резюметата. За включване в сборника се приемат само четените доклади, преминали успешно анонимно научно рецензиране и с условието да не са публикувани другаде. Изискванията за оформлението им ще бъдат изпратени заедно с програмата на конференцията.