доц. д-р Александра Антонова

alexandra_antonova.jpeg

Доцент в Института за литература – БАН. През 2009 защитава докторска дисертация на тема „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов, Михалаки Георгиев, Васил Пундев, Тончо Жечев, Ефрем Каранфилов, Боян Ничев, Здравко Петров, Минко Николов, Стефана Цанкова-Стоянова и др., на рецензии и научно-приложни статии. Редактор и съставител на научните сборници „Пространствата на словото. Сборник в чест на Светлозар Игов“ в два тома (2012), „Пенчо Славейков. 150 години от рождението му“ (2017), „Книга за Иван Методиев“ (2018), „Отидоха си моите пристанища. Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев от конференциите по случай 100-годишнината от рождението на поета, проведени в Шумен и София“ (2018),  „Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата“ (2019). „Българската литературна критика – позиции и контексти“, първа и втора част (2020, 2022), на антологиите „Сцена за деца“ (2023) и „Играта. Най-хубавото от сп. „Светулка“ (1904 – 1947) и сп. „Детска радост“ (1910 – 1947)“ (2023). 

Ръководител на проект „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ към секция Нова и съвременна българска литература“ на Института за литература – БАН (2015), както и на проектите „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ (2018 – 2023) и „Българската литература за деца и юноши  XX – XXI в.“ (2021 – ), финансирани от Фонд „Научни изследвания“.

Избрани публикации:

Монографии: 

 • Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик. – С: Изд. „Карина – Мариана Тодорова“, 2011 – 252 с., ISBN 978 954 315 065 6.
 • Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването. – С: Изд. „АзБуки“, 2015 – 176 с., ISBN 978- 619-7065-05-3

Статии и студии:

 • Пластическите изображения в романа „Дилетант” на Чавдар Мутафов. // Литературна мисъл, 2007, № 2, с.139–158. ISSN 0324-0459.
 • Пародията – аспекти на творческо разрушаване у Чавдар Мутафов. // Алтера Академика, 2009, 1, Пролет, с. 20–28. ISSN 1313034X.
 • Постмодерният разказвач. В: Вапцаров – вяра и самота. Сборник с нови изследвания по повод 100-годишнината на поета. – С: ИЦ „Боян Пенев“. 2011 – 260 с., с. 140–149. ISBN 978-954-8712-74-3.
 • Онтологичният човек на Борис Христов в стихосбирката му „Вечерен тромпет“. В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Изд. „Контекст“. 2012 – 800 с., с. 124–131. ISBN 978-954-8238-40-3
 • Един българин за испано-американската литература. Борис Шивачев като майстор на краткия критически портрет. В: Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка. С: ИЦ „Боян Пенев“. 2015 – 384 с., с. 57–63. ISBN 978-954-8712-95-8.
 • Tshawdar Mutafov und der deutsche Expressionismus. // Zeitschrift für Balkanologie, 52 (2016) 1, р. 1 – 20, ISSN 0044-2356.
 • Боян Ничев и Здравко Петров в осмисляне на тоталитарния опит в литературата и културата. // Eлектронно списание за хуманитаристика Х–ХХI век „Дзяло“, 2019, бр. XV, ISSN 1314-9067, линк: http://www.abcdar.com/magazine_XV.php
 • Пеньо Пеев в завоите на критическата рецепция. Стоян Каролев и Минко Николов за Пеньо Пенев. // Талант и власт. Неща премълчавани. – Димитровград: Исторически музей/ Дом музей „Пеньо Пенев“, Полиграфюг АД, 2020, ISBN 978-619-7240-69-6., с. 102 – 107.
 • Предизвикателствата на литературнокритическото самосъзнание. // Литература, етнос, култура. Сборник с научни текстове от Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ (7 – 9 октомври 2021) по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“. – Ловеч: Инфовижън, 2021, 244 с., с. 16 – 26, ISBN 978-619-7442-65-6
 • Историческият роман по Георги Цанев. // Studia Litteraria Serdicensia, Год. II, № 2, 2022, с. 77 – 85. Online ISSN 2815-2999; Print ISSN 2738-7631: https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2022/issue-2
 • Михалаки Георгиев, или как срещите на културни канони захраниха литературния. // Studia Litteraria Serdicensia, Год. II, 2022, № 3, с. 131 – 142. Online ISSN 2815-2999; Print ISSN 2738-7631: https://studialiteraria.eu/index.php/bg/archive/year-2022/issue-3
 • Мемоаристи и критици. // Литературни форми на границата между документално и художествено. Състав. Стоичкова, Н., М. Русева. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 320 с., с. 203 – 213, ISBN 978-954-07-5568-7
 • Литературна история и литературно историзиране. // Сборник с материали от Втора международна славистична конференция в памет на св. св. Кирил и Методий. Харков – Шумен: ХНПУ; ХIФТ, 2022, 375 с. ISBN 978-966-1630-55-9: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7698/1/Матеріали_славістична_конференція_2022_електронна_версія.pdf
 • Стефана Цанкова-Стоянова на страниците на сп. „Светулка“ и сп. „Детска радост“. // Гласове на другостта. Състав. Стоичкова, Н., Я. Радева, М. Колев, 2023, 496 с., с. 257 – 268, ISBN 978-954-07-5843-5
 • Лирическите текстове на Люба Касърова: във и извън архива. // Сборник с доклади от международната научна конференция „Българистиката по света. Филологията у дома“. – Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2023, 300 с., с. 156 – 165. ISBN 978-954-00-0353-5

Сборници (съставителство и редакция)

 • Пространствата на словото. Т. 1. Сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Състав. Протохристова, К., Е. Трайкова, Ал. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, А. Антонова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2012, 696 с., 978-954-8712-77-4 
 • Пространствата на словото. Т. 2. Сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Състав. Протохристова, К., Е. Трайкова, Ал. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, А. Антонова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2012, 608 с., 978-954-8712-84-2
 • Пенчо Славейков. 150 години от рождението му. Сборник с научни изследвания. Състав. Антонова. Ал., Е. Трайкова, М. Янакиева, П. Ватова. –  София: ИЦ „Боян Пенев“, 2017, 544 с., ISBN 978-619-7372-02-1 
 • Книга за Иван Методиев. Проекти за свят. [Сб.]. Състав. Антонова, Ал., М. Димитрова. –София : ИЦ „Боян Пенев“, 2018, 264 с., ISBN 978-619-7372-07-6
 • Отидоха си моите пристанища. Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев от конференциите по случай 100-годишнината от рождението на поета, проведени в Шумен и София. Декември 2016. [Електронен сборник]. Състав. и ред. Антонова, Ал., П. Ватова. – Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 202 с., 2018, ISBN 978-619-201-223-6
 • Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата. Сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на Димитър Талев. Състав. Антонова, Ал. Е. Трайкова, М. Иванова-Гиргинова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2019, 378 с., ISBN 978-619-7372-19-9
 • Българската литературна критика – позиции и контексти. Състав. Антонова, Ал. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2020, 370 с., ISBN 978-619-7372-25-0 https://bglitcritics.org/blog/bulgarska-kritika-pozicii
 • Българската литературна критика – позиции и контексти. Втора част. Състав. Антонова, Ал., А. Спасова, Е. Трайкова, Е. Борисова, М. Димитрова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022, 462 с., ISBN 978-619-7372-58-8
 • https://bglitcritics.org/blog/sbornik-kritika-2
 • Младите в литературната критика. Състав. Антонова, Ал., А. Спасова, Е. Трайкова, Е. Борисова, М. Димитрова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022, 282 с., ISBN 978-619-7372-59-5:
 • https://bglitcritics.org/blog/konkurs-ese-1
 • Младите в литературната критика. Втора част. Състав. Антонова, Ал., А. Спасова, Е. Трайкова, Е. Борисова, М. Димитрова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2023, 280 с., ISBN 978-619-7372-61-8: 
 • https://bglitcritics.org/blog/sbornik-eseta-2
 • Антология „Сцена за деца“. Състав.: Антонова, Ал., Р. Чернокожева, С. Цонева. –  София: ИЦ „Боян Пенев“, 2023, 494 с., ISBN 978-619-7372-60-1
 • Антология „Играта“. Най-хубавото от сп. „Светулка“ (1904 – 1947) и сп. „Детска радост“ (1910 – 1947). Състав. Антонова, Aл., Б. Владимирова, О. Георгиева-Тенева, П. Михайлов, Т. Казанджиева, Р. Чернокожева. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2023, 260 с., ISBN 978-619-7372-63-2

Участие в научноизследователски проекти:

 • „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ към секция Нова и съвременна българска литература“ (2015 – ) (ръководител) 
 • „Българската литература за деца и юноши-национални и универсални ценности” към секция Нова и съвременна българска литература (2015 – 2021)
 • „Виртуална библиотека „Иван Шишманов“. Българска литература в превод“ към ФНИ (2013 – 2014)
 • „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ (2015 – 2016)
 • „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ към ФНИ (2018 – 2023) (ръководител) 
 • „Българската литература за деца и юноши  XX – XXI в.“ към ФНИ (2021 – 2024 ) (ръководител)
 • „Жените в българската литература – извороведски изследвания, дигитална платформа“ към ФНИ (2021 – 2024) (член на екипа)
 • „Есеистика и литература (сп. „Философски преглед“ 1929 – 1943) към ФНИ (2021 – 2024)

Участия в научни конференции:

 • Национална научна конференция „Емилиян Станев – традиция и модерност“, с доклад на тема „Думи и слова в „Антихрист“ на Емилиян Станев“, 27 – 28 април 2017, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
 • Национална научна конференция „Християнските ценности в българската литература за деца“, с доклад на тема „Алегорично за ценностите. Баснята „Дъб и вреж“ на Михалаки Георгиев в сп. „Ученически другар“ (1900)“, 16 май 2017, Столична библиотека
 • Национална научна конференция по повод 120-годишнината от рождението на Асен Разцветников, с доклад на тема „Експресионистична и декоративна естетика в ранни стихотворения на Асен Разцветников“, 3 – 4 ноември 2017, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Юбилейна конференция, „Литературознанието: диалогичност и предизвикателства“, посветена на 70-годишнината от основаването на ИЛ, с доклад на тема „Михалаки Георгиев или как разпадът на културния канон захрани литературния“, 11 май 2018, Столична библиотека
 • Национална научна конференция „Детството – креативност и спонтанност“, с доклад на тема „Елисавета Багряна: вторичната магика на детския поглед“, 11 юни 2018, Столична библиотека
 • Кръгла маса, посветена на 125-годишнината на Елисавета Багряна, с доклад на тема „Зрялата философска поезия на Багряна“, 12 –13 ноември 2018, Столична библиотека 
 • Национална научна конференция „Талант и власт. Неща премълчавани“ с докладна тема „Пеньо Пенев в завоите на критическата рецепция. Стоян Каролев и Минко Николов за Пеньо Пенев“, 18 – 19 април 2019, заседателна зала „Гроссето“, Община Димитровград
 • Национална научна конференция с международно участие „Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит (Конференция в памет на Вихрен Чернокожев)“ с доклад на тема „Боян Ничев и Здравко Петров в осмисляне на тоталитарния опит в литературата и културата“, 24 – 25 юни 2019, Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Кръгла маса „Европейският поетически авангард – транспониране и превод в българската литература“, с презентация върху Константин Гълъбов, Спиридон Казанджиев и Д. Б. Митов, 25 юни 2019, Алте Капеле, Виена.
 • Национална научна конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ – първа част, с доклад на тема „Минко Николов в критическата рецепция“, 17 – 18 октомври 2019, Столична библиотека
 • Втора национална научна конференция „Жените в българската литература и култура“ с доклад на тема „Багряна, Екатерина Ненчева и Ана Карима в няколко своевременни критически рефлексии“, 27 – 29 ноември 2019, София, Зала 2, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Национална научна конференция „Романът на историята“, с доклад на тема „Историческият роман по Георги Цанев“, 23 – 24 ноември 2020, ИЛ, онлайн
 • Национална научна конференция „Класика и съвременност в българската литература за деца“, с доклад на тема „Георги Цанев за литературата за деца“, 20 май 2021, ИЛ, онлайн
 • Национална научна конференция „Творческа автономност и власт. 80 години от рождението на писателя Георги Марковски“, с доклад на тема „Тончо Жечев и Георги Марковски“, 14 септември 2021, НАТФИЗ 
 • Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“, с доклад на тема „Предизвикателствата на литературнокритическото самоосъзнаване“, 7 – 9 октомври 2021, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
 • Международна научна конференция „100 години след Вазов“, с доклад на тема „Васил Пундев и Иван Вазов“, 14 – 15 октомври 2021, ИЛ, онлайн
 • Научна конференция с международно участие „Литературни форми на границата между документално и художествено“, с доклад на тема „Мемоаристи и критици“, 17 – 18 ноември 2021, СУ „Св. Климент Охридски“, онлайн
 • Юбилейната научна конференция „100 години „Развигор“, с презентация на тема „Архивите говорят: Александър Балабанов и Тодор Боров“, 10 декември 2021, НБУ, ИЛ, онлайн 
 • Национална научна конференция „Пътят на българската литература за деца и юноши“, с доклад на тема „Идеалният детски свят на Надя Трендафилова“, 30 юни – 1 юли, ИЛ
 • Национална научна конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика – втора част“, с доклад и презентация на тема „Архивното литературнокритическо наследство на Васил Пундев“, 12 – 13 май 2022, Голям салон на БАН 
 • Втора международна славистична конференция в памет на св. св. Кирил и Методий, Киев – София – Харков – Шумен, с доклад на тема „Литературна история и литературно историзиране“, 18 май 2022, онлайн 
 • Кръгла маса под наслов „Теодор Траянов всред българския символизъм“, с доклад на тема „Жрец без храм, пътник пред много пътища, пилигрим без религия (Васил Пундев и Теодор Траянов)“, 20 юни 2022, Институт за славистика, Университет Виена
 • Научна конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“, с доклад на тема „Людмил Дринов: във и извън архива“, 14 – 15 ноември 2023, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Кръгла маса „Българското литературознание от втората половина на XX в.: Зони на (не)свободата“ в памет на Елка Константинова и Светлозар Игов, с доклад на тема „Елка Константинова и Георги-Караславовите разкази за деца“, 15 декември 2023, ИЛ