доц. д-р Александра Антонова

alexandra_antonova.jpeg

Александра Антонова е литературовед, специалист по нова българска литература, доцент в Института за литература – БАН. През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов, Михалаки Георгиев и др., на рецензии и научно-приложни статии, редактор на научни сборници. Изследователските ѝ интереси са насочени към поетиката на предметизма, както и към историята и рецепцията на българската литературна критика. От 2015 г. е ръководител на проект „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ към секция „Нова и съвременна българска литература“ на Института за литература – БАН, а от 2018 г. е ръководител на проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Избрани публикации:

Монографии

 • Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик. – С: Изд. „Карина – Мариана Тодорова“, 2011 – 252 с., ISBN 978 954 315 065 6.
 • Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването. – С: Изд. „АзБуки“, 2015 – 176 с., ISBN 978- 619-7065-05-3

Научни статии

 • Пластическите изображения в романа „Дилетант” на Чавдар Мутафов. // Литературна мисъл, 2007, № 2, с.139–158. ISSN 0324-0459.
 • Пародията – аспекти на творческо разрушаване у Чавдар Мутафов. // Алтера Академика, 2009, 1, Пролет, с. 20–28. ISSN 1313034X.
 • Постмодерният разказвач. В: Вапцаров – вяра и самота. Сборник с нови изследвания по повод 100-годишнината на поета. – С: ИЦ „Боян Пенев“. 2011 – 260 с., с. 140–149. ISBN 978-954-8712-74-3.
 • Онтологичният човек на Борис Христов в стихосбирката му „Вечерен тромпет“. В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Изд. „Контекст“. 2012 – 800 с., с. 124–131. ISBN 978-954-8238-40-3
 • Един българин за испано-американската литература. Борис Шивачев като майстор на краткия критически портрет. В: Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка. С: ИЦ „Боян Пенев“. 2015 – 384 с., с. 57–63. ISBN 978-954-8712-95-8.
 • Tshawdar Mutafov und der deutsche Expressionismus. // Zeitschrift für Balkanologie, 52 (2016) 1, р. 1 – 20, ISSN 0044-2356.
 • Боян Ничев и Здравко Петров в осмисляне на тоталитарния опит в литературата и културата. // Eлектронно списание за хуманитаристика Х–ХХI век „Дзяло“, 2019, бр. XV, ISSN 1314-9067, линк: http://www.abcdar.com/magazine_XV.php
 • Пеньо Пеев в завоите на критическата рецепция. Стоян Каролев и Минко Николов за Пеньо Пенев. // Талант и власт. Неща премълчавани. – Димитровград: Исторически музей/ Дом музей „Пеньо Пенев“, Полиграфюг АД, 2020, ISBN 978-619-7240-69-6., с. 102 – 107.

Образование:

 • 2009 – Доктор по българска литература - 05.04.02 (Българска литература).Тема на дисертацията: „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик”
 • 2006 – 2009 – Докторант в Институт за литература – БАН, Направление „Нова и съвременна българска литература”
 • 1998 – Магистър по българска литература. Тема на дипломната работа: „Пространство на поетическата визия в стиховете на Александър Вутимски”

Заемани длъжности:

 • 2010 – Литературен сътрудник, Направление „Нова и съвременна българска литература” в Институт за литература – БАН
 • 2011 – Главен асистент, доктор по филология, Направление „Нова и съвременна българска литература” в Институт за литература – БАН
 • 2016 – Доцент, доктор по филология, Направление „Нова и съвременна българска литература“ в Институт за литература – БАН

Участие в научни проекти:

 • „Актуални прочити на новата и съвременна българска литература”, разработен от направление „Нова и съвременна българска литература” в Института за литература към БАН.
 • „Българската литература за деца и юноши-национални и универсални ценности”, разработен от направление Нова и съвременна българска литература в Института за литература към БАН.
 • „Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки”, разработен от направление Нова и съвременна българска литература в Института за литература към БАН.
 • „Периодика и литература”, (подпроект „Литературният вестник в България”, разработен от направление Нова и съвременна българска литература в Института за литература към БАН.)
 • „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм";
 • „Виртуална библиотека "Иван Шишманов". Българска литература в превод";
 • „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти"

Участие в научни конференции:

 • Национална научна конференция „Критическото наследство на модернизма”, организирана от направление „Нова и съвременна българска литература” на Института за литетура, м.декември 2007, Столична библиотека, с текст, озаглавен „Критическото наследство на Чавдар Мутафов”.
 • Национална кръгла маса, организирана в СГГ от Нов български университет в рамките на изложбата „Българските художници и Мюнхен”, м.февруари 2009, СГГ, с доклад на тема „Чавдар Мутафов и Мюнхен”.
 • Национална конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Димитър Димов, 8-9 октомври 2009, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”) ,с доклад „Естетика на вещта в разказите и пътеписите на Димитър Димов”.
 • Национална научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Н. Вапцаров, 10-11 декември 2009, Народна библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”, с доклад „Художникът Вапцаров и фрагментът”.
 • Национална кръгла маса, организирана от Института по балканистика към БАН на тема "Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременността на миналото", 27-28 май 2010, Институт по балканистика с Център по тракология, с доклад на тема „Градът на Чавдар Мутафов – градска изобразителна естетика”.
 • Юбилейно академично четене, посветено на 80-годишния юбилей на проф. чл.- кор. Милена Цанева, 24-25 юни 2010, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, с доклад на тема „Текстурното изображение в някои разкази на Светослав Минков”.
 • Националната научна конференция „Връстници на всички времена”, посветена на 90-годишния юбилей на Леда Милева, 90-годишния юбилей на Валери Петров и 100-годишнината на списание „Детска радост”, 25 октомври 2010, с доклад на тема „Приказките на Светослав Минков в сп. „Детска радост”.
 • Националната научна конференция „Островът на антологиите: 1910 и след това”, посветена на 100-годишнината от излизането на трите антологии „Антология на българската поезия” от Д. Дебелянов и Д. Подвързачов, „На Острова на блажените“ на Пенчо Славейков и „Подир сенките на облаците” от П.К. Яворов,17 декември 2010, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, с доклад на тема „Разнородни антологийни модели в периода 1910-1925г.”
 • Национална кръгла маса „Пътища и пътеки на европеизма на Балканите”, организирана от Института по балканистика с Център по тракология, 2-3 юни 2011, Институт по балканистика с Център по тракология, с доклад на тема „Ямболските модернисти”.
 • Национален форум „Борис Христов в българската литература и култура”, организиран от Нов български университет и направление „Нова и съвременна българска литература” при Института за литература, 30 март 2012, с доклад „Поетика на баналното в стихосбирката „Вечерен тромпет” на Борис Христов (1977)”.
 • Национална научна конференция „Ангел Каралийчев. Фантастичният реализъм”, посветена на 110-годишнината от рождението на писателя, 25 октомври 2012, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, с доклад на тема „Декоративно изображение в „Росенския камен мост”.
 • Национална научна конференция „Българският модернизъм – единения и разриви“, посветена на кръглите годишнини на списанията „Мисъл“ (1892), „Хиперион“ (1922) и „Crescendo“ (1922), 15 ноември 2012, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с доклад „Кирил Кръстев: изкуството е във формулата на синтеза“.
 • Национална научна конференция „Полюси на критическата съдба. Втора част“, посветена на кръглите годишнини от рождението на Константин Гълъбов (120 г.), Васил Пундев (120 г.), Спиридон Казанджиев (130 г.) и Георги Константинов (110 г.), 14 декември 2012, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с доклад „Васил Пундев на страниците на в-к „Слово“.
 • Национална научна конференция „Феноменът Америка в българската литература – от романа до гротеската и по-нататък“, посветена на 110-годишнината от рождението на Борис Шивачев и Светослав Минков, 4 декември 2012, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с доклад „Един българин за испано-американската литература. Борис Шивачев като майстор на краткия критически портрет“.
 • Национална научна сесия по повод 60-годишнината на Златомир Златанов, организирана от Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 9 октомври 2013, Унгарски културен център, с доклад „Двойствената жена на Златомир Златанов в „Нощни плажове“.
 • Национална научна конференция „Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)“, 14–16 ноември 2013, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с доклад „Чавдар Мутафов и авангардните естетики“.
 • Национална научна конференция „Авторската приказка в българската литература за деца през 20–40-те години на XX в.“, 12 юни 2015, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с доклад „Трансцендентният Платонов свят на Константин-Константиновите приказки от „Приказки за тебе“ (1924) и „Приказки на щурчето“ (1927)“.
 • Национална научна конференция, посветена на Константин Константинов, „Литературата и литературната история отвъд юбилеите“, 11 декември 2015, СУ „Св. Климент Охридски“, с доклад „Предметно изображение у Константин Константинов и Чавдар Мутафов“.
 • Национална научна конференция „Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация“, 16–17 март 2017, Американски център към Столична библиотека, с доклад „Quasi una Fantasia на Боян Дановски – мистикопораждащите потенции на словото“.

Книги и избрани публикации:

Монография:
 • АНТОНОВА, Александра. Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик. С, Карина – М, 2011.
 • АНТОНОВА, Александра. Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването. С: Изд. „АзБуки“, 2015 - 176 с., ISBN 978-619-7065-05-3
Научни публикации:
 • АНТОНОВА, Александра. Пластическите изображения в романа „Дилетант” на Чавдар Мутафов. // Литературна мисъл, 2007, № 2, с.139-158. ISSN 0324-0459
 • АНТОНОВА, Александра. Субектното пространство в „Марионетки”.// Везни, 2008, № 5, с.126-135. ISSN 0861-606X
 • АНТОНОВА, Александра. Образите на ирационалното или покерът на темпераментите.// Литературен вестник, № 15, 23-29 април 2008, с.12-13.
 • АНТОНОВА, Александра. Критическият текст на Чавдар Мутафов – от критика към белетристика. // Пламък, 2009, № 3–4, с. 184–189. ISBN 0032-0528.
 • АНТОНОВА, Александра. Пародията – аспекти на творческо разрушаване у Чавдар Мутафов. // Алтера Академика, 2009, 1, Пролет, с. 20–28. ISSN 1313034X.
 • АНТОНОВА, Александра. Поетическата визия на Александър Вутимски. Словото днес, № 28, 15 окт. 2009, с. 12–13. По повод 90 г. от рождението му.
 • АНТОНОВА, Александра. Чавдар Мутафов и Мюнхен. // Докторантски четения 2009, НБУ. Деп. История на културата, С. 2010, с.83 и в.: Ел. сб. – София : НБУ. Деп. История на културата, 2009. –83 с. (на компактдиск).
 • АНТОНОВА, Александра. Чавдар Мутафов и Мюнхен.// Словото днес,бр. 4, 10.02.2011, с. 10.
 • АНТОНОВА, Александра. Млада България – по-нашироко, по-надалеч.// Везни, 2011, № 5-6, с.133. ISSN 0861-606X.
 • АНТОНОВА, Александра. Критическото наследство на Чавдар Мутафов. В: Критическото наследство на българския модернизъм. Как го четем сега. ИЦ „Боян Пенев”, София, 2011,с.248. ISBN 978-954-8712-72-9.
 • АНТОНОВА, Александра. Постмодерният разказвач.В: Вапцаров – вяра и самота. Сборник с нови изследвания по повод 100 – годишнината на поета. ИЦ „Боян Пенев”, София, 2011, с.140. ISBN 978-954-8712-74-3.
 • АНТОНОВА, Александра. Разнообразни антологийни модели в периода 1910–1925. В: Антологии и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. С: ИЦ „Боян Пенев“. 2012 – 224 с., с. 136–143. ISBN 978-954-8712-82-8.
 • АНТОНОВА, Александра. Естетика на вещта в разказите и пътеписите на Димитър Димов. В: Димитър Димов – век по-късно. Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 100 години от рождението му. С: Изд. „Карина М“. 2012 – 200 с., с. 159–163. ISBN 978-954-315-070-0.
 • АНТОНОВА, Александра. Градът на Чавдар Мутафов – градска изобразителна естетика. В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. С: Изд. „Фабер“. 2012 – 482 с., с. 392–396. ISBN 978-954-400-650-1 (сборникът е с чуждестранно участие).
 • АНТОНОВА, Александра. Онтологичният човек на Борис Христов в стихосбирката му „Вечерен тромпет“. В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Изд. „Контекст“. 2012 – 800 с., с. 124–131. ISBN 978-954-8238-40-3 (сборникът е с чуждестранно участие).
 • АНТОНОВА, Александра. Текстурното изображение в някои разкази на Светослав Минков от 20-те и 30-те години. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 2012 – 504 с., с. 407–412. ISBN 978-954-8712-79-8, 978-954-322-559-0 (сборникът е с чуждестранно участие).
 • АНТОНОВА, Александра. Поетика на баналното в стихосбирката „Вечерен тромпет“. В: Борис Христов в българската литература и култура. С: Изд. „Кралица Маб“. 2013 – 216 с., с. 140–145. ISBN 978-954-533-129-9.
 • АНТОНОВА, Александра. Ямболските модернисти. В: Пътища и пътеки на европеизма. С: Изд. „Фабер“. 2014 – 424 с., с. 305–312. ISBN 978-619-00-0013-6 (сборникът е с чуждестранно участие).
 • АНТОНОВА, Александра. Чавдар Мутафов в парадокса на спиралата: експресионизъм и банално изкуство. В: Българско и модерно. С: ИЦ „Боян Пенев“. 2014 – 300 с., с. 231–241. ISBN 978-954-8712-94-1.
 • АНТОНОВА, Александра. Чавдар Мутафов и авангардните естетики: http://bgmodernism.com/our_modernism/alex_antonova
 • АНТОНОВА, Александра. Кирил Кръстев: Изкуството е във формулата на синтеза: http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/alexandra_a
 • АНТОНОВА, Александра. Един българин за испано-американската литература. Борис Шивачев като майстор на краткия критически портрет. В: Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка. С: ИЦ „Боян Пенев“. 2015 – 384 с., с. 57–63. ISBN 978-954-8712-95-8.
 • АНТОНОВА, Александра. Майчинството е висшата женственост. Два разказа на страниците на „Вестник на жената“. „Майка“ на Чавдар Мутафов и „Под сливите“ на Константин Константинов. // Библиотека, 2015, № 1, с. 93–102, ISSN 0861-847X.
 • АНТОНОВА, Александра. Константин Константинов и сп. „Звено“. // Български език и литература, 2015, № 3, с. 246–257, ISSN 0323-9519, ISSN 1314-8515.
 • АНТОНОВА, Александра. Трансцендентният Платонов свят на Константин-Константиновите приказки от „Приказки за тебе“ (1924) и „Приказки на щурчето“ (1927). // Библиотека, 2016, № 1, с. 25 – 30, ISSN 0861-847X.

Научно-приложни публикации:

 • АНТОНОВА, Александра. Паноптикум на тълкувания. // Словото днес, № 5, 11 февр. 2010, с. 10.
  Рец. за: Димчо Дебелянов : Юбил. сб. с нови изследвания по случай 120 г. от рождението му. – София : ИК „Захари Стоянов”, 2010.
 • АНТОНОВА, Александра. Юбилеен сборник с нови изследвания : По случай 120 г. от рождението на Димчо Дебелянов. // Везни, 2010, № 5, с. 109–114. ISSN 0861-606X.
  Рец. за: Димчо Дебелянов : Юбил. сб. с нови изследвания по случай 120 г. от рождението му. – С : ИК „Захари Стоянов”, 2010.
 • АНТОНОВА, Александра. „Вапцаров – вяра и самота“. Сборник с нови научни изследвания по повод 100-годишнината на поета. Рецензия. // Везни, 2012, № 8, с. 61-64. ISSN 0861-606X.
 • АНТОНОВА, Александра. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Рецензия. // Литературен вестник, бр. 11, 20–26 март 2013, с. 4. ISSN 1310-9561.
 • АНТОНОВА, Александра. Пространствата на словото. Рецензия. // Култура, бр. 10, 15 март 2013, с. 3. ISSN 0861-1408.
 • АНТОНОВА, Александра. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Рецензия. // Български език и литература, 2013, № 2, с. 168–171. ISSN 0323-9519, ISSN 1314-8515.
 • АНТОНОВА, Александра. „И пак напред сама аз тръгвам“. // Библиотека, 2015, № 2, с. 128–131. ISSN 0861-847X.
  Рец. за: „И пак напред сама аз тръгвам“: Юбил. сб. с научни изследвания от националната конференция „100 години от рождението на Яна Язова”. – С : Издателски център „Боян Пенев”, Институт за литература-БАН, 2013.