гл. ас. д-р Емилия Алексиева

Научните интереси на Емилия Алексиева са в следните области: руска литература от XX в., българска литература след Освобождението и между двете световни войни, компаративистика, поетика.

   
Образование:  
1994 Доктор по филология
Тема на дисертацията: “Проблеми на поетиката на А. И. Куприн”
1974 - 1978 Софийски университет “Св. Кл. Охридски”,
Факултет по славянски филологии, Българска филология.
1979 - 1980 Следдипломна специализация “Руско-български литературни отношения” в СУ “Св. Кл. Охридски”; тема на специализантската работа: “Поетиката на Чеховите разкази и ранните разкази на
Емилиян Станев (своеобразие и приемственост)”
1970 - 1974 35-та гимназия с преподване на руски език, гр. София

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1998 - научен сътрудник І ст.
1995 - 1998 научен сътрудник ІI ст.
1986 - 1995 филолог-специалист

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2005 - Актуални прочити на новата българска литература
2000 - 2004 Руският повествователен канон
1997 - 1999 Интерпретационни аспекти на текста и интертекста в руската и българската литература

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги

 • Реката на живота : (Поетика на творчеството на А. И. Куприн). - София : Карина М, 1998. - 140 с.

II. Научни статии и студии

 • Поетиката на Чехов и ранните разкази на Емилиян Станев. // Лит. мисъл, 1983, № 8, с. 40-52.
 • Човекът и природата в прозата на А. И. Куприн и Г. Райчев. // Лит. мисъл, 1987, № 4, с. 56-72.
 • Проблемът за хуманизма у Куприн и Горки ("Белият пудел" и "Дядо Архип и Льонка"). // Вдъхновена от Октомври : Нови изследвания за съветската литература : (Сб.). - София, 1988, с. 107-120.
 • Горки и Тургенев : (Концепцията за човека в разказите "Страсти муцунести" и "Живи мощи". // Лит. мисъл, 1990, № 4, с. 79-90.
 • Изкуството и човекът у Л. Н. Толстой и А. И. Куприн ("Люцерн" и "Гамбринус). // Литература и култура : (Сб.). - София, 1991, с. 218-229.
 • Бит и битие на българите в повестта на Димитър Талев "Последно пътуване". // Книга за Талев : (Сб.). - София, 1998, с. 212-223.
 • Човек, пространство, време в прозата на А. И. Куприн. // Човек и време : В памет на Сабина Беляева : (Сб.). - София, 1998, с. 381-391.
 • "Идилиите" на П. Ю. Тодоров и "Полеският цикъл" разкази на А. И. Куприн : Между традиционното и модерното. // Западноевропейският модернизъм и славянските литератури : (Краят на ХІХ - началото на ХХ в. и 20-те години) : (Сб.). - В. Търново, 1999, с. 311-316.
 • Времето в "Хайдушки копнения". // 120 години Пейо Яворов. 1878-1998 : (Сб.). - София, 1999, с. 172-179.
 • "Играта" като художествен похват в разказите на Д. Димов. // Случаят Димитър Димов : Лит. разследвания : (Сб.). - София, 2003, с. 153-158.
 • Притчата и легендата у Йовков и Куприн. // Йордан Йовков. Нови изследвания / 2 : 120 г. от рождението му. - София, 2003, с. 114-118.
 • Параметри на кризата в романа "Господинът с момичето" от Георги Райчев. // Класика и авангард : Юбил. сб. по случай 70-та год. на Иван Сарандев / Ред. Свилен Каролев, Владимир Янев, Людмила Малинова. - София, 2006, с. 217-222.
 • Чуждото пространство в "До Чикаго и назад". // Алеко Константинов вечният съвременник : (Сб.). Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на Алеко Константинов, юни 2003 г. / Ред. кол. Румен Шивачев, Пламен Антов, Катя Бъклова. - София, 2006, с. 147-154.
 • Проблемът за престъплението в разказите на Георги Райчев и някои чужди литературни модели. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : (Проблеми на българската литература през ХХ век) : Сб. в чест на Елка Константинова / Състав. Елка Трайкова, Мариета Иванова-Гиргинова, Пенка Ватова. - София, 2006, с. 88-95.
 • Ранната проза на Емилиян Станев и Чеховият къс разказ : (наблюдения върху сюжета). // Писател български : 100 години от рождението на Емилиян Станев. Нови изследвания : (Сб.). - София, 2007, с. 246-253.