д-р Амбер Иванов

ambar_ivanov.JPG

ОБРАЗОВАНИЕ

2017–2023 г.: Докторска програма – Гентски университет

2015–2016 г.: Mагистратура по Българска филология: Старобългаристика – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2014–2015 г.: Магистратура по Латинска филология – Гентски университет

2013–2014 г.: Mагистратура по Гръцка филология – Гентски университет

2010–2013 г.: Бакълавър по Класическа филология – Гентски университет

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЛЪЖНОСТ

От 1/12/2023 г.: Литературен сътрудник в Секция „Стара българска литература“ – в Институт за литература, БАН

3/05–22/06/2023 г.: Преподавател по Нидерландски език за чужденци, ниво 1.1 (50%) –в Център по образование за възрастни в Брюксел 

2017–2022 г.: Изследователски асистент и докторант – в Гентски университет, катедра по Източноевропейски езици и култури 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

1/12/2023 г.–сега: Индивидуален проект по тема „Чудесата на св. Текла от текст-критическа и социокултурна гледна точка“ – в Институт за литература, БАН

Институт за литература, БАН

1/11/2023 г.–сега: Национален проект „Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара XIV-XVIII в.“, под ръководство на проф. д-р Нина Гагова – в Институт за литература, БАН

2/01–1/09/2024 г.: Млад учен (10%) в проект BG-RRP-2.004-0008-C01 „СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – МАРКЕР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР (SUMMIT)“ (Метафрастова агиография у южнославянската ръкописна традиция), под ръководството на доц. д-р Диана Атанасова – в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

2018–2020 г.: Член на Гентския екип в проекта SESDiva ERA.Net RUS Plus “Южните и източните славяни: разнообразие и взаимодействие на писмените култури XI-XX в.“ (https://sesdiva.eu/en/project), под ръководство на проф. д-р Анисава Милтенова – в Гентски университет

ОПИТ

Преподаване

1. Нидерландски език за чужденци – ниво А1.1: 2-месечен интензивен курс (3/05–22/06/2023 г.); 

2. Старобългарски език (курс в втората г. на бакалавърското образование „Източноевропейски езици и култури“): граматика, упражнения и четене; цял курс (през акад. год. 2017–2018, 2018–2019, през 2019–2020 частично oнлайн и през 2020–2021 хибридно);

3. Методология 2 (курс в третата г.): въведение в академичното писане и редактиране на бакалавърски тези; цял курс (през акад. год. 2018–2019, 2019–2020 и през 2020–2021 в удължен формат и онлайн).

4. Предмодерна славянска културна история (курс в третата г.): 1 урок по изследователската ми тема (април 2017 г.).

 

Членства/организационни функции

1. Член от организационния екип на конференцията „Нидерландско-Фламандски Славистични дни“ в Гентския университет (22–24/01/2020 г.);

2. Член на организационния екип на академичните лекции в програмата SEELECTS – South-Eastern European Lectures / Южно-източноевропейски лекции (2018–2019 г.);

3. Организатор на програмата SEELECTS (2019–2020 г.);

4. Организатор на уъркшопа „Classical Text Editor“ с проф. д-р Лара Селс като инструктор (15/05/2018 г.); 

5. Организатор на състезания по превод от старобългарски език за студенти (в рамките на „Развитие на таланти“; на 14/02/2019 г., 2021 г. и 2023 г.). 

 

Изследователски престои в чужбина

1. (София, 17/07–20/10/2023 г.) Институт за литература, БАН: специализация на млад българист от чужбина;

2. (Рим, 20/03–26/04/2023 г.) Academia Belgica / Белгийската академия: подготовката на нов изследователски проект върху чудесата на жените светици и текстовия им анализ на гръцки и старобългарски;

3. (Санкт-Петербург, 16/03–25/05/2019 г.) Проучване на ръкописи в Руската Национална Библиотека и участие в 48-ото издание на Международния филологически конгрес, организиран от Санкт-Петербургския държавен университет;

4. (Берлин, 11–17/02/2018 г.) Катедрата по Славянска филология в Хумболтовия университет; университетската библиотека; Държавната библиотека в Берлин: академично посещение на катедрата по Славянска филология в Хумболтовия университет заедно с научния ми ръководител проф. д-р Дитер Щерн, и изследователска работа в библиотеките; 

5. (Белград, 15–26/05/2017 г.) Отдел по археография в Националната библиотека на Сърбия в Белград: проучване на ръкописи и микрофилми на ръкописи;

6. (София, 20/04–2/06/2017 г.) Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий, библиотеката на Българската Академия на Науките и библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София: проучване на ръкописи, каталози и други; присъствие на две конференции; обсъждания на докторската работа с местна ръководителка доц. д-р Диана Атанасова;

7. (Белград, 20/08–7/09/2016 г.) Отдел по археография в Националната библиотека на Сърбия в Белград: проучване на ръкописи и микрофилми на ръкописи и участие в 23-ото издание на Международния конгрес по византийски изследвания.

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. (2023) Мъчение на св. Текла. – В: Scripta Bulgarica: дигитална библиотека за старобългарска книжнина: http://scripta-bulgarica.eu/bg/articles/mchenie-na-sv-tekla

2. (2023) The first translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic: A new approach to critical text-editing in Palaeoslavic studies. PhD dissertation, defended at Ghent University on June 29, 2023. Ghent University. 

3. (2021) A Modified Diplomatic Edition of the Metaphrastic Martyr Act of Saint Thecla in Church Slavonic. - In: Fuchsbauer, Jürgen & Emanuel Klotz (eds.) Studien zum frühen Slavischen und zu älteren slavischen Texten. Schriften über Sprachen und Texte. Берлин: Peter Lang, 197–239. 

4. (2021) Света Текла във и извън славянската средновековна традиция. – В: Атанасова, Диана и Мария Антонова-Вапцарова (ред.), Климентови Четения за млади изследователи. Том 2 (Сборник с доклади от едноименната конференция). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 9–20.

5. (2020) Saint Thecla, protomartyr. – В: Южните и източните славяни: разнообразие и взаимодействие на писмените култури XI-XX век: https://sesdiva.eu/virtualni-stai/populiarni-sventci-avtori-proizvedeniya/item/150-sveta-tekla-pyrvomuchenitza-bg.

6. (2019) The Translation in Church Slavonic of the Metaphrastic Martyr act of Saint Thecla in ‘Hilandar Metaphrast °2’: a preliminary analysis. - Byzantinoslavica 77 (1/2), 144–160.

7. (2019) Метафрастовото житие на Св. Текла (BHG1719) у Агапий Критски (1641 г.) и Йосиф Брадати (1743 г.). - В: Атанасова, Диана и Мария Антонова-Вапцарова (ред.), Климентови Четения за млади изследователи. Том 1 (Сборник с доклади от едноименната конференция). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 27–45.

8. (2019) Метафрастовото житие на Св. Текла през късносредновековната епоха: първо критическо издание на Йосифовото житие от 1743 г. - В: Атанасова, Диана и Мария Антонова-Вапцарова (ред.), Климентови Четения за млади изследователи. Том 1 (Сборник с доклади от едноименната конференция). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 46–67.

9. (2017) Римското мъчение на Свв. Козма и Дамиян в южнославянската ръкописна традиция. - Език и литература 3–4, 155–167.

10. (2017) Критически прочити на Станиславовия чети-миней (Рецензия). – Palaeobulgarica 41 (2), 97–100.

11. (2017) Критически прочити на Станиславовия чети-миней. – Литературен вестник 2017 № 3 (25/01/2017 г.), 7. Налично и в дигитален формат: http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1531.pdf

12. (2020) Съавторство с: Де Доббелеер, Мишел, Бен Дооге, Амбер Иванов, Дитер Щерн и Aлексей Юдин (2020) Onderzoek en wetenschapscommunicatie over Oost-Europa: methodologische richtlijnen voor slavisten in spe (превод: „Изследване и изследователско общуване за Източна Европа: методологически насоки за бъдещи слависти“; учебник за студенти). Гент: Гентски Университет. 

 

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКЛАДИ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

Представени доклади

1. „Чудесата на св. Текла и рецепцията им като четиво през Късното южнославянско средновековие“ | конференция по проекта „Четивото за миряни в южнославянски репертоар на XIV-XVIII в.“ | Институт за литература, БАН, в София, 16–18/11/2023 г.

2. „The three Miracle tales of Saint Thecla in context” | 16. Altslavistik-Tagung | Гисън, 26-28/10/2023 г.

3. „Разказите за Чудеса според Мъчението на св. Текла от текст-критическа гледна точка: предварителни хипотези и текущи предизвикателства“ | Закончателен доклад в рамките на специализация | Институт за литература, БАН, в София, 13/10/2023 г.

4. “The Passio Theclae in its first Old Church Slavonic translation: the text-critical discovery of a redactional process” | Международен научен семинар върху “Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации”| Институт за литература, БАН, в София, 3/10/2023 г.

5. “The Passio Theclae (BHG 1710 + 1713e) in Old Church Slavonic: Two translations or a redactional process?” | 14. Altslavistik-Tagung: Das kirchenslavische Schrifttum als Kulturerbe: Texte und Textwelten, Rezeptionswege, Digitale Erfassung | Хайделберг, 15–16/07/2022 г.

6. “The Martyr act of St. Thecla in Old Church Slavonic: Towards a new, interlinear edition” | Конференция на AELAC – Association pour l’Etude de la Littérature Apocryphe Chrétienne | онлайн, 1–3/07/2021 г.

7. “The Textual Transmission of the Translated Apocryphal Acts of Paul and Thecla in Old Church Slavonic” | Tetra joint research seminar (Ghent University, Catholic University Leuven) | онлайн, 9/04/2021 г.

8. “De verering van de heilige Thecla in middeleeuws-Slavische context“ (превод: Култът на cв. Текла в средновековния славянски контекст) | Нидерландско-Фламандски Славистични дни | Гент, 22–24/01/2020 г.

9. “Света Текла във и извън славянската средновековна традиция“ | Двадесети Климентови четения за млади изследователи, организирани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ | София, 23/11/2019 г.

10. “The Martyr Act of St. Thecla in Church Slavonic” | Международна конференция “Maршрути на книжовното общуване на източните и южните славяни през XI-XX век, ERA NET RUS Plus” | БАН София, 21–22/11/2019 г.

11. “Мъчението на св. Teклa (BHG 1710) в славянската традиция“ | 35-ото издание на ежегодно организираните Кирило-Методиевски Четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ | София, 8–9/05/2019 г.

12. “The Premetaphrastic Martyr Act of St. Thecla in (Old) Church Slavonic” | 48-ото издание на Международния филологически конгрес, организиран от Държавния университет в Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет, 18–27/03/2019 г.

13. ““What’s in a name?” Thecla in de (Oud-)Kerkslavische literaire receptie” (превод: представяне на cв. Текла в старобългарската литературна рецепция) | Част от програмата на SEELECTS 2018–2019 г. – South-Eastern European Lectures, организирани от катедрата по Източно-европейски езици и култури | Гентски университет, 11/12/2018 г.

14. „Do Palaeoslavic studies matter?” | уъркшоп по антични езици, организиран от др. Анди Хилкънс | Гентски университет, 17/04/2018 г.

15. “De metafrastische martelaarsakte van de heilige Thekla“ (превод: Метафрастовото мъчение на cв. Текла) | Част от програмата на SEELECTS 2017–2018 г. | Гентски университет, 16/11/2017 г.

16. “The Metaphrastic Martyr Act of Saint Thekla in “Hilandar Metafrast °2”” | 13. AltSlavistikTagung | Катедрата по Славянски проучвания в Университета на Виена, 29–30/09/2017 г.

17. “The Apocryphal Origin of the Martyr Act of Saint Thekla in the Medieval Slavic Tradition” | Конференция на EABS – European Association of Biblical Studies | Хумболдски университет в Берлин, 7–11/08/2017 г.

18. “Рецепцията на метафрастовото житие на св. Текла (BHG 1719) през късносредновековната епоха (Агапий Критски и Йосиф Брадати)” | Седемнадесети Климентови четения за млади изследователи, организирани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ | София, 28/11/2016 г.

19. “Римското мъчение на св. св. Козма и Дамян (BHG 377(e)): лингвокултурологични аспекти | Шестнадесети Климентови четения, организирани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ | София, 22–23/11/2015 г.

Постер презентации

1. “Saint Thekla in Medieval Slavic Hagiography: Cultural-Historical, Narratological, Macro-Structural and Text-Critical Perspectives” | LW Research Day | Гентски университет, 29/11/2017 г.)

2. “Saint Thekla in the South Slavic Hagiographical Tradition” | 23-ото издание на Международния конгрес по Византийски изследвания | Београд, 22–27/08/2016 г.)

 

ПОЛУЧЕНИ СТИПЕНДИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Стипендия за „Специализация за млад българист в чужбина“ (ННП Развитие и утвърждение на Българистиката в чужбина, 2023–2025 г.);

2. Стипендия от Academia Belgica: за 1,5 месечен изследователски престой в Белгийската Aкaдемия в Рим (20/03–26/04/2023 г.);

3. „Humboldt Talent Travel Award“ (присъдена на ръководителя ми проф. д-р Дитер Щерн): изследователски престой и образователен обмен на идеи и информация с Хумболтовия университет в Берлин (11–17/02/2018 г.).

 

ЕЗИКОВИ И КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ 

Съвременни езици

Нидерландски език: роден език

Английски език: професионално ниво по четене, говорене и писане 

Български език: професионално ниво по четене, говорене и писане

Френски език: високо ниво по четене; добро ниво по говорене и писане

Немски език: средно ниво 

Руски език: средно ниво

Гръцки език: средно ниво

ИКТ

Microsoft Office Suite, Classical Text Editor, платформи и средства за онлайн или хибридно преподаване, дигитални изследователски средства, социални мрежи, и др.