проф. дфн Николай Аретов

nikolai_aretov.jpg

Дата на раждане: 14 март 1954 г.
http://aretov.queenmab.eu
naretov@yahoo.com
Николай Аретов on ResearchGate
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0488-5179

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 2006 доктор на филологическите науки с дисертация на тема "Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словестността от ХVІІІ и ХІХ век"
 • 1988 кандидат на филологическите науки с дисертация на тема "Преводната проза от първата половина на ХIХ в."
 • 1978 българска филология (втора специалност френски език), ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • 2008 Професор в Института за литература
 • 2003-2005 хоноруван преподавател във Великотърновския университет
 • 2000-2004 хоноруван преподавател в Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
 • 1999-2011 заместник председател на Научния съвет на Института за литература; хоноруван преподавател в НБУ
 • 1994 старши научен сътрудник II ст. в Института за литература
 • 1991 хоноруван преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • 1989 научен сътрудник I ст.
 • 1982 литературен сътрудник и филолог специалист в Института за литература, БАН, секция Литература на Българското възраждане
 • 1982 редактор в сп. “Литературна мисъл”, член на редколегията от 1990, заместник главен редактор от 2000; главен редактор от 2012.
 • 1980-1982 редактор в сп. "Читалище"
 • 1978-1980 учител по български език и литература в СПТУ и гимназия в гр. Якоруда

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

 • 2010-2012 100 години от рождението на Асен Христофоров
 • 2008-2012 Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения (съвместо с Институт за изледване на обществата и знанието и Института по балканистика)
 • 2005-2008 Свой и чужд в балканските литератури и култури (съвместно с Департамента за славянски езици и литератури към Университета „Адам Мицкевич” в Познан (Полша), Института за литература и изкуства в Белград (Сърбия) и Департамента за славянски езици и литератури към Загребския университет (Хърватска)
 • 2003-2010 Идеите на Просвещението и развитието на балканските култури (с Участници от няколко университета и институти към БАН)
 • 2002-2005 Проблеми на народната и културната идентичност. България и съседи (съвместно с Института по славистика към ПАН)
 • 2000- Балкански идентичности в българската култура (с участници от Софийския университет и други висши уччебни заведения и институти)
 • 1999-2001 Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век.(с участници от Софийския университет и други висши учебни заведения и институти)

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Сдружение български писатели (от 1994)
 • Българско общество за проучване на осемнадесети век (от 1993, председател 1997-2004)
 • Академичен кръг по сравнително литературознание (от 2004, от 2011 председател)
 • Български национален комитет по балканистика (от 2011)

ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ

 • Slavica Gandensia (Belgium) (2006-2010).
 • Член на редакционния съвет на Slavia Meridionalis (Warsaw). (2010-)
 • Член на редакционната колегия на Библиотека. (2013-)

НАГРАДИ

 • 2013. Национална награда "Хр. Г. Данов", категория "Хуманитаристика", за сборника първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. С.: Кралица Маб, 2012.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги

 • Семейни истории. 106 с. ISBN 978-954-533-199-2, София: Кралица Маб, 2021.
 • Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век. 284 с. ISBN 978-954-533-208-1, София: Кралица Маб, 2023.
 • Димитър и Рахил Душанови. Нар. просвета, 1988.
 • Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 1990.
 • Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления. Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 1994. - 2 доп. изд. 2007
 • Българското възраждане и Европа. Изд. "Кралица Маб", 1995. - 2. изд. 2001.
 • Енциклопедия на българската възрожденска литература. Изд. "Абагар", В. Търново, 1996 (В колектив с Ив. Радев, Р. Русинов, Г. Петков, Р. Радев, Ел. Налбантова).
 • Васил Попович. Живот и творчество. Изд. "Кралица Маб", 2000.
 • Литература за 10 клас. Учебно помагало. Изд. "Анубис", 2000. (В колектив със С. Хаджикосев, К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов)
 • Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век. Изд. "Кралица Маб", 2006.
 • Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. Един опит за история. - С.: Анубис, 2006, 512 с. (с Николай Чернокожев)
 • Българската литература от епохата на националното възраждане. - С.: Кралица Маб, 2009, 272 с.
 • Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене. С.: Кралица Маб, 2011, 256 с.
 • Софроний Врачански. Живот и дело. София: Кралица Маб, 2017.
 • Литература за 9. клас. София: Анубис, Булвест 2000, 2018, ISBN:978-619-215-252-9, 978-954-18-1285-3 (В колектив с Б. Биолчев, Б. Минков и В. Тонева)
 • Литература за 7. клас. София: Анубис, Булвест 2000, 2018, ISBN:978-619-215-201-7; 978-954-18-1248-8 (В колектив с Б. Биолчев и Н. Илиеваа)

II. СТАТИИ И СТУДИИ

 • Подриване и компромис: белетристичните книги на Цветан Стоянов. - В: Естетика и съпротива: Димитър Аврамов, Атанас Натев, Цветан Стоянов. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2022 (публ. 2023), с. 101-115. ISBN: 978-954-07-5552-6
 • Благопристойният Чудомир на фона на еротичните рисунки на съвременниците му Илия Бешков, Стоян Венев и други. – В: Под шарената черга. Чудомир рисува и разказва. Ред. колегия Н. Аретов, В. Бонева, Д. Матова. В. Търново: Абагар, 2023, с. 35-52. ISBN: 978-619-168-327-7
 • Началото на българското време. - Bulgarica (München), (AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München), 5, 2023, 219-227; ISSN 2567-7586; ISBN (Print) 978-3-95477-151-6
 • "Житие и страдания грешнаго Софрония" и западноевропейският просвещенски роман. - Литературна мисъл, 1979, N 10.
 • Проблеми на сравнителното литературознание и надежди за бъдещото му развитие. - Език и литература, 1980
 • Някои особености на възрожденската белетристика и общото развитие на българската литература. - Език и литература, 1981, N 6.
 • Марсел Пруст. - Родна реч, 1981, N 1.
 • Целител на невежеството (Петър Берон) - Читалище, 1981, N 1.
 • П. Р. Славейков и някои жанрооформящи тенденции във възрожденската литература. - Литературна мисъл, 1982, N 3.
 • Рецепцията на Б. Франклин в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1983, N 4.
 • Два български варианта на една новела от "Декамерон". - Език и литература, 1984, N
 • Първоначални наблюдения върху проникването на "1001 нощ" в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1984, N 3.
 • Рецепцията на "Робинзон" в България през Възраждането. - Сравнително литературознание, 1985, N 6.
 • Книжовникът и преводачът Д. Т. Душанов. - Литературна мисъл, 1985, N 5.
 • Първият български превод на философска новела от Волтер. - Сравнително литературознание, 1986, N 7.
 • Очерци за: Теодосий Синаитски, Никола Касапски, Васил Попович и Иван Найденов в сб.: Радетели за просвета и книжнина. С., Народна просвета, 1986.
 • Интересът към творчеството на Мари Льопренс дьо Бомон в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1986, N 7.
 • Преводачът Стефан Стамболов. - Литературна мисъл, 1987, N 1.
 • Преводната проза `86 (Английски, немски и скандинавски езици).- Литературна мисъл. 1987, N 7.
 • "Покрестението на едного свещеника Исидин" и развитието на възрожденската преводна белетристика. - Език и литература, 1987, N
 • Българският образ на Байрон. - АБВ, N 3, 19. 01. 1988.
 • "Прочитанието е душата на перото." Преводачът П. Р. Славейков. - Пулс, N 36, 06. 09. 1988.
 • Преводни повествователни творби по страниците на сп. "Любословие". - Език и литература, 1988, N 5.
 • Катерина или частния живот на поета. - Пулс, N 50, 13. 1 1988.
 • Наблюдения върху възрожденските преводи на произведения от Кр. Шмид. - Литературна мисъл, 1988, N
 • Как е направен "Шинел". - Факел, 1988, N 6.
 • Престъплението. Начин на употреба. - Литературен форум, N 28, 07. 07. 1988.
 • Между манастира и мегдана. Васил Чолаков. - Литературна мисъл, 1989, N 6.
 • Делото на Захари Княжески. - Език и литература, 1989, N 4.
 • Тодор х. Станчев. - Литературна история, 1989, N 18.
 • Възрожденецът Димитър Бисеров. - Читалище, 1989, N 10.
 • Английската литература в България. - Обзор, 1989, N 92-93.
 • "Шекспирови" мотиви у Софроний Врачански. - Пулс, N 20, 30. 05. 1989.
 • Нови търсения в прозата? - Литературен форум, N 24, 15 юни 1989.
 • Васил Друмев. Опит за нов портрет. - Литературен форум, N 34, 23. 08. 1990.
 • Ранното българско възраждане, античната литература и балканския контекст. - Език и литература, 1990, N 3.
 • Софроний Врачански и диалога му със света. - Литературна мисъл, 1990, N 3.
 • Нешо Бончев и възрожденският диалог със света. - Пламък, 1990, N 4.
 • Раждането на новото. "Войвода" и традициите на преводната белетристика. - Сб. Любен Каравелов. БАН, 1990.
 • Мотивът за съня в преводната и оригиналната възрожденска книжнина. - Сб. Поетика и литературна история. БАН, 1990.
 • Убийство по български. Сюжети с престъпления в белетристиката от втората половина на ХIХ в. - Литературна мисъл, 1990, N 10.
 • Братя, не четете нощно време. От "Грехът на калугерката" до "Вертепите на Шанхай". - Факс, N 5, 12-18. 04. 1991.
 • Шпиономанията или легенда за книжния тигър. - Пулс, N 39 и 41, 10. 09 - 09.10. 1990.
 • Престъплението в литературата. - Ф Пулс, N 31, 03-09. 05. 1991.
 • Соцреализмът се опита да ликвидира криминалния роман. Факс, N 37, 10-16. 05. 1991.
 • Човекът е най-лошото животно. - Факс, N 10, 17-23. 05. 1991.
 • Русофилският прочит на българската културна история. - Век 21, N 42, 16. 10. 1991.
 • Мъченик и писател. Софроний Врачански. - Сб. Нова христоматия, 1991.
 • Преводната проза и изграждането на нова жанрова система. - Литературна мисъл, 1991, N 4.
 • Българското възраждане и възприемането на чуждата култура. - Литературна мисъл, 1991, N 7.
 • Ученик и благодетели или преодоляването на мотива за нещастната фамилия. - сб. Жанр и възприемател през Българското възраждане. В. Търново, 1991.
 • Анастас П. Гранитски. - Литературна история, 1991, N 20.
 • Окървавената нива. Изображения на престъплението в "Татул" и "Снаха" на Г. Караславов. - Литературна мисъл, 1991.
 • Исус или Сократ. Разхвърляни размисли за тенденциозната литература. - Пламък, 1991, N 5.
 • За един превод на К. Миладинов в културния контекст на епохата. - В: сб. Братя Миладинови и българската култура. Университетско изд. 1991.
 • Страница от предисторията на българския исторически роман. Св. Литературна традиция и съвременност. В памет на Г. Цанев. БАН, 1991.
 • Учениците на Тома Неверни завиждат на цар Соломон. - Арт, N 3, 22-29. 01. 1992.
 • Криминална суматоха. - Арт, N 5, 06-1 0 1992.
 • Две незавършени повести на В. Друмев в контекста на възрожденската белетристика. - Сб. Васил Друмев. Юбилеен сборник. Шумен, 1992.
 • Митични красавици и романтични разбойници. Изображения на престъплението у Й. Йовков. - Литературна мисъл, 1992, N 3-4.
 • Темата за любовта в преводната проза от средата на ХIХ в. - Сб. Литература и култура. БАН, 1992.
 • Повествователни творби във втората част на "Славяноболгарское детоводство". - Сб. Неофит Бозвели и българската литература. БАН, 1993.
 • Диалогът на Българското възраждане с чуждите култури в един мотив от творчеството на Д. Чинтулов и Н. Геров. - Език и литература, 1993, N 3-4.
 • Възрожденски представи за мястото на България в световната цивилизация - Литературна мисъл, 1993, N 2.
 • Българското възраждане и световната цивилизация. Паисий Хилендарски и Спиридон Габровски. - Проглас (В. Търново), 1994, N 1.
 • Между "Хитрец" и "Нечиста сила". Изображения на престъплението в творчеството на Елин Пелин. - Сб. Studiorum causa. Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. Унив. Изд. 1994.
 • Литература и вестник. Преводната литература като оръжие във възрожденските полемики. Преводите в "Любословие".- Сб. Литература и печат. Унив. изд., 1994.
 • "Прекъснатите" мемоари на Т. Пеев като подстъп към осмислянето на драматургията му. - Сб. Тодор Пеев Научни изследвания. Драми. С., 1994.
 • Българското възрожденско възприемане на европейските литератури и проблемът за балканската културна общност. - Сб. Литературни и естетически процеси на Балканите. 1994.
 • Уханието на безименната роза. Приятелско писмо за "Сирота Цветана", рецепцията и други неща. - Език и литература, 1994, N 5.
 • Хр. Карастоянов, Ив. Радев, С. Савчев. - В: Речник по нова българска литература. С., 1994.
 • Привлекателният образ на великия скептик. Българската рецепция на Волтер. - Литературна мисъл N 2, 1994.
 • М. Р. Джеймс и привиденията. (предговор) към М. Р. Джеймс. Граф Магнус и още 12 разкази за призраци. 1995.
 • La reception de Voltaire en Bulgarie. - Etude balkanique, N 3-4,.
 • Българският образ на Шерлок Холмс. - Епископ-Константинови четения, N 2, Шумен, 1996. с. 139-146 и N 3, 1997.
 • "Черният роман" у нас. За някои явления и проблеми. - Библиотека, N 2-3, 1996.
 • "История во кратце..." от йеросхимонах Спиридон и ранновъзрожденските представи за мястото на българите в световната цивилизация. - Сб. Йеросхимонах Спиридон и ранната възрожденска историография. Габрово, 1996.
 • Типове преводна рецепция на проза. Българските интерпретации на белетристиката от епохата на Просвещението. - Език и литература, 1996, N 3-4.
 • Дебатът религия - литература и възрожденската книжнина. - Литературна мисъл, 1995-96, N
 • Отношението книга - художествена творба и проблема за литературната история на Българското възраждане. - Литературна мисъл, 1995-6, N 3.
 • Вестникарят Раковски. - В: Георги Раковски 175 г. от рождението му, април 1996.
 • Писателят далеч от дома. Предварителни размисли за българската възрожденска литература, създавана в емиграция. - Български език и литература, 1997, N 3-4.
 • Васил Попович contra Вазов. "Направи си сам литература" не е от вчера или как и защо В. Попович "разглобява" Вазов. - Литературен вестник, N 31, 15-21. 10. 1997.
 • Един от първостроителите. Васил (Василаки) Попович (1833-1897). - Литературен форум, N 33, 28. 10 - 1. 11. 1987.
 • Писателските истерики не са от вчера или за една малко известна възрожденска драма и нейния автор (Приложение: В. Попович "Писателски истерики") - Български месечник, 1997, N 1.
 • Българската словесност и очертаването на националното пространство. - Литературен форум, N 11, 24-30. 03. 1998.
 • Отношението религиозно - светско и възникването на новобългарската белетристика. (Наблюдения върху творчеството на Софроний Врачански) - Български език и литература, 1998, N 1.
 • Пак за Исус, Сократ и тенденциозната литература. - В: Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. С., 1997.
 • Рационален подход към национализма? - Култура, N 28, 17 юли 1988. (И в: Новата публичност. Българските дебати 1998. Съст. Ив. Еленков. Фондация Отворено общество, 1999.)
 • Българският книжовник от ХIХ далеч от дома. - Славянска филология. Т. 2 Доклади за ХII международен конгрес на славистите. Краков, 1998. С., 1998.
 • Приказката, митът и българската ранновъзрожденска повест. - Български език и литература, N 5-6, 1998.
 • Центростремителни и центробежни сили във възрожденските литературни общности. - Балканистичен форум, 1997, N 3.
 • Екзотични страдалци, разбойници и неверници. Българи в англоезичната словесност. - Библиотека, 1999, N 1.
 • Похитената идентичност или митът за изгорените книги. - сб. Език, литература, идентичност. С., 1999. (и в Литературен форум, N 18, 11-17 май 1999).
 • От философа към класика и популярния автор. Българският образ на френските романисти от ХVIII в. - Библиотека, 1999, N 3-4.
 • Фикционално и документално в два неизвестни текста на Васил Попович. - Литературна мисъл, 1997-98, N
 • Критически стратегии в/към възрожденската литература. - Език и литература, 1998, N 5-6.
 • Малцинствените общности в българската литература. Към постановката на проблема. В: Литературата на малцинствата в България след Освобождението. Съст. М. Карабелова. Изд. "Карина М", С., 1999.
 • България като "нещастна фамилия". За един основополагащ сюжет в българската национална митология. - Език и литература, 1999, № 1.
 • Непретенциозният майстор от златните десетилетия. За рецепцията на Едгар Уолъс в България. - Литературен вестник, № 8, 1-7. 03. 2000.
 • Един опит за преосмисляне на миналото. Повестта "Беше" на В. Попович. В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2000.
 • L'image bulgare des romanciers franaise au XVIII siecle. - Interferences historiques, culturelles et litteraires entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale (XIX et XXe siecles). Editions academique "Prof. Marin Drinov", Sofia, 2000.
 • Българският диаболизъм в европейски контекст. Ранните разкази на Вл. Полянов в светлината на спомените на писателя. - Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити. Институт за литература, Издателски център "Б. Пенев", С., 2000.
 • Даниел Дефо, Приключенски роман, Артър Конан Дойл, Литература на престъплението и мистерията. В: Преводна рецепция на европейска лителатура в България. Английска литература. Съст. А. Шурбанов и В. Трендафилов. Академично изд. "Проф. М. Дринов", С., 2000.
 • Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. - Литературен форум, № 9, 24. 10.-30. 11. 2000.
 • Авторитети и пристрастия. Проблеми на критиката 1998/1999. - Литературен форум, № 13, 21-27. 11; № 14, 28. 11 - 4. 12; № 15, 5-11. 1. 2000.
 • The prose of European Enlightenment and the Buldarian culture. - Etudes balkanique, № 2, 2000.
 • Един непозната гледна точка към българската литература от първите следосвобожденски десетилетия. Два текста от архива на Васил Попович. В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова и Н. Чернокожев. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2000.
 • Възрожденската литература като въобразен текст или парадоксите на една дефиниция. - Историческо бъдеще, № 1-2, 1999.
 • След заник слънце. Първите "постдиаболистични" романи на Владимир Полянов. - Критика, № 2-4, 2000.
 • Идентичност и другост. Да мислим другото (кратка въвеждаща статийка към рубрика) - Литературна мисъл, № 1, 2000.
 • Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Изд. "Кралица Маб", 2001.
 • Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ - ХХ век). Към постановката на проблема. В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ - ХХ век). С., 2001.
 • Криворазбраната цивилизаторка. За един епизод от живота на Клотилда Цветишич в София. - В: Тя на Балканите. Благоевград, 2001.
 • Отвъд доброто и злото. Езикови бележки за националната идентичност и глобализацията. - Литературен форум, № 23, 12.06 - 18.06. 2001. http://www.slovo.bg/old/litforum/123/naretov.htm
 • Високо, ниско и неосъществените им прочити. Случаят В. Попович. - В: Коментар, интерпретация, възможност за четене. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2001.
 • Образи в авторитетно огледало. Стереотипите за Балканите в английската литература. - Литературна мисъл, № 2, 2000, с. 88-107.
 • Прочити и проблематизации. Балкански измерени на образите на своето и другото. - Литературен вестник, № 4, 30. 01 - 05. 02. 2002. Persuals and Problematisations. Balkan Dimensions of the Images of "Own" and "Other". In: Etudes Balkaniques, 2002, No 1, рр. 144-149 (на английски). http://www.slovo.bg/old/litvestnik/204/lv0204012.htm
 • Литература и национальная мифология. Болгарский казус. In: The National Idea as a Research Problem. Ed. J. Sujecka. Slawistyczny osrodek wydawniczy. Warszawa, 2002, pp. 117-138.
 • The Myth of the Kidnapped Faith and The Bulgarian National Discourse. In: Literarni mystifikace, etnicke myty a jejich uloha pri formovani narodniho vedomi. Studie Slovackeho Muzea. Uherske Hradiste 6/2001, рр. 73-77.
 • Диалектика на традиционното и модерното. "Видрица" на поп Минчо Кънчев. - Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Секция Филология, Т. 39, кн. 1, 2001, с. 57-73.
 • Иван Вазов и Васил Попович. Из историята на едно забравено литературно съперничество. - В: Наследството Вазов. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2002, с. 166-171.
 • Похитената вяра и българската национална митология. - Литературна мисъл, 2001, № 1-2, с. 55-86.
 • Издателската съдба на възрожденските мемоари. - В: История на книгата - начин на живот. Сборник в чест на Ани Гергова. Съст. Кр. Даскалова. С.: ЛИК, 2002, с. 182-198.
 • Затворническите мемоари. Казусът Светослав Миларов. - Във: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002, с. 278-285.
 • Литературните пристрастия на революционерите от "Миналото" на Стоян Заимов и българската национална митология. - В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-год. на проф. Ив. Радев. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 174-185.
 • Диалектика на традиционното и модерното. "Видрица" на поп Минчо Кънчев. - В: Модерността вчера и днес. С.: Кралица Маб, 2003, с. 200-220. http://www.c18.slovar.org.uk/modernoto/naretov.htm
 • Васил Попович и Христо Ботев - една неочаквана близост. - В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Кирил Топалов. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2003, с. 71-79.
 • Въобразено и обусловено в типологиите, през които се мисли българската литература от ХІХ в. - Демократически преглед, № 51 (2003). http://dem-pr.hit.bg/2003_1/2003_1_06.htm
 • Проблематичност и напрежения в славянската идентичност. Константин Иречек и българите. - В: Славянска филология. Т. 23. С.: 2003, с. 208-220.
 • Диалектика на традиционното и модерното в българската национална митология. "Миналото" на Ст. Заимов. - В: Краят на модерността? Култура и критика. LiterNet, Варна, 2003, с. 10-27. http://liternet.bg/publish8/naretov/dialektika.htm
 • The Abducted Faith and Bulgarian National Mythology. - In: Etudes Balkaniques, 2003, № 2, рр. 103-133.
 • В търсене на българската национална митология. - В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Поредица "Нова българистика", С.: НБУ, 2003, с. 27-50.
 • Трите вери през погледа на Софроний Врачански и проблемът за религиозната толерантност. - Във: Вечните страсти български. Почит към Тончо Жечев. С.: ИЦ Боян Пенев, Корпорация Развитие КДА, 2004, с. 22-32.
 • За една ранна проява на "глобализация". Музикалните предпочитания на революционерите в "Миналото" на Ст. Заимов. - В: Да отгледаш смисъл. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С.: Изд. център Боян Пенев, 2004, с. 214-221.
 • La perception de l'etranger. Le romancier francais Auguste Maquet dans le debat public bulgare du milieu du XIXe siecle. Dans: L'Europe, la France, Les Balkans. Litteratures balkaniques et literatures comparees. Textes reunis par: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Editions de l'Institut d'Etudes Balkanikues, Sofia, Artois Presses Universite, Arras, 2004, pp. 103-109. (Etudes Balkaniques, 2003, № 3) (публикувано 2004).
 • Употреби на чуждото. Френският романист Огюст Маке в българския обществен дебат от средата на ХIХ век. - В: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Хаджикосев. Съст. Кл. Протохристова, А. Личева, О. Ковачев. С. : УИ Св. Климент Охридски, 2004, с. 330-344. Също и в: Критика, 2003, № 3-4, с. 11-18 (публикувано 2004).
 • Преводни издания. - В: Българска книга. Енциклопедия. С.: Пенсофт, 2004, с. 359-361.
 • Парите в литературата. Повестта "Беше" на Васил Попович. - В: Пари, думи, памет. С.: Кралица Маб, 2004, с. 181-193. http://www.slovar.org.uk/c18/pari/aretov.htm
 • Пародии на националистическата митология. - Литературна мисъл, 2004, № 1, с. 88-98.
 • Повествователят Софроний и диалога му със света (Наблюдения върху Втори видински сборник). В: - Софроний Врачански. Сборник изследвания. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2004, с. 103-122.
 • Митология на литературата за престъпления. Функции и употреби. - електронен сборник „Идеологията - начин на употреба". - В: Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2005, http://liternet.bg/publish8/naretov/mitologia.htm (12. 02. 2005.)
 • The Kidnapped Identity and the Myth of the Book Burning. In: Balkan Studies, vol. 42, Thessaloniki 2001 [2005], pp. 79-88.
 • Изковаването на мита Стоян войвода. В: - Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2005, с. 438-449.
 • Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема. - Литературна мисъл, 2005, № 1, с. 123-130.
 • Въобразената география на Османската империя в спомените на трима български революционери (Захари Стоянов, Стоян Заимов и Минчо Кънчев). - Slavia Merdionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 5, Warszawa, 2005, p. 113-128.
 • Сръбските повести и разкази на Каравелов. - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Творби. Годишник. Т. 7. С.: Общобългарски комитет и Фондация Васил Левски, 2005, с. 56-63.
 • Оксиденталистки страхове и комплекси или един плодотворен провал. - Литературна мисъл, 2005, № 1, с. 5-6.
 • Two Greek "Figures" in the History of Monk Spyridon. - Etudes Balkaniques, 2005, № 4, p. 97-109. [публикувано 2006]
 • Митът за Стоян Войвода - една песен от Сборника на Братя Миладинови. - ХХХІІ Научна конференцjа на ХХХVІІІ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 15.VІІІ - 17. VІІІ 2005). Скопие: Универзитет "Св. Кирил и Методиj", 2006, с. 15-34; Също и в: http://www.ukim.edu.mk/files/konf-z2005-l.pdf
 • Митологиjа на новиот бугарски крими роман. - В: Реално/Имагинарно. Приредила J. Моjсова-Гушева. Скопje: Диjалог, 2006, с. 143-178.
 • Закон и морал. Добри Немиров в развитието на българската литература за престъпления. - Модерният наратив. Интертекстуални пресичания. Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. - С.: Век 21 - Прес, 2006, с. 45-50.
 • Оксидентализъм и образът на другия в българската литература. - В: Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима. Београд : Институт за књижевност и уметност, 2006, с. 117-128.
 • Идентитетите и сликата на светот во современите бугарски хуманистички науки. Лични опсервации. - В: Балканска слика на светот. Зборник од меѓюнародната научна работилница одржана во Скопje на 5-6 декември 2005 година. Приредувач Катица Ќулавкова. Скопje : Македонска академиjя на науките и уметностите, 2006, с. 135-144.
 • Георги Цанев и спора за романа "Слънцето угаснало" от Владимир Полянов. - Критика, 2006, № 1-2, с. 31-36.
 • Славянско versus балканско. - In: Folia Philologca Macedono-Polonica. Tom 7. Dalecy i blisccy. Materialy VII Kolokwium Polsko-Macedonskego. Poznan: Wydawnictwo nawkowe Universytetu im Adama Mickewicza w Poznaniu, 2007, p. 181-190.
 • Идентичност и християнство - смисъл и (зло)употреби. - Литературен вестник, № 2, 17-23. 01. 2007.
 • Един "неочакван" образ на П. Р. Славейков. Как да се справим с него? Литературна мисъл, 2006, № 2, с. 22-41. [публ. 2007]
 • М. Арнаудов и динамиката на българската литературна историография.- В: Академик Михаил Арнаудов - Ученият и творецът. Сборник с научни изследвания. / Съст. Алб. Георгиева, В. Тончева, Р. Кунчева, В. Балевски. - С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2006, с. 176-189. [публ. 2007]
 • Identity, Tradition and Values in the Ideas of Contemporary Bulgarian Humanities. Personal Observations. - In: Traditionnel, Identite, Modernite dans les cultures du Sud-Est Europeen: La litterature, les arts et la vie intellectuelle au XX siecle. Sofia: Institut d'Etudes balkaniques; Arras: Pressus Universite d'Artois, 2007, p. 201-206. (Etudes Balkaniques, 2007, № 2-3)
 • Южните Балкани и Османската империя: Едно отхвърлено наследство. - ХХХІІІ Научна конференцjа на ХХХІХ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура, (Охрид, 28. VІІІ - 29. VІІІ 2006). Скопие: Универзитет "Св. Кирил и Методиj", 2007, с. 193-203. http://www.ukim.edu.mk/files/konf-z2006-l.pdf
 • Сюжетите на българската национална митология. - Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 7, Warszawa, 2007, p. 123-140.
 • Националните митове и литературата. Българският случай: премълчани победи и героизирани поражения. - Книгите днес, № 3, 2007, с. 21-25.
 • Славянско versus балканско. - В: Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Б. Ничев. - С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 62-71.
 • Вулгарните романи. Литературата за престъпления и вятърът на промените. - Поглед, 29 окт. - 4 ноември 2007.
 • Кафенета, кръчми, салони и ханове в българската литература от втората половина на ХІХ в. - В: Кафене "Европа". / Съст. Р. Заимова. - С.: Дамян Яков, 2007, с. 60-65.
 • National Mythology and its linguistic resources: the Bulgarian case. - In: A.-F. Chrisidis (ed). Γλωςςα, Κοινωνια, Ιςτορια: Τα Βαλκανια. Language, Society, History: The Balkans. Thessaloniki: Centre for Greek language, 2007, p. 347-358.
 • The Rejected Legacy. - In: Detrez, R. & B. Segaert (eds.) Europe and the Historical Legacies in the Balkans. Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2008, p. 69-79.
 • "Икономиката на жените" в българската словесност от ХІХ век. Няколко славянски примера. - Във: Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите. - С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008, с. 96-118.
 • The Boundaries of the Bulgarian: Gazes from inside and outside: Z. Stoyanov and C. Jirecek. - In: Sprawy Narodownoscione. (Nationality Affairs) Seria nowa. R. 2007, z. 31.
 • Territorialism and Identity. Ed. J. Sujecka. Poznan-Warsaw, 2007, p. 227-235.
 • Ботев и поетическите опити на някои неговите предходници и съвременници (Георги Раковски, Димитър Великсин, Васил Попович и Кръстю Пишурка). - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Т. 10. С.: Общобългарски комитет и Фондация Васил Левски, 2008, с. 98-113. http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=16405&Level=1
 • Бугарскиот крими-роман на новото илjадолетие: На каде дува ветерот на промените? - Спектар (Скопие), год. 26, 2008, № 51, с. 69-80.
 • Какво сравнява сравнителното литературознание? - ХL Научна конференцjа на ХХХІХ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура, (Охрид, 13. VІІІ - 30. VІІІ 2007). Скопие: Универзитет "Св. Кирил и Методиj", 2008, с. 263-273.
 • Балканските народи и Османската империя: Едно отхвърлено наследство. - Литературна мисъл, 2008, № 1, с. 55-66.
 • Българската емигрантска литература: поглед от дома. - http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=16629&Level=1
 • Представата за Другия н ранната българска национална митология. - Цветан Тодоров - теоретик и хуманист. Съст. Ст. Атанасов, Р. Кунчева, М. Дачев. С.: Изд. Център Боян Пенев, 2009, с. 158-173.
 • Przemilczane zwyciestva. - In: Przemilczenia w relacijach miedzykulturowych. Redakcja naukowa Joanna Goszczynska, Grazyna Szwat-Gylabowa. Warszawa, Institut Slawisyki PAN, Institut Slawisyki Zachodnej i poludniowej Universytetu Warszawskego, Fundacija Slawistyczna, 2008, pp. 395-405. (публ. 2009)
 • Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература. - Литературна мисъл, 2009, № 1, с. 27-50. Също в: Антитоталитарната литература. Ред. колегия. В. Чернокожев, Б. Кунчев, Е. Сугарев. С.: Изд. център Б. Пенев, 2009, с. 73-99.
 • Свое и чуждо във възрожденската драматургия. - Научни трудове. Т. 45, кн. 1. Филология. Пловдив: Университетско изд. Паисий Хилендарски, 2007, с. 208-231. (публ. 2009)
 • Болград и възрожденският театър. Васил Попович. - Българите от Молдова и Украйна - език, литература, история, култура, образование. - С.: Фенiкс, 2009, с. 167-174.
 • 2.181. „Предпочитани” образи на миналото: Премълчани победи и трагични поражения. – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Съст. Н. Капралова и Д. Господинов. С.: Изток-Запад, 2009, с. 541-547.
 • 2. 182. Рецепцията на елинската митология в популярната книжнина. Анастас Гранитски и Пандели Кисимов. - http://liternet.bg/publish8/naretov/recepciiata.htm 
  (3 март 2009).
 • 2. 183. Една мумия коментира Българското възраждане. Непозната адаптация на Едгар По от 1874 г. – Литературна мисъл, № 2, 2009, с. 65-76. [Приложение: Седянка с една мумия. Приказчица от Ив. Е. Гешов] (публ. 2010)
 • 2. 184. Bulgarian Emigres and Their Literature: A Gaze from Home. – In: Shoreless Bridges. South East European Writing in Diaspora. Agoston-Nikolova, Elka (Ed.) Amsterdam/New York, NY, 2010, Studies in Slavic Literature and Poetics (SSLP) volume 55, p. 65-81. Също в: Balkanistica (University of Mississippi), vol 24, 2011, p. 1-23.
 • Какво стои зад (желанието за) сравнение. – В: Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание. Съст. Р. Станчева. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Изд. център Боян Пенев, 2009, с. 34-43. (публ. 2010)
 • Българските образи на Русо. – В: Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Съставители Р. Заимова и Н. Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, с. 114-138.
 • Преводите като проблем пред литературната история. Гледната точка на една „малка” литература. // Електронно списание LiterNet, 23.07.2010, № 7 (128) http://liternet.bg/publish8/naretov/prevodite.htm
 • Два образа на книгата от времето на Просвещението. “Двама братя” (1888-1889) от Илия Блъсков. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст. н. с. I ст. д.ист.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 50-59.
 • Песни за народа, песни за душата. Предпочитания и целенасочени употреби от идеолозите на българския национализъм през ХІХ век. – Във: В търсене на българското: Мрежи на национална интимност (ХІХ – ХХ век). София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, с. 127-158.
 • Cartes mentales de l’Empire ottoman redigees par des rebelles bulgares. – In : Etudes balkanique. Recherches interdisciplinaire sur les mondes hellenique et balkanique. Cahiers Pierre Bellon. La culture ottomane dans les Balkans. Volume dirige par R. Zaimova. Paris, Association Pierre Belon 16, 2009, pp. 127-142. (публ. 2010)
 • От Лондон до Мацакурци през Белене: Пътят на писателя Асен Христофоров (Години на учение). - http://liternet.bg/publish8/naretov/asen-hristoforov.htm (10 дек. 2010)
 • Впечатляващият дебют. 100 години от рождението на Ас. Христофоров. – Литературен вестник, № 42, 15-31 дек. 2010, с. 4-5.
 • Поетите и техните „песни за душата”: един потиснат скандал (Петко Славейков, Иван Вазов и Светослав Миларов). – В: Литературният скандал. Скандалът като литература. Съст. Л. Липчева-Пранджева, И. Пелева. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010, с. 7-22. (публ. 2011)
 • Forging the myth about Russia: Rayna, Bulgarian Princess. – In: Semantyka Rosji na Ballkanach. Colloquia Balkanica. Pod redakcia Jolanty Sujeckiej. Tom 1, Warszawa: Widawnictwo DiG, 2011, p. 69-89.
 • Непознатите мацакурци. – Следва, № 24, 2011, с. 76-82.
 • Orientalism, Occidentalism and the image of the Other in Balkan context. - Etudes balkaniques, 2010, № 4, p. 96-108. (публ. 2011)
 • Translations as object of literary scholarship: From the perspective of a ‘small’ literature. - In: Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History. Entre les cultures et les textes : itineraires en histoire de la traduction. Edited by Antoine Chalvin, Anne Lange, Daniele Monticelli, with an Introduction by Theo Hermans. Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2011, p. 67-76.
 • Национализъм, емоции и идентичност: многопосочност на връзките. - Литературата, кн. 6, 2009, с. 274-294 (публ. 2011).
 • Hellenic mythology: Usages and transformations in Bulgarian literature from early 19th century. – In: Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Edited by P. M. Kitromilides and Anna Tabaki. Athens: Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, 2010, p. 211-225. (публ. 2011)
 • Ориентализъм, оксидентализъм и образът на другия в балкански контекст. – В:
 • Балканите. Модернизации, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. С.: Институт за балканистика, 2011, с. 249-249.
 • Скици и откровения. Литературното творчество на Асен Христофоров. – Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 5-24.
 • Гласове на миналото: факти и митове. – Във: Факти и мистификации в старите текстове. Съст. Б. Христова и Ел. Узунова. С.: Гутенберг, 2011 [публ. 2012], с. 23-46.
 • 2. 204. Изковаването на мита за Русия. Райна българска княгиня. - http://liternet.bg/publish8/naretov/rusiia.htm
 • 2. 205. Мислейки Възраждането, слушайки (за) Възраждането. - Балканистичен форум, 2, 2011, с. 61-67. (публ. 2012)
 • 2. 206. Интердисциплинарен проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. - Критика и хуманизъм, 2 (37), 2011. (публ. 2012).
 • 2. 207. Един ранен превод на Лукиан и българската рецепция на елинската митология. – В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 49-54. (публ. 2012).
 • 2. 208. Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури. – В: Маргиналното в на литературата. Съст. Рая Кунчева. С.: Институт за литература – БАН, 2012, с. 233-248.
 • 2. 209. Чий е този град? Завладяването на Константинопол и проблематичното османско наследство в българската култура. - Slavia Merdionalis, № 11, 2011, р. 97-118. [публ. 2012]
 • 2. 210. Самоков от XIX в. в един исторически роман („Ангария”, 1960 на Асен Христофоров). – В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. С.: Фабер, Институт по балканистика с център по тракология, 2012, с. 173-185.
 • 2. 211. Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките. - първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. С.: Кралица Маб, 2012, с. 8-29.
 • 2. 212. Места на паметта: дебатите и митовете. - първа радост е за мене. Емоционалното съдържание..., с. 240-253.
 • 2. 213. Два иронични пътеписа: Асен Г. Христофоров и Джером К. Джером. - Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Контекст, 2012, с. 483-491.
 • 2. 214. Общностите, към които (смятаме че) принадлежим. – Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slavistyka i komparatystyka dziasiaj. Pod redakcija B. Zielińskiego i E. Szpoelik. Poznan: Widawnictwo naukowe, 2012, p. 67-75.
 • 2. 215. Enlightened Travelers and Reactions to Their Mental Maps. – Colloquia humanistica. The Continuity and Discuntinuity as a Research Problem. Vol. 1, Ed. Jolanta Sujecka, Warsaw: Institute of Slavic Studies, PAN, 212, p. 145-155.
 • 2. 216. Завладяването на Константинопол като митичен сюжет. – В: Beati Possidenties. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн. Боряна Христова. С.: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 346-358. 

  2. 217. Образи на Русия в българската книжнина от XIX век и техния политически контекст. – В: Славяните: Общество, религия, култура. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, с. 83-92.
 • 2. 218. Един задочен спор за Великата рилска пустиня. – В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор проф. Милена Цанева. С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2012, с. 216-221. ISBN 978-954-8712-79-8 (публ. 2013).
 • 2. 219. Писателят като читател и преводач: Асен Христофоров. – В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Светлозар Игов. Т. 2, С.: Б. Пенев, 2012, с. 186-198. (публ. 2013)
 • 2. 220. Асен Христофоров и английската литература. Рискът от свръхинтерпретация. – In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honor of Alexander Shurbanov. Sofia, Sofia University Press, 2013, p. 210-224. ISBN 978-954-07-3500-9
 • 2. 221. Fear and Desire: Foreign women in Bulgarian National Mythology. - In: Myths of the other in the Balkans. Representations, Social practices, Performances, e-book production: Paris Aslanidis, Thessalonica, 2013, p. 75-82. ISBN: 978-960-8096-05-9.
 • 2. 222. Къде е родината? Казусът Светослав Миларов. – В: Мигриращи култури и социални практики. Съст. Р. Станчева. С.: УИ Св. Климент Охридски и Изд. център Б. Пенев, 2013, с. 65-76. ISBN 978-954-073595-5; ISBN 978-954-8712-87-3
 • 2. 223. Подриване и компромис: Белетристичните книги на Цветан Стоянов http://liternet.bg/publish8/naretov/cvetan-stoianov.htm (видяно 25 януари 2014).
 • 2. 224. Многообразие на историческите митове: Български и балкански аспекти. – В: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. С.: Института по балканистика с Център по тракология, 2014, с. 65-84. ISBN 978-619-00-6
 • 2. 225. Софроний Врачански и европейската култура: Предпочитания и желания на изследователител. – В: Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Съст. Пл. Митев и В. Рачева. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2013 (публ. 2014), с. 165-180. ISBN 978-954-07-3645-7
 • 2. 226. Literary Archives as a Source of Information on the Balkan Cultural Relations. The Case of Assen Christophorov. - Études balkaniques, 2014, № 1, 81-88. ISSN 0324-1645.
 • 2. 227. Паметниците на културни фигури: функции и употреби. Достоевски - с мярка. – В: Достоевски: мисъл и образ. Алманах на българското общество „Достоевски”. Т. 1, С.: Изток-Запад, 2014, с. 265-270. ISSN 2367-5667
 • 2. 228. Οριενταλισμός, οξιντενταλισμός και η εικόνα του Άλλου σε βαλκανικό πλαίσιο. – In: Λυμπερατοσ Κ. Ανδρεασ, (επιμ.), Τα Βαλκανια. Εκσυγχρονισμοσ, Ταυτοτητεσ, Ιδεεσ Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα [Δημοσίευσε τις πληροφορίες του βιβλίου στο twitter] [Εκτύπωσε τη σελίδα του βιβλίου], 2014. ISBN-13: 978-960-524-437-8.
 • 2. 229. The starting point of Bulgaria in national mythology. - Slavia meridionalis, Vol. 14 (2014). ISSN: 1233-6173
 • 2. 230. Теория и практика на просвещенския брак: Случаят Л. Каравелов. - Електронно списание LiterNet, 15.12.2014, № 12 (181), ISSN 1312-2282 
  http://liternet.bg/publish8/naretov/karavelov.htm
 • 2. 231. За една „христоцентрична” ревизия на колективната национална памет. – Литературен вестник, № 41-42, 17-31 дек. 2014.
 • 2. 232. Още нещо за „алтернативата”: 9 септември в прозата на Ас. Христофоров. - В: 9 септември 1944: литература и политика. Състав. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, 2015, с. 300-314. ISBN 978-954-533-142-8.
 • 2. 233. Началото на българското време. – Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева. София: Изток–Запад, 2015, 325-332. ISBN978-619-152-611-6.
 • 2. 234. Литература, образование и оправдание. Още веднъж за Емануил Васкидович. - Електронно списание LiterNet, 12.05.2015, № 5 (186) 
  http://liternet.bg/publish8/naretov/vaskigovich.htm
 • 2. 235. Непреводимото и уникалното – поглед отстрани. - Литературен вестник, № 22, 10-16 юни 2015.
 • 2. 236. Ricchi e Poveri: Images of Wealth and Poverty in Nineteenth-Century Bulgarian Literature. In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History (Library of Ottoman Studies). Evg. Davidova (ed.) London & New York: I.B. Tauris, 2015. 277-247, ISBN-13: 978-1784534394.
 • 2. 237. Извън нормата: Още веднъж за делото на Юрдан Трифонов. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХ век. год. IIІ, 2015, брой 6, ISSN 1314-9067 
  http://abcdar.com/magazine/VI/Aretov_Trifonov_1314-9067_VI.pdf 
  Също в:Научна сесия 150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1964-1949). Сборник доклади. Плевен, 2015, с. 10-22. ISBN: 978-954-397-037-7
 • 2. 238. Още нещо за балканския човек. Елинската митология в българската предосвобожденска култура. – В: Разширяването на света. Изследвания в чест на Богдан Богданов. С.: НБУ, 2015, с. 311-320. ISSN 978-954-535-894-4.
 • 2. 239. Потиснатите гласове в българската словесност от ХІХ в. - http://liternet.bg/publish8/naretov/vazov-velichkov-geshov.htm
 • 2. 240. Три маргинални мемоара за борбите: Ив. Вазов, Ив. Е. Гешов, К. Величков. - Електронно списание LiterNet, 11.01.2016, № 1 (194) http://liternet.bg/publish8/naretov/vazov-velichkov-geshov.htm
 • 2. 241. Георги Цанев и Ефрем Каранфилов в дневниците на Петър Динеков. – Библиотека, ХХІІІ (LXII), № 1, 2016, с. 105-113, ISSN 0861-847X.
 • 2. 242. Russia in Bulgarian Literature before the Liberation (1878). Variations of the Images, Their Problematic Existence and Political Background. - Colloquia Balkanica, vol. 4. The Image of Russia in the Balkans, Warszawa 2016, 209-218.
 • 2. 243. „Крива ли е съдбата?“ или преобръщането на познатото. – В: Сб. Българско Възраждане. Идеи. Личности. Съдби. Т. 16, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 192-199, ISBN 1311-1337. (Публ. 2016)
 • 2. 244. Парадоксалната българска рецепция на Библията през епохата на Възраждането. - Slavia merdionalis, Vol. 16 (2016), 52-66, ISSN: 2392-2400.
 • 2. 245. Накъде задуха вятърът на промените? Експлозията на популярните жанрове. – Език и литература, № 3-4, 2016, с. 43-73. ISSN 3224-1270 (публ. 2017)
 • 2. 246. Обратната страна на „кризата“. – Книгоиздаване по време на криза. София: УИ Св. Климент Охридски, 2016, с. 65-71. ISBN 978-954-07-4148-2 (публ. 2017)
 • 2. 247. Страхове и желания: Смесените бракове в българската литература от XIX век. - Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. София: УИ Св. Климент Охридски, 2014 (публ. 2017), 140-149. ISBN 978-954-07-3860-4
 • 2. 248. Дневникът на Чудомир и неговия контекст. - Електронно списание LiterNet, 14.05.2017, № 5 (210) http://liternet.bg/publish8/naretov/chudomir.htm
 • 2. 249. Още веднъж за античното наследство. Рецепция, адаптация и апроприация през ХІХ в. – В: Динамика на културните процеси. Трансфер и памет. Съст. М. Божикова и К. Кюлявкова. София: БАН Проф. М. Дринов, 2017, с. 50-65.
 • 2. 250. Един образ на Америка, видян от цариградския Робърт колеж (Според кореспонденцията на Ас. Христофоров). – В: Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (ХХ-ХХІ в.). Ред. Колегия Пл. Антов, Андр. Ташев, Ив. Христов. София: Изд. Център Боян Пенев, БАН, 2017, с. 298-306.
 • 2. 251. Evolution and competition of the myths of origin: Bulgarian and Balkan aspects – Литературна мисъл, № 2, 2017, с. 20-35. ISSN (print) 0324-0495, ISSN (online) 1314-9237
 • 2. 252. Българската литература от XIX век и проблема за смесените бракове. – Балкани, 6.2, 2017. с. 36-44. ISSN 1314-4103
 • 2. 253. Представи за бедняка в българската литература от времето на Славейковци („Народен” и „Песен на паричката ми“). – В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014-2017 г. В.Търново: Фабер, 2017. с. 33-39. ISBN 978-619-00-0676-3
 • 2. 254. За един идеализиран отминал свят в модерната литература. – Балканистичен форум, ХХVІІ, № 1, 2018, с. 180-193. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online)
 • Ероика, или още един изход от диаболизма. Случаят Вл. Полянов. – В: Гласовете на българския диаболизъм. София: Парадигма, 2018. с. 158-165. ISBN 9789543263400
 • Българското възраждане в литературно-историческите концепции на Иван Богданов. – Във: Воля за всеобхватност: Иван Богданов. Съст. М. Неделчев и Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, Департамент Нова българистика, НБУ. 2018. с. 47-57. ISBN 978-954-533-170-1
 • Георги Гачев и българите. Кратки бележки по маргиналиите на една дебела книга. - https://aretov.queenmab.eu/%20archives/criticism/267-gachevand-the-bulgarians.html Любен Каравелов и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович. – Литературна мисъл, № 2, 2018, с. 65-77. ISSN (print) 0324-0495, ISSN (online) 1314-9237
 • Западната граница на Ориента. – Дългият осемнадесети век. І Миналото на Балканите: Подходи и визуализации. – Българско общество за проучване на ХVІІІ в., 2018, с. 61-71. ISSN 2603-4492 https://www.dropbox.com/s/jdokwn8xtrk2bsh/Minaloto%20na%20Balkanite.%20Podhodi%20i%20vizualizatsii.%20Dulgiyat%2018%20vek%2C%20t.%201.pdf?dl=0
 • Българската литература отвъд Калотина – Езиков свят, Orbis Linguarum, Т. 16, кн. 2, с. 105-111. ISSN 1312-0484. (окт. 2018)
 • Романът „Ангария“ на Асен Христофоров: Източници и идеи. – В: Асен Христофоров. Избрани съчинения. Т. 4. Съст. Н. Аретов. София: Кралица Маб, 2018. с. 483-495. ISBN 978-954-533-172-5.

III. ИЗДАНИЯ

 • Софроний Врачански. Съчинения в 2 т. Изд. "Български писател", Т. 1, 1989, 240 с.; Т. 2, 1992. В колектив. Подготовка на текста, коментар, показалци.
 • Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Изд. "Слово", В. Търново, 1992, 102 с. Предговор и бележки. Второ допълнено издание 1999.
 • Нортръп Фрай. Великият код. Библията и литературата. Изд. "Гал Ико", 1993. Редактор.
 • Класическият прочит на българската литература. Критическа антология. Изд. "Кралица Маб", 1994. Съставителство, редакция и предговор.
 • Владимир Полянов. Слънцето угаснало. Изд. "Кралица Маб", 1994. Предговор, приложения, редактор.
 • Владимир Полянов. Зад завесата на театъра, литературата и обществения живот. Спомени за събития и личности. 1905-1945. Университетско изд. "Св. Климент Охридски" и "Кралица Маб", 1997. Редактор (съвместно с А. Бенбасат).
 • Васил Попович. Съчинения. Изд. "Кралица Маб", 2000. Издирил и подготвил за печат.
 • Христоматия Българска възрожденска литература за 10 клас. Изд. Анубис, 2001. Съставител, предговор и бележки.
 • Убийство от любов. Убийство по Коледа. Нови български криминални разкази. Изд. "Кралица Маб", 2001. Съставител и предговор.
 • Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Изд. "Кралица Маб", 2001. Съставител и предговор.
 • Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ - ХХ век). С., 2001. Съставител и научен ръководител (заедно с Н. Чернокожев).
 • Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). Част 2. С.: 2002. Съставител и научен ръководител (заедно с Н. Чернокожев).
 • Христоматия по литература. 10 клас. Изд. "Анубис", 2002, 400 с. (съвместно с Кл. Протохристова, Св. Черпокова, Р. Божанкова).
 • Модерността вчера и днес. С.: Кралица Маб, 2003, 400 с. Съставител и предговор (заедно с Р. Заимова).
 • Балкански идентичности в българската култура. Част 4. С.: Кралица Маб, 2003, 384 с. Съставител и предговор.
 • Пари, думи, памет. С.: Кралица Маб, 2004, 368 с. Съставител и предговор (заедно с Р. Заимова).
 • Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. Съставител (с. Д. Господинов). С.: Изток- Запад, 2005.
 • Юрдан Трифонов, Избрани студии. 
  http://www.liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/content.htm. Състав. (с. Н. Данова).
 • Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите. / Съст. и предговор... - С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008, 368 с.
 • Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, 288 с.
 • Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, 288 с.
 • ...първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. Съставител и предговор… С.: Кралица Маб, 2012, 608 с.
 • Асен Христофоров. Избрани съчинения. Т. 1. Съст. Николай Аретов. С.: Кралица Маб, 2012, 544 с.; Т. 2, 2013, 520 с., Т. 3. 2014, 584, Т. 4, 2018
 • Раймонд Детрез. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя. ХV – ХІХ в. Редактор. София: Кралица Маб, 2015. 314 с. ISBN 978-954-533-146-6.

IV. ПРЕВОДИ:

 • Робърт Блох. Психо. Превод от английски... С.: Ирис, 1992.
 • Стюарт Рос. Най-добрите истории, разказвани някога. Дракони и демони. Митове и легенди от Азия, разказани увлекателно и допълнени с нови факти. Превод от английски... С.: Световид, 1999.
 • Антъни Смит. Националната идентичност. Превод от английски... С.: Кралица Маб, 2000.
 • Питър Шугър. Югоизточна Европа под османско владичество (1354-1804) Превод от английски… С.: Кралица Маб, 2003. 528 с.