гл. ас. д-р Божана Филипова

Божана Филипова е литературовед.

Родена е през 1984. През 2007 г. завършва „Българска филология“, а през 2008 г. - магистърска програма „Литературознание“. През 2016 г. защитава докторска дисертация по западноевропейска литература на тема „Трансформации на понятията „нова митология“ и „фрагмент“ в романа „Одисей“ на Джеймс Джойс“. От 2021 г. е литературен сътрудник в секция „Сравнително литературознание“ при ИЛ на Българската академия на науките.

Работи в полето на литературната история и теория, специализира в областта на немския романтизъм и европейския модернизъм. Отвъд литературознанието, научните й интереси са свързани със съвременна философия, изкуствознание, музикознание и природни науки. Въпросите за въображението, за експеримента, за техниката, за гения са във фокуса на настоящите ѝ занимания.

Избрани публикации:

„The Uncanny Effects of Theater: Notes on Joyce’s Circe”, The Sublime and the Uncanny, UTCP Booklet 26/2016.

“Homo ex lingua: Нечовешкото въображение на Джеймс Джойс“ – Пирон, бр. 12/2016 ( https://piron.culturecenter-su.org/bozhana-filipova-homo-ex-ligua/)

„Литература и театър в „Одисей” на Джойс: невъзможният романтически синтез” – Парачовешкото: грация и гравитация, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017.

„Еднорози на метаморфозата: Софийският литературоведски семинар чете Кафка”, Литературна мисъл, 1/2017, 139-147.

„Облаци“ на Боян Манчев: безкраят на философията“, LiterNet, 30.03.2019. (https://liternet.bg/publish33/bozhana-filipova/boian-manchev-clouds.htm)

„Младостта на гения“, Литературен вестник, бр.31/23-29.-9.2020.

„Модалност и индексично склонение: Новалис и неговият друг“, Критика и хуманизъм, „Модалност и индексичност“, част втора, кн. 52, бр. 1/2020.

„Въображение на логиката. Логика на въображението“, Литературен вестник, бр.20/26.05-1.06.2021 г.

„Свобода въпреки всичко: космическа философия“, Литературен вестник, 26/7-13.07.2021.