проф. дфн Румяна Дамянова

rumiana_damianova.jpg

Научните интереси на професор Дамянова са в областта на литературата и културата на Българското възраждане XVIII-XIX в.,  проследява динамиката на включването на документалния текст – писма, дневници, пътеписни описания в словесността на Възраждането, изследва конструкциите на стереотипното – нормата, клишето, писмовниците, лековниците,  анализира емоциите през Възраждането като социално обусловени преживявания.

Избрани публикации:

  • Илия  Волен. Литературна анкета. София: Български писател, 1980.
  • Писмата в културата на Българското възраждане. Шумен: ГЛАУКС, 1995.
  • Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането. София: ЕЛГАТЕХ,  2004, 336  
  • Емоциите в културата на Българското възраждане. София: СИЕЛА, 2008.
  • Страхът като културна емоция (опит за типология на източниците и формите на страх през Българското възраждане). — В: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Боян Биолчев. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2002, с. 437-443.
  • Нормата и нейното „моделиращо" значение през Възраждането. - В: Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. София: Тих-Ивел, 2005, с. 7-24.
  • Психосоциологичният метод на Иван Д. Шишманов. - В: Иван Д. Шишманов – форумът. Шишманови четения. Книга първа. София: Карина М, 2005, 42-52.
  • Психологически и културологични подходи към Българското възраждане (някои съображения) – В:  BALKANISTIC  FORUM. Говорейки Възраждането,  2011, Кн. 2, 76-81. ISSN 1310-3970
  • Тъга и радост в емоционалното преживяване през Българското възраждане (Някои наблюдения). – В: С ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДУХ И МОДЕРЕН ПОГЛЕД. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. София, 2012, 39-57. ISBN  978-954-8712-79-8
  • Ситуацията „между“ през Българското Възраждане. – В: ДЗЯЛО – е-списание за хуманитаристика, г.VIII, 2020, бр. 16, ISSN 1314 -9067: http&//www.abcdar.com/magazine  XVI php