доц. д-р Елка Димитрова

elka_dimitrova.jpg

Научните интереси на Елка Димитрова са в следните области: нова и съвременна българска литература, история на литературата, теория на литературата, модернизъм, литературна критика.

   
Образование:  
2001 Доктор по филология
            Тема на дисертацията: “Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те г. на ХХ в.”
1989 - 1994 Софийски университет “Св. Кл. Охридски”,
            Българска филология, втора специалност "английска филология".
1985 - 1989 35-та гимназия с преподване на руски език, гр. София

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2002 - научен сътрудник І ст.
1999 - 2002 .литературовед

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2005 - Българският модернизъм. Манифести, теоретически статии, полемики
2002- Енциклопедичен речник на новата българска литература в три тома
1998 - Актуални прочити на новата и съвременна българска литература

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги

 •     
 • Изгубената история: Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев). - София: ИЦ Боян Пенев, 2001. - 336 с. (Тезиси).

ІІ. Учебни помагала

 •     
 • Нови анализи на литературни творби. За обучението в 11. клас. - София: Дамян Яков, 2002. - 312 с.
 •     
 • Нови анализи на литературни творби. За обучението в 12. клас. - София: Дамян Яков, 2002. - 131 с.
 •     
 • Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти. Първа част. - София: Дамян Яков, 2004. - 416 с.
 •     
 • Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти. Втора част. - София: Дамян Яков, 2004. - 360 с.

IIІ. Научни статии и студии

 •     
 • "На гости у дявола" ("Приказка за честта") на Христо Смирненски - планове на травестиране. // Български език и литература, 1999, № 2-3, с. 88-93.
 •     
 • Аспекти на митологизма и историзма в българския постсимволистичен модернизъм. // Езиците на европейската модерност: Български и словашки прочити. - София: ИЦ Боян Пенев, 2000, с. 238-251. (Международен сборник.)
 •     
 • Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев "Септември". // Българската литература - фигури на четенето. - София: Фигура, 2000, с. 179-195.
 •     
 • За далечните "близки" предмети на Атанас Далчев. // Бълг. ез. и литература, 2000, № 3-4, с. 67-62.
 •     
 • Mythologism and the Crisis of Historical Consciousness. // Българистиката в зората на ХХІ век : Българо-американската перспектива за научни изследвания. Шеста конференция на български и американски учени, Благоевград, България, 30 май-2 юни 1999 = Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century : A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Blagoevgrad, Bulgaria, 30 May - 2 June 1999. [Сб.] - София : Гутенберг, 2000. - с. 203-210.
 •     
 • В търсене на езика: Българският постсимволистичен модернизъм през езика на Гео-Милевата естетика. // Критика, 2001, № 2, с. 31-45.
 •     
 • Фигурата на несъстоялото се битие в поезията на Николай Лилиев. // Бълг. ез. и литература, 2001, № 5-6, с. 101-110.
 •     
 • Парадоксализмът на битието в криза. "Гъбата или обратното на обратното" от Цветан Марангозов - текст за българските страхове и свободи. // Битие и идентичност: Цветан Марангозов - поетът, писателят, драматургът. [Сб.] - София: ИЦ Боян Пенев, 2002, с. 107-112.
 •     
 • Модернизмът - истории и митове. // По следите на модернизма и постмодернизма : Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие = On the Trial of Modernism and Postmodernism: Literary and Cultural Interpretations from the Beginning of the Third Millennium. [Сб.] - София: ИЦ Боян Пенев, 2003, с. 217-223. (Международен сборник, чужд език.)
 •     
 • Изгубената история на българския модернизъм. // Славянска филология: [Сб.] Доклади и статии за ХІІІ международен конгрес на славистите. Т. 23. - София: Кирило-методиевски научен център - БАН, Институт за литература - БАН, 2003, с. 167-175.
 •     
 • Сюжетът на гибелта и възкресението ("Пролетен вятър" на Никола Фурнаджиев като митично изричане на историята). // Вечните страсти български: Почит към Тончо Жечев: [Сб.]. - София: ИЦ Боян Пенев, Корпорация Развитие КДА, 2004, с. 263-274.
 •     
 • Спасението на човека - Кнут Хамсун и българският декаданс. Сборник доклади от международна конференция "Кнут Хамсун - творец на три столетия" - София: Хемус, 2003.
 •     
 • Убежищата на Мунчо. // Литературни култури и социални митове : Сборник в чест на 60-годишнината на Михаил Неделчев. Т. 1 -.- София, 2003 [2004], с. 96-102.
 •     
 • Модуси на случването в поетическите текстове на Атанас Далчев, Николай Лилиев и Фридрих Хьолдерлин. // Да четем Далчев : Сб. от науч. конф. по случай 100 год. от рождението на Атанас Далчев. - София : НБУ, 2004, 141-153.
 •     
 • "Пролетен вятър" - между индивидуалния спомен и колективната памет. // Да отгледаш смисъла: Сборник в чест на Радосвет Коларов. - София: ИЦ Боян Пенев, 2004, с. 300-306.
 •     
 • Манифестите на Кирил Кръстев. // Мостове: Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. - София: ИЦ Боян Пенев - Институт за литература; изд. РК ТИХ-ИВЕЛ, 2005, с. 71-87.
 •     
 • "Легенда за разблудната царкиня" между символа и алегорията". // Лит. форум. № 4, дек. 2007.

ІV. Рецензии за научни изследвания

 •     
 • Теория през границите. // Литературен форум, № 23, 12-18 юни 2001, с. 5, 6.
      (Рецензия за: Теория през границите : Въведение в изследванията на рода. - София: Полис, 2000)
 •     
 • Драмите на българското. // Литературен вестник, № 37, 13-19 ноем. 2002, с. 4.
      (Рецензия за: Мариета Гиргинова. Лабиринтът на драмата. - София: Словото, 2002. - 205 с.)
 •     
 • Септември'23: идеология на паметта. Покрай паметта и забравата за едно въстание. - Култура. Брой 8 (2447), 28 февр. 2007 г.
      (Рецензия за книгата на Б. Пенчев "Септември'23: идеология на паметта").

V. Предговори към книги

 •     
 • Христо Ботев - българската емблема на бунта и свободата: [Предговор]. // Ботев, Хр. Стихотворения. - София: Дамян Яков, Алекс Принт, 2004, с. 5-11.
 •     
 • "Чичовци" - пародия на предосвобожденския патос. Предговор. //: Вазов, И. Чичовци. Галерия от типове и нрави български в турско време. - София : Дамян Яков, Алекс Принт, 2004, с. 5-10 (Училищна библиотека).
 •     
 • Романът на Иван Вазов "Под игото" - епопея за пробуждането на българския народ. Предговор. // Вазов, И. Под игото. - София : Дамян Яков, Алекс Принт, 2004, с. 5-10 (Училищна библиотека).
 •     
 • Битът и героиката на подвига. Предговор. // Вазов, И. Немили-недраги. - София : Дамян Яков, Алекс Принт, 2004, с. 5-13 (Училищна библиотека).
 •     
 • "До Чикаго и назад" - взаимното оглеждане на чуждото и своето. Предговор. // Константинов, А. До Чикаго и назад. Пътни бележки. - София : Дамян Яков, Алекс Принт, 2004, с. 5-11 (Училищна библиотека).
 •     
 • "Невероятните разкази за един съвременен българин", или срещата на две култури. Предговор. // Константинов, А. Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин. - София : Дамян Яков, Алекс Принт, 2004, с. 5-12 (Училищна библиотека).
 •     
 • Разказите на Елин Пелин. Предговор. // Елин Пелин. Разкази. - София : Дамян Яков, 2006, с. 5-12.
 •     
 • Краят на селото на "медения кавал". Предговор. // Елин Пелин. Гераците. Земя. - София : Дамян Яков, 2006, с. 5-12.
 •     
 • "Няма век, няма час - има Днес!". Предговор. // Милев, Гео. Поезия. Публицистика. - София : Дамян Яков, 2006, с. 5-9.
 •     
 • Вапцаров и песента. Предговор. // Никола Вапцаров. Поезия. - София : Дамян Яков, 2006, с. 5-9.