гл. ас. д-р Георги Илиев

Георги Илиев защитава докторска степен през 2017 г. в секция „Теория на литературата“ с дисертацията си на тема Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфуртската школа (Връзката между епистемологията и етиката в литературната теория след Франкфуртската школа). Научните му интереси са най-вече в областта на критическата и политическата теория.

Избрани публикации:

  1. Епистемология и фикция: Мишел Фуко и Джудит Бътлър // сборник Невидимата школа, София, 2014 (“Epistemology and Fiction: Michel Foucault and Judith Butler”).
  2. Етиката на бързината и бавността и съдбата на хуманитарната наука (коментар към лекцията на Юлия Кръстева „Новите форми на бунта“). Публикувано в списание Пирон, кн. 10, юни 2015. (“The Ethics of Immediate Action and Slow Action and the fate of the Humanities” (Commentary on the lecture “New Forms of Revolt” by Julia Kristeva)).
  3. “Myth, Metaphysics and Ethics of the New: Adorno, Benjamin and Kafka”, Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 3, 1, Издателство на БАН, 2016, ISSN:2367-6248, 3-11 (The article is in English).
  4. „Изкуствените същества извън литературата“, Парачовешкото: грация и гравитация, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, ISBN:978-954-07-4268-7, 189-197 (“The Artificial Creatures outside Literature”).
  5. „Раждането на субекта сред сирени, циклопи и жертвоприношения“, Литературна история, 1, БАН, Институт за литература, приета за печат: 2017, ISSN:0204-7756, 172-187 (“The Birth of Subject amongst Syrens, Cyclops and Sacrifices ”).
  6. An article presented as paper at the conference Recycling in Literature and Culture - BAS. Title: „The Adoption and Use of the Logical Term “Operator” in Bulgarian Post-totalitarian Theory as a Marker of the Peculiarities of Our Contemporary Conceptions of the Political“. Accepted for publication in the collection of the conference.
  7. “Съдбата на мисленето в два съвременни леви проекта: Джорджо Агамбен и Майкъл Харт и Антонио Негри”. Академично електронно списание "Пирон", 2019, ISSN:ISSN: 2367-7031 (“The Fate of Thinking in two Contemporary Leftist Projects: Giorgio Agamben and Michael Hardt and Antonio Negri”)