доц. д-р Недка Капралова

kapralova_0.jpg

Доцент Недка Капралова е ръководител на Секция „Литература на Българското възраждане“. Научните ѝ интереси са в областта на историята и социологията на литературата, антропологията, фолклористиката, историята на културата.

Избрани публикации:

 1. „И ще господарува мъжът ти над теб” (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови. София: АИ „Марин Дринов”, 2013 (монография).
 2. Безсмъртната вселена / L’Univers immortel. Сборник по случай 90-годишнината на Клод Леви-Строс. Съставителство, редакция, предговор и превод на френски Н. Капралова (на български и френски език). София : Карина М, 1998.
 3. Le motif du mort reconnaissant dans la tradition littéraire des Bulgares.  – Cahiers de littérature orale, n° 46, 1999, p. 209–216.
 4. В търсене на митичната тъкан / A la recherche de la texture mythique. Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15–17 септември 2000 г. Съставителство, редакция, превод на френски Н. Капралова. (на български и френски език). София: Боян Пенев, 2002.
 5. Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на проф. Румяна Дамянова. Съст. и ред. Н. Капралова и Д. Господинов. София: Изток-Запад, 2009.
 6. Bulgarian Readers during the first half of the 19th Century. In: Literary Knowledge and Open Horizons. Expectations and Prospects. София: Боян Пенев, 2011, 74–95.
 7. Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията към центъра в социологията на литературата. – В: Кунчева, Р. (съст.). Маргиналното в/на литературата / Margynality in/of Literature. София: Боян Пенев, 2011, 249-270.
 8. La souscription littéraire en Bulgarie 1806-1856. – Revue des études sud-est européennes. Tome L (n° 1-4), 2012, pp. 41-60.
 9. Erste Kontakte der bulgarischen Leser mit der französischen Sprache und Literatur (1850-1874). In: C. O. Mayer, M. Henzelmann (eds.). Frankreich-Bulgarien: Innereuropäischer Kulturtransfer. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, « Schriften zur Kulturgeschichte, 51 », 2018, 65-76.
 10. Любомир Генчев. Неиздадени съчинения. Т. 8. Антология на френски и немски поети. Подготвили за печат Ален Вюймен със съдействието на Недка Капралова и Даниел Ристеруцци-Роудницки. Корд сюр Сиел: Рафаел дьо Сюртис, 2019 / Lubomir Gentchev. Ecrits inédits. T. 8. Anthologie de poètes français et allemands. Texte établi par Alain Vuillemin, avec le concours de Nedka Kapralova et de Danielle Risterucci-Roudnicki. Cordes sur ciel : Rafaël de Surtis, 2019.
 11. Екатерина Василева. Спомени. Стихотворения. Дописки. 
  Недка Капралова: встъпителна студия, превод от френски, съставителство и коментарни бележки. София: Боян Пенев, 2022.

Образование

 • Средно: 1975–1980: 9 ФЕГ “А. дьо Ламартин”, София, успех отличен;
 • Висше: 1980–1985: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет Славянски филологии, специалност Българска филология, степен магистър.  
  2000 – Магистър (D.E.A.) по философия и литература на Свободния университет в Брюксел, специалност „История, култури и общества”.
 • Доктор: 2008 – защитена докторска дисертация на тема « Livres et lecteurs à l’aube des Temps modernes (la souscription de librairie à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle) » („Книги и читатели в зората на Модерното време ( книжовното спомоществователство в края на ХVІІІ и през първата половина на ХІХ в.)”) в университета на Артоа, Арас, Франция, утвърдена от ВАК през 2009 г.
 • Доцент: от 12 март 2012 г. Хабилитационен труд: „И ще господарува мъжът ти нас теб” (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови”.

Научни интереси:  
културна история, литература и култура на Българското възраждане, социология на литературата и културата, фолклор, етнология, социална антропология.

Специализации

 • май 1997 – Лаборатория по социална антропология, Колеж дьо Франс, Париж, Франция; с финансовата подкрепа на фондация „Отворено общество” по индивидуалния проект „Традицията на българската женска инициация”.
 • октомври–ноември 1997 – Свободен Брюкселски университет: по социология на литературата, под ръководството на проф. Пол Арон, ръководител на катедрата по романска литература.
 • 1998–1999 – Докторантска школа по социални науки на Франкофонската университетска агенция (AUF) за Централна Европа, Букурещ, Румъния.
 • 1999–2000 – D.E.A. (магистратура) в Свободния Брюкселски университет, Белгия, специалност „История и култура на съвременните общества” към Факултета по философия и литература. Успешно защитена на 28 юни 2000 г.
 • Октомври–декември 2002: Франция, работа в Националната библиотека „Франсоа Митеран” и Националните архиви по темата на книжовното спомоществование през 18–19 век.
 • Октомври – ноември 2005: Франция, работа в Националните архиви по темата „Книги и читатели на прага на новото време: спомоществователството”.

Проекти

 • 1996–1998: индивидуален проект, подкрепен от фондация “Отворено общество”, програма RSS на Централния Източноевропейски университет, Прага, по темата „Традицията на българската женска инициация”.
 • 1995–2011: участие в проекта за енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Литературни и културни средища” с написването на 18 статии (проект на направление “Литература на Българското възраждане”).
 • 1997–2011: участие в проект “Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане” (проект на направление “Литература на Българското възраждане”).
 • 1998–2000: ръководител от българска страна на българо-френския проект “В търсене на митичната тъкан” (в рамките на двустранната спогодба за научен обмен между БАН и CNRS, Франция).
 • 2003–2007: научен секретар на националния проект „Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука” с ръководител ст. н. с. д-р Румяна Дамянова от Института за литература.
 • 2005-2007: Проект „Християнство и национална идентичност в България и Чехия ХVІІ–ХІХ век”.
 • 2008-2010: Проект „България и Чехия – култура и модернизация ХVІІІ–ХІХ век”.
 • 2009-2011: Проект „Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади ученихуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера” BG051PO001-3.3.04/61

Участие в международни научни форуми (подборен списък)

 • 1997, юли, Охрид – ХIII Международен симпозиум за балкански фолклор. Доклад на тема „Мотивът за праведния кръстник в южнославянските апокрифи и фолклор” в съавторство с Д. Димитрова-Маринова.
 • 1997, декември, София – международна конференция „Поетика на вълшебната приказка” : участие с доклад „За дълбините на приказката”.
 • 1999, май, София – френско-български колоквиум „Исторически, културни и литературни взаимодействия между Франция и страните от Централна и Източна Европа (ХIХ - ХХ век), с доклад на тема „Спомоществователството за книги, преведени от френски, през епохата на Българското възраждане”.
 • 2000, 15–17 септември, Пловдив – международна конференция „В търсене на митичната тъкан”, организатор и участие с доклад „Вълшебната приказка и масовата литература”.
 • 2000, 22–23 септември, Арас и Париж, Франция – френско-български колоквиум „Франция, Европа и Балканите – исторически кризи и литературни свидетелства”, с доклад на тема „Ролята на преводите в изграждането на националното научно поле”.
 • 2001, 26–27 май, София – международна конференция „Европа, Франция, Балканите : балкански литератури и сравнително литературознание”, с доклад на тема : « Penser les faits culturels : les Bulgares catholiques et la place de leur œuvre littéraire ».
 • 2003, 3 и 4 април, София: „Думи. Пари. Памет” – международна конференция, организирана от Дружеството за проучване на 18 век с доклад на тема: „Думи – пари, думи – памет или венец безсмертия за книжевното спомоществование”.
 • 2004, 1–2 октомври, София: Международна конференция по случай 40-годишнината на Института по балканистика „Традиционно, идентичност, модерност в културите на европейския Югоизток: литературата, изкуствата и интелектуалният живот през ХХ век”. Участие с доклад на тема: « Quelques réflexions sur la littérature, le folklore et la danse dans l’histoire culturelle de la Bulgarie moderne ».
 • 2006, май, Виена: международна конференция „Българската книга извън България”, посветена на 200 години от излизането на Неделник на Софроний Врачански. Участие с доклад на тема: „Носталгия и усилия: една антология на българската поезия в превод на френски”.
 • 2006, юли, София: Участие в българо-чешката научна конференция „Ролята на християнството за оформяне на идентичността в България и Чехия ХVІІ–ХХ век” с доклад на тема: „Спомоществователството за религиозни книги 1806–1856”.
 • 2006, декември, София: международна конференция по случай 200 години българска печатна книга. Участие с доклад на тема: „Спомоществователите на българската печатна книга”.
 • 2011, юни, София: Международна лятна школа „Маргиналното за/в литературата. Участие с доклад на тема „Книжовното спомоществователство – от периферията в центъра на социологията на литературата”.

Участие в национални научни форуми (подборен списък)

 • 1993: научна конференция „Книгата през ХIХ век”, участие с доклад по проблемите на спомоществователството.
 • 1996: участие в организирането на научен семинар на тема „Религия и литература” (изказване на тема „За познанието. Норми на социално поведение на жената в една частна кореспонденция”). DTRTYR
 • 1997: конференция на тема „Езикът на женското в културата днес”, участие с доклад „Езикът на женското в културата днес”.
 • 2000: колегиум „Българското възраждане – цитирано и цитиращо” в рамките на юбилейните Динекови четения, участие с доклад „За безспорните цитати (библейските цитати в Предговора на Христоития от Райно Попович)”.
 • 2003: организатор, заедно с Лидия Михова, на ежегодния колегиум на Секция „Литература на Българското възраждане”, озаглавен „Училище и литература”.
 • 2003: „Библиотеката – минало и настояще”. Юбилейна научна конференция, посветена на 125-годишнината на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Участие с доклад „Компютърна обработка на спомоществователските списъци по старопечатните книги от ХІХ век”.
 • 2004: организация (заедно с Румяна Дамянова) на конференцията “Иван Д. Шишманов – форумът” и участие с доклад “Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство”.
 • 2004: Копривщица: Юбилейна конференция по случай 170 години от рождението на Любен Каравелов. Участие с доклад „Спомоществователите на Любен Каравелов”.
 • 2004, София: ежегоден колегиум на Секция „Литература на Българското възраждане” на тема „Литературата през нормата”. Участие с доклад на тема: „Спомоществователството и нормата”.
 • 2005, Пазарджик: Участие в юбилейната научна конференция “Константин Величков и неговото време”, 19-20 май, с доклад на тема „Спомоществованието за драмата Люкреция Борджия от Виктор Юго в превод на Константин Величков и Георги Николов”.
 • 2007, Свищов: Организиране (заедно с проф. Румяна Дамянова) на „Шишманови четения – 4” и участие с доклад на тема: “Към въпроса за градския характер на Българското възраждане”.
 • 2011, юни: Участие в международната лятна школа „Маргиналното в/за литературата” с доклад на тема „Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията към центъра в социологията на литературата”.
 • 2012, ноември: Организиране (заедно с проф. Румяна Дамянова) на „Шишманови четения – 5”: „Иван Д. Шишманов – към обнова”, 20-22 г. Доклад: „Към въпроса за градския характер на Българското възраждане: спомоществователството”. Секретар на Националния инициативен комитет за честването на 150 години от рождението на проф. Иван Д. Шишманов под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова.

ПУБЛИКАЦИИ

І. Монографии

 • „И ще господарува мъжът ти над теб” (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови. София: АИ „Марин Дринов”, 2013.

ІІ. Сборници (съставителство и редакция)

 • Безсмъртната вселена / L’Univers immortel. Сборник по случай 90-годишнината на Клод Леви-Строс. Съставителство, редакция, предговор и превод на френски Н. Капралова (на български и френски език). София : Карина М, 1998.
 • В търсене на митичната тъкан / A la recherche de la texture mythique. Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15–17 септември 2000 г. Съставителство, редакция, превод на френски Н. Капралова. (на български и френски език). София: Боян Пенев, 2002.
 • Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на проф. Румяна Дамянова. Съст. и ред. Н. Капралова и Д. Господинов. София: Изток-Запад, 2009.

ІІІ. Статии

ІІІ. 1. В български издания

 • 1. Един светъл образ. Жените през Възраждането. – Век 21, бр. 48, 1993.
 • 2. Съвременен прочит на проблеми от българската литературна история и култура. (рецензия). – Български език и литература, 1995, кн. 6, 59–62.
 • 3. Спомоществователството – неделима част от литературния, културния и социалния живот през ХIХ век. В: Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Д. Леков. София: Сребърен лъв, 1998, 228–235.
 • 4. За етикета и зад него (какво разказват писмата от запазения личен архив на семейство Караминкови)”. В : Майки и дъщери, София: Полис, 1999, 139–153.
 • 5. За безспорните цитати (библейският текст в предговора на Христоития от Райно Попович). В: Традиция, приемственост, новаторство. В памет на П. Динеков. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2001, 407–414.
 • 6. Към дълбините на вълшебната приказка. В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2003, 495–502.
 • 7. Мотивът за благодарния мъртвец в словесната традиция на южните славяни. (в съавторство с Д. Димитрова-Маринова.) В: В памет на Пейо Димитров. Трудове на катедрите по история и богословие. Том 5. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2003, 118–126.
 • 8. На прага на присъединяването към Европейския съюз. (Рецензия за книгата на Симеон Хаджикосев Западноевропейска литература. Част втора) – Литературен вестник, год. 14, бр. 23, 9–15. 06. 2004 г.
 • 9. Думи – пари, думи – памет или венец безсмертия за книжевното спомоществование. В: Пари, думи, памет. София.: Кралица Маб, 2004, 84–95.
 • 10. Хоризонти на очакване и поле на рецепцията: за писмениците през Възраждането. – Български език и литература, 2004, кн. 5, 10–15.
 • 11. Спомоществователите. В: 170 години от рождението на Любен Каравелов. Юбилеен вестник. София, септември 2004.
 • 12. Спомоществованието за драмата „Люкреция Борджия”от Виктор Юго в превод на Константин Величков и Георги Николов. В: Константин Величков и неговото време. Национална научна конференция. Пазарджик, 2005, 123–130.
 • 13. Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство. В: Иван Д. Шишманов – форумът. Шишманови четения. Книга 1. София, Карина М, 2005, 218–224.
 • 14. Спомоществователите на Любен Каравелов. В: Българско възраждане. Идеи – личности – събития. Годишник на общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”, т. 7, София, 2005, 65–69.
 • 15. Дарители и дарени. – Литературен форум. 150 години от рождението на Константин Величков. Юбилеен вестник, 2005, с. 14.
 • 16. Спомоществователството и нормата през Възраждането. В: Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. София: Гутенберг, 2007, 313-334.
 • 17. Шишманови четения 4: Иван Д. Шишманов – култура и политика. – Българистика, 15, 2007, 81-83. 18. Дарителството и спомоществователството през Възраждането. В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на проф. Румяна Дамянова. София: Изток-Запад, 2009, 490-502.
 • 19. Bulgarian Readers during the first half of the 19th Century. In: Literary Knowledge and Open Horizons. Expectations and Prospects. София: Боян Пенев, 2011, 74–95.
 • 20. Неофит Рилски и спомоществователството през Възраждането. В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. София: БАН, ИИИ, 2012, 253-258.
 • 21. Библейските антропогонични митове: симетрия и инверсия. – В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Контекст, 2012, 618-626.
 • 22. За Славейков, църковната борба и книжовното спомоществование. – В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014-2017 г. Трявна: Фабер, 2017, с. 74-83.
 • 23. Книжовното спомоществователство във Видинския край (1806-1856). – В: Митев, Пл., В. Рачева (съст. и ред.). Изследвания и материали за Видин и региона. Т. ІІІ. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 143-158.
 • 24. Няколко думи за спомените на Екатерина Василева. – В: Малинова, Л., Кр. Йорданова, Димитрова, М. (съст.). Жените в българската литература и култура. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 181-185.

ІІІ. 2. В международни сборници

 • 1. Безсмъртната вселена / L’Univers immortel. Сборник по случай 90-годишнината на Клод Леви-Строс. Съставителство, редакция, предговор и превод на френски Н. Капралова (на български и френски език). София : Карина М, 1998. Предговор, с. V-XVІ / Preface, p. V-XVI.
 • 2. « La souscription pour des livres traduits du français au XIXe siècle ». In : Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et Orientale (XIXe–XXe siècles), Sofia : Editions académiques “Prof. Marin Drinov”, 2000, pp. 137–150.
 • 3. Le rôle des traductions dans la construction du champ scientifique national. – In : La France, l’Europe et les Balkans : crises historiques et témoignages littéraires. Sofia : Editions de l’Institut d’Etudes Balkaniques, Artois : Artois Presses Université, 2002, pp. 281–289.
 • 4. Вълшебната приказка и масовата литература. –– В: В търсене на митичната тъкан, София: Боян Пенев, 2002, 70–86 (на български език) / Le conte merveilleux et la littérature de masse, 67–82 (на френски език).
 • 5. Компютърна обработка на спомоществователските списъци по старопечатните книги от ХІХ век. – В: Библиотеката минало и настояще. Юбилеен сборник, посветен на 125-годишнината на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. София, 2005, 336–339.
 • 6. Danse et parole dans l’histoire culturelle de la Bulgarie moderne. – In : Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen : la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XXe siècle. Sofia/Artois : Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques/Artois Presses Université, 2007, 306-312.
 • 7. Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията към центъра в социологията на литературата. – В: Маргиналното в/за литературата. София: Боян Пенев, 2011, 249-269.
 • 8. За ролята на преводите в полето на българската наука. – В: Алексиева, А., Н. Данова, Н. Чернокожев (съст. и ред.). Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2016, 391-400.

ІІІ. 3. В чужбина

 • 1. Le motif du mort reconnaissant dans la tradition littéraire des Bulgares. – Cahiers de littérature orale, n° 46, 1999, p. 209–216.
 • 2. Носталгия и усилия: една антология на класическата българска поезия на френски език. В: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 55, Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, 25-33.
 • 3. On Slaveykov, the Church Struggle and Book Subscription. – Literary Researches, 2011, XXXII, pp. 247-254.
 • 4. La souscription littéraire en Bulgarie 1806-1856. – Revue des études sud-est européennes. Tome L (n° 1-4), 2012, pp. 41-60.
 • 5. Erste Kontakte der bulgarischen Leser mit der französischen Sprache und Literatur (1850-1874). In: C. O. Mayer, M. Henzelmann (eds.). Frankreich-Bulgarien: Innereuropäischer Kulturtransfer. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, « Schriften zur Kulturgeschichte, 51 ». 65-76.

ІІІ. 4. Електронни публикации

ПРЕВОДИ

 • 1. Клод Леви-Строс. Структурална антропология II. С.: Христо Ботев, 1995.
 • 2. Едгар Морен. Духът на времето. С. : Христо Ботев, 1995.
 • 3. Иполит Тен. Философия на изкуството. С.: Захарий Стоянов, 2002.
 • 4. Андре Байон. Историята на една Мария. С.: ЛИК, 2002.
 • 5. Андре Байон. Ухолезата от Люксембург. С.: ЛИК, 2003.
 • 6. Андре Байон. Един така обикновен човек. С.: ЛИК, 2003.
 • 7. Жорж Роденбах. Звънарят. С.: ЛИК, 2005.
 • 8. Шарл-Жозеф принц дьо Лин. Непристойни приказки. С.: ЛИК, 2005.
 • 9. Жорж Роденбах. Колелото на мъглите. С.: ЛИК, 2007.
 • 10. Шарл-Жозеф принц дьо Лин. Мисли и откъслеци. С.: ЛИК, 2007.
 • 11. Лиз Бурбо. Слушай тялото си – твоят най-голям приятел на земята. С.: ЛИК, 2007.
 • 12. Лиз Бурбо. Твоето тяло казва: обичай се. С.: ЛИК, 2007.
 • 13. Лиз Бурбо. Любов, любов, любов. С.: ЛИК, 2009.
 • 14. Лиз Бурбо. Парите и изобилието. С.: ЛИК, 2010.
 • 15. Лиз Бурбо. Петте травми, които пречат да бъдеш какъвто си. С.: ЛИК, 2010.
 • 16. Пиер Бурдийо. Полета. Т. 1. Полета на духа. С.: Изток-Запад, 2012. (Съставителство на тома.)
 • 17. Гийом Мюсо. Хартиеното момиче. С.: Изток-Запад, 2012.
 • 18. Матийо Рикар. Духовни пътища. С.: Изток-Запад, 2013.
 • 19. Фернан Бродел. Граматика на цивилизациите. С.: Изток-Запад, 2014.
 • 20. Клод Леви-Строс. Структурална антропология. София: Захарий Стоянов, 2015.
 • 21. Клод Леви-Строс. Структурална антропология две. София: Захарий Стоянов, 2015.
 • 22. Франсоа Жулиен. За интимното. София: Изток-Запад, 2015.
 • 23. Франсоа Чън. И вечността не стига. София: Изток-Запад, 2015.
 • 24. Ги Бештел. Четирите жени на Бог: блудницата, вещицата, светицата и наивницата. София: Изток-Запад, 2016.
 • 25. Еманюел Льо Роа Ладюри. Монтаю – катарите и Инквизицията (1294-1324). София: Изток-Запад, 2017.
 • 26. Пиер Певел. Върховното кралство. Т. 1. Рицарят. София: Изток-Запад, 2017.
 • 27. Пиер Певел. Върховното кралство. Т. 2. Наследникът. София: Изток-Запад, 2017.
 • 28. Пиер Певел. Чудесата на Париж. Т. 1. Вълшебствата на Амбремер. София: Изток-Запад, 2017.
 • 29. Пиер Певел. Чудесата на Париж. Т. 2. Еликсирът за забрава. София: Изток-Запад, 2018.
 • 30. Франсоа Жулиен. Искаш ли да успееш, заобиколи. Стратегии на смисъла в Китай и Гърция. София: Изток-Запад, 2018.
 • 31. Пиер Бурдийо. Полета. Т. 2. Полета на властта. София: Изток-Запад, 2018.