Мария Пилева

mariya-pileva.jpeg

Мария Пилева е литературен сътрудник в Института за литература към БАН, секция „Литература на Българското възраждане“. Завършила е магистърската програма на СУ „Преводач-редактор“ (2012), специализирала в Eberhard-Karls Universitat, Тюбинген (2015), а през 2016 г. защитава докторат на тема „Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през ХІХ век“ в катедра Българска литература на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските ѝ интереси са в областта на литературознанието, религията, теорията на превода. Лауреат е на наградата на СБП за ярки постижения в областта на теорията, историята и критиката на превода за 2018 г. с книгата ѝ „Бунт, надежда, изкупление“.

Избрани публикации:

Монография

 • Бунт, надежда, изкупление: Англоезичните преводи от българския XIX в. София: Кралица „Маб“, 2018.

Сборници (съставителство и редакция)

 • Промяна на промяната. Ролята на църквата в обществото. Сборник доклади, изследвания, студии. София: Сион, 2013.
 • Деветосептемврийският преврат, тоталитарният режим и съвременна България. Сборник доклади, изследвания, студии, есета. София: Сион, 2015.
 • Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. Станева, К., П. Стойчева, М. Пилева (съст.). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017.

Статии и студии

 • За преводите на Чичо Томовата колиба. – Литературен вестник, бр. 5, 2010; 10–11. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1069.pdf
 • „Земните градини на Богородица” – една съвременна „Песен на песните”. – Литературата, год. VІ (2012), кн. 12, 135–152.
 • Литературата и познаването на библейските образи, теми и мотиви. – В: Сборник с доклади на БСУ. Т. 1. 2013, с. 131–138.
 • The Bible аnd Bulgarian Literature аfter 1989. – Електронно списание на СУ за образователни изследвания, 2013, бр. 3, 123–130. http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2013/12/6M.Pileva_SUJER_2013_3_ED.pdf
 • Предговори, послеслови и рецепция на Чичо Томовата колиба. – Литературна мисъл, 1–2, 2013 (LVII), 105–121.
 • От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс. – В: Littera et Lingua, кн. 1-2, т. 12, 2015. http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/mpileva
 • Мотивите в литературния превод. – В: „Филологически форум“ – хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии. https://philol-forum.uni-sofia.bg/the-role-of-the-motif-in-the-translating-process/2015.
 • Животът и смъртта на другия Пътешественик, или няколко думи за новия превод на Бъниан на български. – Литературен вестник, бр. 34, 2015. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1464.pdf
 • Джон-Бъниановият Пътешественик – между класическото и маргиналното. – В: Балкански идентичности. Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове. Колегиум на направление „Литература на Българското възраждане”. Институт за литература, БАН, 2016. https://balkansbg.eu/bg/content/privileged-voices/535-john-bunyan-between-classical-and-marginal.html
 • Българските преводи на Робинзон Крузо – детство, юношество, застой и зрялост. – Литературата, 2016, кн. № 17, с. 195–244.
 • Мястото на превода Младаго Робинсона случаи в българската литература. – Годишник на ФСлФ на СУ, т. 101, 2016, с. 172–198.
 • „Оригинал, посредник и първи български превод на Чичева Томова колиба“. – В: Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. Станева, К., П. Стойчева, М. Пилева (съст.). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 177–193.
 • The Use of Religious Motifs in Teaching Literature at High Schools and Universities in Bulgaria. – Motus in verbo, roč. VI, 2017, č. 1, s. 30–38. http://www.motus.umb.sk/archiv/11
 • Робинзон Крузо и библиите. – В: Надмощие и приспособяване. Сб. доклади от Международната научна конференция на ФСлФ. Т. 1. София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, 225–234. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/image_singpdff/08571f62-06cf-4cc1-8841-c7e41f02adee
 • Вечеринка в колибата на Чичо Том – една глава, различни послания в превода. – Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. УИ „Св. Климент Охридски“, София, год. XXIV 2018, бр. 1, 166–175. https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/1_2018%20BG%20RECH%20(1).pdf
 • Религиозни мотиви в побългарените творби от чужди литератури. – В: От слово към действие: разкази и репрезентации. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019.
 • За новата Христоматия и първите критици на българската литература. – Съвременна лингвистика, бр. 1, 2019, 171–172. https://www.slav.uni-sofia.bg/images/documents/ SPISANIE_LINGVISTIKA_OK_2019_1.pdf
 • Библията и междутекстовият диалог в училище. – Български език и литература. Бр. 4 (62), 2020, 367–379.
 • Маргинални мотиви и некласици на границата между XIX и XX век. – В: Литературната периферия: памет и употреби (сб.). София: ИУ: „Св. Климент Охридски“, 2020, 76–87.
 • Ботевата молитва – връщане към автентични модели или преобръщане на жанра. – В: Studia Litteraria Serdicensia, Год. 1, кн. 1, Повторение, обновление – практики на римейка. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2021, 155–169. ISSN: 2738-7631 https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1/botevata-molitva-vrschane-km-avtentichni-modeli-ili-preobrschane-na
 • Профетическото слово в диалозите и стиховете на Неофит Бозвели. – В: Литературните поредициконструиране и деконструиране на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, 206–215. ISBN 978-954-07-5355-3.
 • Преобразените класици: Дефо и Дикенс в първите им появи на българската литературна сцена. – Colloquia Comparativa Litterarum, Годишник за Сравнително литературознаниe и Балканистика, Vol. 8 No. 1, Translation and Transfigurationin Literature and Art, 2022, с. 70–84. ISSN: 2367-7716. https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia
 • Цензура и рецепция на романите „Робинзон Крузо“ и „Чичо-Томовата колиба“. – Balkanistic Forum. Vol. XXXI, Iss. 2, May 2022, c. 225–241. ISSN 1310-3970 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069
 • Вяра – надежда – любов в патриотично-революционната възрожденска лирика. – ДЗЯЛО. е-списание в областта на хуманитаристиката. год. X, 2022, брой 23, с. 1–18. ISSN 1314-9067.
 • За два преводни образеца на Флойд Бляк. – Proudů, Středoevropský časopis pro vědu a literaturu, 1/2022. ISSN 1804-7246.
 • Морални и нравствени норми в началото на българската белетристика. – Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія / за заг. ред. О. О. Маленко. Харків – Шумен: ХНПУ; ХІФТ, 2022, 278–286. ISBN 978–966–1630–55–9.

Преводи

 • Еткинд, Е. „Вътрешният човек” в света на психопоетиката. – Литературен вестник, бр. 28, 2012 (12-13) http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1294.pdf
 • Еткинд, Е. За критериите на верността. – В: Искам шестица! София: МП „Преводач-редактор”, 2013.

Специализации

 • 12.10.2015 – 15.01.2016 г. – Eberhard-Karls Universität Tübingen

Членства в научни организации:

 • Българско общество за проучване на XVIII век
 • Редакторски екип на сп. „Литературна мисъл“

Участие в научноизследователски проекти:

 • 2013 – 2014 г. - „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“. Проект № BG051PO001-3.3.06/0026.
 • 2013-2014 г.; 2015-2016 г. „Български мемоари на ХІХ век”, проект на проф. Паулина Стойчева, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 12.10.2015 – 15.01.2016 г. Annotating Literature – проект на проф. д-р Матиас Бауер от Университета в Тюбинген за анотиране на Камбаните (Chimes) на Чарлс Дикенс.
 • 2016–2018 – „Езикова агресия и обществото“, проект №ДН10/7, на доц. д-р Надежда Сталянова, ФСлФ, СУ "Св. Кл. Охридски".
 • 2022 г. – "Практикум по български език", № 80-10-31 на доц. д-р Надежда Сталянова, ФСлФ, СУ "Св. Кл. Охридски".
 • 2022 – …. „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“ на Министерството на образованието и науката, Решение на МС № 205/07.04.2022 г.

Конкурси

 • Проект по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, Договор РД 22-842/ 05.04.2019; Договор РД 22-757/01.04.2020.

Участия в научни конференции

 • Международна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, 13-14.06.2013 г., гр. Бургас. Представен доклад на тема: „Литературата и познаването на библейските образи, теми и мотиви“.
 • Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и социалната работа“, София, 6-7.06. 2014 г. Представен доклад на тема: „Литературните мотиви – дефиниции, видове, подходи“.
 • International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, 23 – 25.07.2014 г., гр. Барселона, Испания. Представен доклад на тема: „The Use of Religious Motifs in Teaching Literature at High Schools and Universities in Bulgaria“.
 • Международен филологически форум за студенти и докторанти, София, СУ, 13-16.11.2014 г. Представен доклад на тема: „Мотивите в литературния превод“.
 • Научна конференция „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“, София, 21.11.2014 г. Представен доклад на тема: „Оригинал, посредник и първи български превод на Чичева Томова колиба“.
 • Международна научна конференция на ФСлФ „Филологическият проект – кризи и перспективи“, София, 24–25 април 2015 г. Представен доклад на тема: „От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс“.
 • Колегиум на направление „Литература на Българското възраждане”, Институт за литература „Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове“, БАН, София, 3.12.2015 г. Представен доклад на тема: „Джон-Бъниановият Пътешественик – между класическото и маргиналното“.
 • Международната научна конференция "Надмощие и приспособяване", СУ, ФСлФ, София, 24 – 25. 04.2017 г. Представен доклад на тема: „Робинзон Крузо и библиите“.
 • Научна конференция „Християнските теми в изкуството“, СУ, Богословски факултет, София, 10. 06. 2017 г. Представен доклад на тема: „Религиозни мотиви в българската и преводната литература“.
 • „Методически проекти на учителя по български език и литература“, АУБЕЛ, София, 10–11.11.2018 г. Представен доклад на тема: „Библията и междутекстовият диалог в училище“.
 • Международна конференция на СУ „От слово към действие: разкази и репрезентации“, 2–4.05.2019 г., София. Представен доклад на тема: „Религиозни мотиви в побългарените творби от чужди литератури“.
 • Международна научна конференция на ФСлФ „Литературната периферия: памет и употреби“, 4–5.11.2019 г., София. Представен доклад на тема: „Маргинални мотиви и некласици на границата между XIX и XX век“.
 • Втора национална научна конференция „Жените в българската литература и култура“, 27 – 28.11. 2019 г., София. Представен доклад на тема: „Мутеви и религиозното светоусещане“.
 • Национална кръгла маса „Езикова агресия и общество“, СУ, София, 14.11.2019 г. Представен доклад на тема: „Езиковата агресия при учениците – между думите, които ги обиждат, и тези, които те използват, за да нанесат обида“.
 • Научна конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“, СУ, София, 26-27.11.2020 г. Представен доклад на тема: „Профетическото слово в диалозите и стиховете на Неофит Бозвели“.
 • Научна конференция „Повторение, обновление – практики на римейка”, СУ, София, 30.11. – 02.12.2020 г. Представен доклад на тема: „Ботевата молитва – връщане към автентични модели или преобръщане на жанра“.
 • Кръгла маса „Преводът и неговите предизвикателства“, Бърно, 13.5.2022 г. Организиран от Катедрата по славистика, Философски факултет, Маsариков университет. Представен доклад на тема: „Два преводни образеца на Флойд Бляк“
 • Форум (съорганизатор) „Литературни метаморфози – между живота и текста“, ИЛ – БАН, 16.05. 2022, София. Представен доклад на тема: „Възрожденската литература като мост между Бога и човека“.
 • Колегиум на Института по литература към БАН „Измерения на любовта през възраждането“, София, 18.05. 2022 г. Представен доклад на тема: „Вяра – надежда – любов в патриотичната лирика.
 • ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 18.05. 2022 г. Представен доклад на тема: „Морални и нравствени норми в началото на българската белетристика“ (онлайн).
 • Международна конференция на ЮЗУ „Тайна и публична тайна“, Благоевград, 19.05. 2022 г. Представен доклад на тема: „Цензура и рецепция на романите „Робинзон Крузо“ и „Чичо-Томовата колиба“.
 • Международна научна конференция „ГЛАСОВЕ НА ДРУГОСТТА“, 02–03. 11. 2022 г. СУ, София. Представен доклад на тема: „Колибарската дъщеря“ в българската възрожденска литература.
 • Научна конференция „Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата“, ИЛ – БАН, София, 15–17.02. 2022 г. Представен доклад на тема: „Едно „Пътешествие вътре вкъщи“ от 1870 г.“
 • Научна конференция „Белетристиката в архивите: подборът на факти и документи в научното изследване“, организирана от Българското общество за проучване на XVIII век, София, 27.03. 2023 г. Представен доклад на тема: „Кореспонденцията на д-р А. Лонг“.