проф. дфн Александър Панов

Александър Панов е ръководител на секция „Теория на литературата“ и председател на Научния съвет на Института за литература. Област на научните му интереси са теорията на литературата, историческата поетика, литературната антропология, жанровата теория и поетиката на българската литература.

Избрани публикации:

 1. Теория на литературата. София, Изд. „Просвета“ и ИК „Ал. Панов“ 1997 г. 2-ро издание 2000 г. ИК „Ал. Панов“.
 2. Културни проблеми на българското литературно развитие. София, ИК „Ал. Панов“, 1998 г.
 3. Художествена система на Ботевата поезия. София, Изд. „Диоген“, 2012 г.
 4. „Песни и стихотворения“ от Христо Ботев – структура, основни сюжети и символични образи. София, Изд. „Диоген“, 2012 г.
 5. Литературният образ извън пространството на книгата. София, изд. „Диоген“, 2013 г.
 6. „Проблеми на жанровата теория“. В: сп. Литературна мисъл, кн. 3, 1983 г.
 7. „The Anthropological Approach in Literary Studies“. In: SJANI Journal of Literary Theory and Comparative Literature, Tbilisi. 2009 / 10. Pp. 59 – 71.
 8. „The Man – Subject to his Destiny or a Thing to le used“ In: The Thing. Conceptual and Cultural Аspects. Sofia. 2018.
 9. „Мотив „отверженные“ в болгарской литературы последней четверти ХIХ в.“ В: Новый филологически вестник 3 (50) 2019 г., стр. 271 – 282
 10. „Рециклирование архаических культурных моделей для достижения модерной цели – Христо Ботев и общий европейский процесс национального самоопределения“. В: Recycling in Literature and Culture. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2019 г.

Образование:

 • 2011 г. Доктор на науките. Тема на дисертацията: „Художествена система на Ботевата поезия“.
 • 1985 г. Кандидат на науките (доктор). Тема на дисертацията: „Жанрове в българската лирика на прелома между ХIХ и ХХ в.“
 • 1984 – 1985 г. Специализация в Естония.
 • 1979 – 1983 г. Редовен аспирант по теория на литературата в Института за литература при БАН. Научен ръководител: проф. дфн Атанас Натев
 • 1978 г. Магистър по Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Втора специалност – философия.
 • 1972 г. Средно образование в Механотехникум „Юрий Гарагин“ гр. Перник.

Академични длъжности:

 • 2012 г. Професор по теория и история на литературата
 • 1997 г. Ст. н. с. II ст. (доцент) в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1988 г. Н. с. I ст. (главен асистент) в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1986 -1988 г. Хоноруван преподавател по историческа поетика в Шуменския университет „Константин Преславски“.
 • 1986 г. Н. с. II ст. (ст. асистент) в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.
 • 1985 г. Филолог-проучвател в секцията по теория на литературата в Института за литература при БАН.

Преподавани курсове:

 • 1981 – 1983 г. Хоноруван асистент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1981 – 1983 г. Семинарни занятия по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 1986 – 1988 г. Лекционен курс по историческа поетика в Шуменския университет „Константин Преславски“.
 • 2001 – 2006 г. Магистърски курс „Методика на научното изследване“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 2012 г. Магистърски курс „Наратология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Докторанти:

 • 2003 – 2006 г. – Григор Григоров. Докторантът е получил наградата „Високи научни постижения – 2008“ за най-приносна дисертация в областта на хуманитаристиката, защитена през 2007 година. Наградата е присъдена от Съюза на учените в България, Висшата Атестационна комисия и Федерацията на научно-техническите съюзи.

Ръководител и участник в научни проекти:

 • Български литературен процес. Проблеми на поетиката – ръководител.
 • Методологически проблеми на литературознанието – участник.
 • Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания – участник.
 • Литературните понятия и техните контексти (българо-полски) – участник.
 • Литература и литературознание (българо-унгарски) – участник.
 • Историческа поетика - участик

Участие в научни конференции:

 • 1987 г. Международна конференция по исорическа поетика в Прага.
 • 1988 г. Първа национална конференция по историческа поетика в Банкя
 • 1989 г. Втора национална конференция по историческа поетика в Банкя
 • 2002 г. Българо-полска конференция „Памет и текст“.
 • 2003 г. Национална конференция „Диалогичната природа на креативността“.
 • 2004 г. Национална конференция „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист“.
 • 2005 г. Национална конфференция „Литературознанието на ХХ в. – динамика на ценностите“.
 • 2005 г. Българо-полска конференция „Иконичността в литературната комуникация”.
 • 2006 г. Национална конфференция „Литературознанието на ХХ в. – динамика на ценностите“ – втора част.
 • 2007 г. Национална конференция „Обектът на литературната теория – загубван, присвояван, отстояван“.
 • 2008 г. Българо-полска конференция „Поглед и значение“.
 • 2008 г. Българо-унгарска конференция „Литература и литературознание“.
 • 2009 г. Национална конференция „Споделени идеи за литературознанието“.
 • 2010 г. Нациионална конференция „Извънлитературното“
 • 2012 г. Българо-полска конференция „Подобие и различие. Проблемът за идентичността“.
 • 2012 г. Национална конференция „Изплъзващият се обект на литературознанието. Невидимата школа“.

Избрана библиография:

 • Жанрове в българската лирика на прелома между ХІХ и ХХ столетие (очерк по историческа поетика), София 1983 г., 371 стр. (образователна и научна степен „доктор“)
 • Художествена система на Ботевата поезия. София 2011 г. стр. 403. (научна степен „доктор на филологическите науки“)
 • Теория на литературата, София, ИК “Просвета” и ИК „Александър Панов“, 1995 г., 240 стр., 2-ро издание 2000 г.
 • Културни проблеми на българското литературно развитие, София, ИК „Александър Панов“, 1997 г., 240 стр.
 • Художествена система на Ботевата поезия. София, Изд. „Диоген“, 2012 г. 400 стр.
 • „Песни и стихотворения“ от Христо Ботев – структура, основни сюжети и символични образи. София, Изд. „Диоген“, 2012 г. 472 стр.
 • Литература 8 клас, София, ИК “Анубис” 2000 г., 320 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Литература 9 клас, София, ИК “Диоген” 2002 г., 480 стр. (съвместно с Валери Стефанов и Младен Влашки)
 • Литература 10 клас, София, ИК “Диоген” 2001 г., 384 стр. (съвместно с Валери Стефанов и Младен Влашки)
 • Литература 11 клас, София, ИК “Анубис” 2001 г., 384 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Литература 12 клас, София, ИК “Анубис” 2002 г., 408 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Литература 5 клас, София, ИК “Диоген” 2006 г., 240 стр. (съвместно с Младен Влашки)
 • Литература 6 клас, София, ИК “Диоген” 2007 г., 240 стр. (съвместно с Валери Стефанов и Младен Влашки)
 • Матура по литература, София, ИК “Диоген” 2002 г. 152 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Изкуството да пишем, София, ИК “Диоген” 2004 г. 112 стр. (съвместно с Валери Стефанов)
 • Изпитът по литература за кандидатстване в СУ “Св. Климент Охридски”, София, ИК “Диоген” 2005 г. 112 стр.
 • Трансформиращ преразказ, София, ИК “Диоген” 2006 г. 112 стр.
 • Примерни тестове за изпита след 7. клас по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Всички знания за теста след 7. клас по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Примерни тестове за Държавния зрелостен изпит по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Всички знания за Държавния зрелостен изпит по български език и литература (в съавторство с Андреана Ефтимова) - ИК Диоген 2007 г. 112 стр.
 • Основни проблеми в българската литература (в съавторство с Валери Стефанов) - ИК Диоген 2007 г. 144 стр.
 • Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 5 клас № 1 (в съавторство с Младен Влашки) ИК Диоген 2006 г. 64 стр.
 • Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 6 клас № 1 (в съовтарсво с Валери Стефанов и Младен Влашки) ИК Диоген 2007 г. 64 стр.
 • Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 7 клас, ИК Диоген 2008 г. 64 стр.
 • Аз пиша съчитнения – учебна тетрадка по литература за 5 клас № 2 ИК Диоген 2006 г. 64 стр.
 • Аз пиша съчитнения – учебна тетрадка по литература за 6 клас № 2 ИК Диоген 2007 г. 64 стр.
 • Аз пиша съчинения – учебна тетрадка по литература за 7 клас № 2 ИК Диоген 2008 г. 64 стр.
 • Книга за учителя по литература за 5 клас ИК “Диоген” 2006, 84 стр.
 • Книга за учителя по литература за 6 клас ИК “Диоген” 2007, 224 стр.
 • Книга за учителя по литература за 8 клас ИК “Анубис” 2000, 84 стр.
 • Книга за учителя по литература за 9 клас ИК “Диоген” 2002, 64 стр.
 • Книга за учителя по литература за 10 клас ИК “Диоген” 2001, 64 стр.
 • Книга за учителя по литература за 11 клас ИК “Анубис” 2001, 84 стр.
 • Книга за учителя по литература за 12 клас ИК “Анубис” 2002, 84 стр.
 • Теми и есета по литература за 8. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 160 стр. (съвместно с Лили Гюлеметова, Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 8. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г., 160 стр. (съвместно с Лили Гюлеметова, Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 10. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 148 стр. (съвместно с Петя Абрашева)
 • Теми и есета по литература за 10. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г. 148 стр. (съвместно с Петя Абрашева)
 • Теми и есета по литература за 10. клас – трети свитък, ИК “Диоген”, 2008 г. 148 стр. (съвместно с Петя Абрашева)
 • Теми и есета по литература за 11. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 160 стр. (съвместно с Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 11. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г., 160 стр. (съвместно с Ваня Петкова и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 11. клас – трети свитък, ИК “Диоген” 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев)
 • Теми и есета по литература за 12. клас – първи свитък, ИК “Диоген”, 2006 г., 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 12. клас – втори свитък, ИК “Диоген”, 2007 г., 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев и Виктория Бешлийска)
 • Теми и есета по литература за 12. клас – трети свитък, ИК “Диоген”, 2008 г., 160 стр. (съвместно с Андрей Ташев)
 • Да четем и да пишем. Методика за преподаване и учене. София, Изд. „Хуманитас“, 2011 г., 144 ст. (съвместно с Валери Стефанов)
 • За двата модела в строежа на българския лирически дискурс. В: сп. Литературна мисъл,1986 г. кн. 5.
 • Проблеми на жанровата теория. В: сп. Литературна мисъл, кн. 3, 1984 г.
 • Проблемите на сатирата в контекста на съвременната теория на жанра. В: сп. Сравнително литературознание, кн. 6, 1985 г.
 • Одата като легенда. „Левски“ от Иван Вазов. В: сп. Литературна мисъл, кн. 8, 1989 г. стр 17 – 37.
 • „За интимността, реториката и някои шаблони на критическото мислене“ В: сб. Литературознание, общество идеи. София, изд. БАН, 1986 г.
 • Драматургията на Яворов. Сп. Родна реч, 1987 г. кн. 8.
 • Факт и художественост. Сп. Пламък, 1987 г., кн. 1.
 • „Сън за щастие“ от Пенчо Славейков и жанрът на лирическата миниатюра. В: сп. Литературна мисъл, 1988 г. кн. 1.
 • Историческата логика в установяването на историческата поетика. В: сб. Теодор Траянов – нови изследвания, София, 1987 г. стр. 43 – 58.
 • Поянието „дискурс“ в съвременното литературознание. В: сп. Литературна мисъл 1991 г., кн. 9.
 • Поезията на Христо Смирненски и митът за сътворението на света. В: сп. Литературна мисъл, 1991 г. кн. 1.
 • Човекът и собствеността. Размишления върху романа „Снаха“ от Г. Караславов. В: сп. Литературна мисъл, 1991 г. кн. 4.
 • Поезията на Никола Вапцаров в светлината на нашия опит. В: сб. Нова христоматия. С., 1991 г.
 • Човекът на границата. „Маска“ от П. К. Яворов. Сп. Перо, бр. 1. 1990 г.
 • Визуализация на невидимото (Видението като похват на литературната утопия). Доклад, изнесен на методологическата конференция на Секцията по теория на литературата, София 2004 г.
 • „Птиците“ на Алфред Хичкок от гледна точка на историческата поетика. В: Да отгледаш смисъла, сборник в чест на 60-годишнината на Радосвет Коларов, София 2006 г. Стр. 473 – 493.
 • Социум – Литература – литературознание. Динамика на ценностите. Доклад, изнесен на методологическа конференция под надслов „Динамика на ценностите“ София, 2006 г.
 • Литературата като социално действие – жанрът като медиатор между литературата и обществото. В: сб. Цветан Тодоров – теоретик и хуманист, София 2009 г. стр. 52 – 62.
 • Чужой взгляд – или о преодолении границ между живописью и поезией. В: Слова и образы. Иконичность текста, сборник с българо-полски изследвания, София 2008 г. Стр. 215 – 246.
 • Смяна на акцентите на литературоведския интерес. В: Изпитания на теорията – литературоведски диалози, София, 2004 г. стр. 197 – 213.
 • „Кръстопътищата на историческата поетика“. Доклад, изнесен на научната конференция по случай 60-годишнината на Института за литература. София, 2009 г.
 • Литературно-исторический сюжет как форма художественной памяти, в: сб. Памят и текст, София 2005 г. 205 – 218.
 • Антропологическият подход в литературознанието. Сп. Литературна мисъл, 2008 г. кн. 2.
 • Баладата и нейното присъствие в поезията на Христо Ботев. сп. Литературна мисъл, кн. 1, 2010 г. стр 5 – 70.
 • Слово и глас в поезията на Христо Ботев. В: сп. Страница, кн. 1, 2010 г. стр. 140 – 171.
 • The Anthropological Approach in Literary Studies. In: SJANI Journal of Literary Theory and Comparative Literature, Tbilisi. 2009 / 10. Pp. 59 – 71.
 • Смотреть и ведеть. В: сб. Взгляд и познание. София, изд. център „Боян Пенев“ 2011 г.
 • „Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането“. В: сб. Извънлитературното. София, ИЦ „Боян Пенев, 2012 г. стр. 111 – 138
 • „Към въпроса за ритъма на Ботевата поезия“. В: Сб. Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив, изд. „Контекст“, 2012 г.
 • Формата или структурата или за предизвикателствата на морфологичното литературознание, в сп. Литературна мисъл (под печат)

Eкспертна дейност:

 • Ръководител на поредица учебници и учебни помагала за гимназиалната степен в издателство „Диоген“.
 • 2000 г. Председател на комисията за изработване на Държавни образователни изисквания по български език и литература при Министерството на образованието, младежта и науката.
 • 2000 – 2001 г. Участник в комисията за изработване на Учебни програми по български език и литература при Министерството на образованието, младежта и науката.
 • 2002 – 2007 г- Участник в управителния съвет и изпълнителен директор на Института за образователни политики и изследвания.
 • 2002 – 2011 г. Обучение на учители по български език и литература в рамките на различни програми.
 • 2005 г. Участие в комисията по атестиране на Института за литература
 • 2006 г. Разработване на проект на тема „Прогнози и перпективи за развитие на българското образование“, финансиран от Институт „Отворено общество“ (съвместна разработка на Института за образователни политики и изследвания и Центъра за икономическо развитие).