доц. д-р Николета Пътова

nikoleta_patova_2024.jpg

Научните интереси на Николета Пътова са в следните области: българска литература; възрожденски период (социо-културни изследвания); българска драматургия; идентичност (национална и личностна идентичност).

Образование:

 • 1994 - Българска филология, Чешка филология - (втора специалност) Журналистика - факултативно) в СУ "Свети Клиемент Охридски"
 • 1997 - Редовен докторант в секция "Литература на Българското възраждане"
 • 2004 - Доктор по филология
  Дисертация на тема: "Проблемът за българската идентичност във Възрожденската драматургия" с научен ръководител проф. дфн. Н. Аретов.

Участие в проекти:

 • 2022 – 2025: Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Национален координатор: доц. д-р Елка Трайкова 

Финансиран от Министерството на образованието и науката, договор № ДСД-0/28.10.2022 Проект на Института за литература – „Литературни мостове“ 

Ръководител: доц. д-р Елка Димитрова 

 • 2019 – 2023: Проект Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-1.001.

Ръководител: доц. д-р Пенка Ватова

 • 2021: Театрално-образователен проект „Една българка“, осъществен като образователен ресурс със свободен достъп в рамките на проект на Министерството на образованието и науката „Образование за утрешния ден“ с партньорството на НБУ и Театър Азарян, НДК.

Ръководител: Снежина Петрова

Консултанти: проф. Михаил Неделчев и доц. д-р Биляна Курташева

 • 2019: „Билингвизмът. Езикът като lieu de memorie“ – проект, финансиран от Френския културен институт в София.

Ръководител: проф. дфн Николай Аретов

 • 2016 – 2017: „Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 – началото на 20 век“ – българо-македонски проект

Ръководител: проф. дин Илия Тодев и проф. д-р Драги Горгиев

 • 2012 – 2014: „България и Русия (ХVIII – ХХI век) – пътища и кръстопътища“ – съвместен научен проект между БАН и РАН.

Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова

 • 2010 – 2012: „България и Русия (ХVIII – ХХ век) – взаимопознание“ – съвместен научен проект между БАН и РАН.

Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 

Публикации

Монографии

 • Николета Пътова. Драматургия на българското. Националната идентичност във възрожденската драма. София: Кралица Маб, 2012, ISBN: 978-954-533-117-6, 253.
 • Николета Пътова. Българската драма и театър: критическа хроника (1866-1910). ИЦ „Боян Пенев“, ИЛ при БАН, 2023, ISBN 978-619-7372-67-0, 365.

Статии

 • Идентичност и символ. Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков, София: Сребърен лъв, 1998, ISBN: 954-571-131-0, 179-186.
 • Българската идентичност във възрожденската драматургия. Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век), Кралица Маб, 2001, 166-190.
 • Тя, княгинята. Тя на Балканите., Благоевград, 2001, 197-202.
 • Хаджи Димитър и сътворяването на легендата. – В: Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество. Благоевград: с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, 2001, ISBN 954-680-189-5, 439-447.
 • Пътят на песента към химна – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Научни трудове, том 39, кн. 1, 2001, ISSN: 0861-0029, 227 – 234.

 • Българската история в текстове на Войников – между цитирането, самоцитирането и интерпретирането. – В: Традиция, приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 352 – 357.

 • Войниковата драматургия в търсене на българската самоличност - В: Български език и литература, 2001/4, ISSN: 0323-9519, 43 – 51.

 • Войниковата драматургия в търсене на българската самоличност. – Електронно списание LiterNet 05.09.2002. (онлайн), https/liternet.bg/publish7/npytova/vojnikovata.htm

 • Идентичности: реалност и пожелавания – В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN: 954-07-1818-Х, 2003, 114 – 124.

 • Заплаха или копнеж? Комедийни интерпретации на европейското. – В: Модерността вчера и днес. София: Кралица Маб, 2003, ISBN 954-533-053-8, 187-199.
 • За провокативността на „Иванко” – В: Литературна мисъл. 2003/1-2, ISSN: 0324-0495, 59 – 76.

 • Моралните оценки на материалното – В: Пари, думи, памет. София: Кралица Маб, 2004, ISBN: 954-533-059-7, 169–180.

 • Постпатриархални сюжети във възрожденската драматургия – В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на Михаил Неделчев. Т. 1. – София: Поредица „Нова българистика“, 2003 [2004], ISBN: 954-535-319-8, 181–193.

 • Въобразяването като политическа и художествена реалност – В: Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. София: 2005, ISBN 954-8712-38-5, 150-161.

 • За провокативния образ на Иванко от едноименната драма на Васил Друмев – В: Филология. Научни трудове, том 45, кн. 1, Пловдив, 2007, с. 232-252, ISSN 0861-0029.

 • Тодор Пеев – диалози с Другостта – В: Филология. Научни трудове, том 46, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2008, с. 139-145, ISSN 0861-0029.

 • Възрожденската комедиография и измеренията на цивилизацията – В: Добри Войников. Материали от научна конференция. Шумен: Издателство „Добри Войников“, 2008, ISBN: 978-954-92086-8-9, 198-205.

 • Национална научна конференция 175 години от рождението на Каравелов //сп. Българистика, София, 19/2009, с. 73-74, ISSN 1311-8544.

 • Разказът „Прошетба” – едно любопитно обобщение на публицистичните тези на Райко Жинзифов – В: Сред текстовете и емоциите на българското възраждане. Сборник научни изследвания в чест на ст.н.с.I д.ф.н. Румяна Дамянова, София: „Изток-Запад“, 2009, ISBN: 978-954-321-650-5, 238-248.

 • Фрагменты из публицистики Р. Жинзифова и полемика о болгарской национальной идентичности – В: “Болгария и Россия (ХVІІІ-ХХ в.) – взаимопознание”, Москва, 2010 г., ISBN – 10 5-757-0218X, ISBN-13 978-5-7576-0219-9, 320-327.

 • Образи на родното в първите български белетристични произведения, публикувани в Русия – В: Филология. Научни трудове, том 48, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2010, 61-72, ISSN 0861-0029.

 • Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник научни изследвания в чест на ст.н.с. I ст. дфн Румяна Дамянова. // Българистика, 20/2010, ISSN 1311-8544, 135-138. 

 • Опитът на Асен Христофоров в драматургията – В: Литературна мисъл, София, 1/2011, 75-83, ISSN 0324-0495.

 • Национално честване на 200-годишнината от успението на Софроний Врачански. // Българистика, 27/2013, ISSN 1311-8544, 65-68.
 • Драматургията на Надежда Драгова и Първан Стефанов – свои пространства и взаимност. – В: Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. София: ИЦ „Боян Пенев“ – ИЛ при БАН, 2014, ISBN: 978-954-8712-89-7, 116-136.
 • „Буквар с различни поучения“ – между универсалните и патриотичните послания. // Език и литература, 3-4/2014, ISSN 0324-1270, 32-38.
 • Чешки проекции на сюжета "Иванко". http://calic.balkansbg.eu, 2015.
 • Скритите послания на първия дебат за театъра. Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016, ISBN: 978-954-322-870-6, 424-432.
 • Езиковият контекст на литературоведската полемика около Пърличевия превод на "Илиада". Научни трудове. Филология., 53, Кн.1, УИ "Паисий Хилендарски", 2016, ISSN: 0861-0029, 128-147.
 • Накратко за историята на първия български национален химн. Славянски диалози, ХIII, 18, УИ "Паисий Хилендарски", 2016, ISSN: 1312-5346, 35-39.
 • Театърът и театралната критика като модернизационни фактори в последните десетилетия на XIX век” – Модернизационни процеси на Балканите под османска влас. Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и началото на 20 век, Институт за исторически изследвания - БАН, 2017, ISBN: 978-954-2903-27-7, 162-192.
 • Българската литература в три прочита. Мултикултурализъм и многоезичие., II, "Фабер", 2017, ISBN: 978-619-00-0651-0, 343-354.
 • Подстъпи към история на българската литература (руски и чешки контексти). България и Русия (XVIII-XXI) - пътища и кръстопътища, Издателски център "Боян Пенев", 2017, ISBN: 978-619-7372-05-2, 181-200.
 • Сюжетът "Райна княгиня" във възрожденското културно пространство. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност, УИ "Св. Климент Охридски", 2017, ISBN: 978-954-07-4292-2, 208-214.
 • Чужденците и българският театър. Литературна мисъл, кн.2, Институт за литература - БАН, 2018, ISSN:0324-0495, 78-90.
 • Чешкият режисьор Йозеф Шмаха или как българският театър гради европейски авторитет. Limes Slavicus 3 Културни концепти на славянството, УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, ISSN: 2603-3127, 231-242.
 • Стоян войвода - между историята, фолклора и литературата. Академик Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи, позиции, концепции, ИК "МУЛТИПРИНТ", 2018, ISBN: 978-954-362-231-3, 513-520.
 • Софийският университет и Българското възраждане – част от моите важни духовни пространства. – В: Весела книга за Софийския университет. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN: 978-954-07-4534-3.
 • Борис Йоцов като директор на Народния театър. Език и литература, 1-2, 2019, ISSN: 0324-1270, 45-52.
 • Възникването на българския театър - променящи се стереотипи. Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, 2, УИ "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN: 978-954-07-4893-1, 84-91.
 • Иван Вазов за театъра. Драматургичните опити на писателя през неговия пловдивски период.. Научни трудове. Филология, 57, кн.1, ПУ "Паисий Хилендарски", 2019, ISSN: 0861-0029, 25-35.
 • Лидия Шишманова на страниците на сп. "Български преглед" - украински емигрант или български автор. България и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI век), София, ИЦ "Боян Пенев", 2019, ISBN: 978-619-73-72-23-6, 70-82.
 • Пловдивският период на Иван Вазов и идеята за национално представителни драматургия и театър. Научни трудове, 56, кн. 1, УИ "Паисий Хилендарски", 2019, ISSN: 0861-0029, 35-45.
 • Полемическое начало в публицистике Каравелова. Болгария и Россия (XVIII-XXI вв.). Стереотипы - возникновение, бытование, разрушение., Москва, Институт славяноведения, РАН, 2019, ISBN: 978-5-7576-0427-5, DOI:10.31168/0427-5, 66-81.
 • Срещи и уроци. Дзяло, е-списание, год. VII, 14, НАЦИД, 2019, ISSN:1314-9067.
 • Чехът Йозеф Шмаха, артистически директор на Народния театър в София, през погледа на критиката. Limes Slavicus. Културни концепти на славянството, 4, УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN:2603-3127, 186-203.
 • Александър Балабанов за театъра. Българската литературна критика - позиции и контексти, ИЦ "Боян Пенев", 2020, ISBN:978-619-7372-25-0, 145-159.
 • Българската драма - санкционирана, пренебрегвана и поощрявана (дебатът за българския театър от 1910 година). Научни трудове. Филология, 58, кн. 1, УИ "Паисий Хилендарски", 2020, ISSN:0861-0029, 21-34.
 • Езиците на театъра - за няколко двуезични български представления от началото на ХХ век. Colloquia Comparativa Litterarum, 1, електронно списание, 2020, ISSN:2367-7716.
 • Историографският разказ - смисъл и стойност. За едно допълнение към Разговорник греко-болгарский... собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина.. Научни трудове. Филология, 58, кн. 1, УИ "Паисий Хилендарски", 2020, ISSN:0861-0029, 93-100.
 • Театрални споменавания в дневниците на Чудомир. Чудомир между противоречията, Абагар, Велико Търново, 2020, ISBN:978-619-168-249-2, 65-75.
 • Христоматийното признание на драматурга Добри Войников през критическите аргументи на Иван Вазов и Константин Величков. Иван Вазов и Константин Величков - във/отвъд Христоматията, ИЦ "Боян Пенев", 2020, ISBN:978-619-7372-27-4, 276-288.
 • Драмата и театърът през Възраждането - динамика на оценките за тях. Дзяло, е-списание, 16, електронно списание, 2020, ISSN:1314-9067.
 • За първия театроведски прочит на драмата "Иванко, убиецът на Асеня I". Време и Приемственост, УИ "Паисий Хилендарски", 2021, ISBN:978-619-202-679-0, 273-281.
 • Димитър Е. Шишманов - вдъхновен книжовник и активен читалищен деец. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век., АИ "За буквите - О писменехь", 2021, ISSN:2683-0094, 76-85. 
 • Един маргинален глас в защита на театъра. ДЗЯЛО, г. IХ, 19, 2021, ISSN:1314-9067.
 • Критическият поглед на Алберт Гечев към българската драма. Българската литературна критика - позиции и контексти, 2, ИЦ "Боян Пенев", 2022, ISBN:978-619-7372-58-8, 155-177.
 • "Под игото" - роман, пиеса, филм. – В: Годишник на АКСЛИТ, 10, 2022, ISSN:2603-5332.
 • Драматургията на Иван Вазов - критически дебати. Литературата като съдба - сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, ISBN:978-954-07-5582-3, 172-186.
 • Емоционално за първите български театрални представления. Любословие, 22, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2022, ISSN:1314-6033, 143-164.
 • Борис Йоцов и Народният театър. Завръщането на Борис Йоцов, Боян Пенев, 2022, ISBN:978-619-7372-47-2, 178-194.
 • Възникване на българския театър и проблемът "свое-чуждо" във възрожденското общество. Будителския ХIХ век на българите, Издателство "Фабер", 2023, ISBN:978-619-00-1679-3, 103-116.
 • Елена Гетова. Петко-Славейковият журналистически ХIХ век.. Славянски диалози, 31, 2023, ISSN:1312-5346, 205-212.
 • Иванко - Борислав - Борил. Драматургични прочити. Хоризонти на словото, УИ "Св. Климент Охридски", 2023, ISBN:978-954-07-5800-8, 347-360.
 • Кирил Топалов на 80 години. Българистика, 46, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2023, ISSN:1311-8544, 109-113.