гл. ас. д-р Николета Пътова

Научните интереси на Николета Пътова са в следните области: българска литература; възрожденски период (социо-културни изследвания); българска драматургия; идентичност (национална и личностна идентичност).

Образование:

  • 1994 - Българска филология, Чешка филология - (втора специалност) Журналистика - факултативно) в СУ "Свети Клиемент Охридски"
  • 1997 - Редовен докторант в секция "Литература на Българското възраждане"
  • 2004 - Доктор по филология
    Дисертация на тема: "Проблемът за българската идентичност във Възрожденската драматургия" с научен ръководител проф. дфн. Н. Аретов.