Ас. Пламена Костова

plamena_kostova.jpg

Име: Пламена Георгиева Костова

Дата и място на раждане: 30. 03. 1994 г., гр. Сливен

Гражданство: българско

Тел.: 0877186209

ОБРАЗОВАНИЕ И АКАДЕМИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2019-2022: Докторант по българска средновековна литература, СУ „Св. Климент Охридски” 

2017-2018: Висше образование - Магистър по „Старобългаристика”, СУ „Св. Климент Охридски”. 

2013-2017: Висше образование – Бакалавър по „Българска филология“, ВТУ „Св. св. Климент Охридски“

2001-2013: Средно образование – СОУ „Георги Алексиев Каравелов“, гр.Шивачево. 

ЕЗИЦИ 

Английски език (ниво на владеене: В2)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И АКАДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ

2020-2021: Хоноруван преподавател по „Старобългарска литература” в Катедрата по кирилометодиевистика, СУ „Св. Климент Охридски”

2022 - до момента: Асистент в Института за литература към БАН, секция „Стара българска литература“

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

2019: Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS), Use and Study of Special Documents 
2019: Преводна старобългарска агиография 

2021: Уебинар RESILIENCE in the Balkans 

2022: Метафрастовия менологий за месец септември в славянската агиографска традиция 

2023: Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара XIV – XVIII в. 

ПУБЛИКАЦИИ 

1. Станиславов чети-миней. Т. 1. Издание на текста [Stanislav's Reading Menaion. Vol. 1 Edition of the Text]- in: Scripta & e-scripta, vol. 18, Sofiya, 2018, 260.

2. Станиславов чети-миней. Издание на текста, т. 1. - В: Литературен вестник, бр. 35, София, 2018, 4-5. 

3. Климентови четения за млади изследователи (сборник с доклади от едноименната конференция) [St Clement Readings for Young Scholar: Conference Proceedings], vol. 1 – in: Scripta & e-scripta, vol. 19, Sofiya, 2019, 409-410.

4. Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения. В: - Съпоставително езикознание, ХLIV, София, 2019, № 3, 109-111.

5. Мъчение на св. Варвара (BHG № 213 и 215, 214c): жанрови и повествователни особености. В: – Годишник на Софийския университет, факултет по славянски филологии, vol: 104, София, 2019, 59-76.

6. Житието на св. аморийски мъченици в състава на Супрасълския сборник. В: - Климентови четения за млади изследователи, т. 1. София, 2019, 159-164.

7. Света Варвара - християнски култ и народни практики. В: - Verba Iuvenium. Словото на младите. Пловдив, 2019, 360-372.

8. Успението на св. Йоан Богослов в южнославянските календарни сборници. В: - Онгъл – Пренасянето на сакралност (Локално – регионално – национално), София, 2021, 363-373.

9. Основни мотиви в Успението на св. Йоан Богослов. – В: Национални филологически четения за студенти и докторанти. Благоевград, 2020, 195-201.

10. Евангелските позовавания в Успението на св. Йоан Богослов. – В: Кирило-Методиевски четения. София, 2021, 230-241.

11. Апокрифният текст за св. Йоан Богослов в дамаскинарската традиция. – В: Климентови четения за млади изследователи, т. 2, София, 2021, 87-95.

12. Успението на св. Йоан Богослов: жанрови и повествователни особености. – В: Дванадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“ (под печат).

13. За възможния паралел между Успението на св. Йоан Богослов и епическия сюжет на Омировата Одисея. – В: Климентови четения за млади изследователи, т. 3 (под  печат).

Съставителство: 

1. Климентови четения за млади изследователи, т. 2 (научен консултант доц. д-р Диана 

Атанасова, съст. Пламена Костова) София, 2021. 

2. Климентови четения за млади изследователи, т. 3 (научен консултант доц. д-р Диана Атанасова, съст. Пламена Костова) София, 2021.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2019: Член на Организационния екип на Кирило-Методиевски четения 

2019: Член на Организационния екип на Климентови четения 

2020: Член на Организационния екип на Кирило-Методиевски четения 

2020: Член на Комисията по програмата Млади учени и пост докторанти

2020: Проект за финансиране на втори том от поредицата Климентови четения за млади изследователи (финансиран от Студентски съвет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ )

2021: Член на Комисията по програмата Млади учени и пост докторанти 

2021: Член на Организационния екип на Кирило-Методиевски четения 

2021: Член на Организационния екип на Климентови четения 

2021: Член на Организационния екип на Дванадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“ 

2021: Член на Експертната група на Национална агенция за оценяване и акредитация 

(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

2021: Проект за финансиране на трети том от поредицата Климентови четения за млади изследователи (финансиран от Студентски съвет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ).

2022: Член на Организационния екип на Кирило-Методиевски четения 

2022: Член на Организационния екип на Климентови четения

2023: Член на Организационния екип на Евтимиеви научни четения
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ 

Участие в над седем национални и международни научни форуми, конференции и семинари в периода от 2019 до 2023 г. (преди придобиване на научната степен „доктор”).