гл. ас. д-р Диляна Радославова

Основните научни интереси и публикации на Диляна Радославова са в полето на историята и ръкописния репертоар на българските книжовни центрове през Късното средновековие, славянската химногрфия и агиография, кирилската палеография и палеотипия, описанието на славянски ръкописи и старопечатни книги, медиевистичната библиография и създаването на електронни ресурси в областта на славянското книжовно наследство. Член на научните екипи, удостоени с Голямата награда „Питагор“ за най-добър научен колектив (2009 г.) и с наградата „Джон Бел“ на американската Асоциация за българистични изследвания за най-добро издание с българистична проблематика (2017 г.).

Избрани публикации:

Книги

  1. Cyrillic Books Printed before 1700 in British and Irish Collections. A Union Catalogue. Compiled by R. Cleminson, C. Thomas, D. Radoslavova, A. Voznesenskij. London: The British Library, 2000. XLVII+172+16 ill. ISBN 0 7123 4709 7.
  2. Българската книжнина от XVII век: центрове, книжовници, репертоар (=Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 6). София: Българска академия на науките, Институт за литература, Издателски център „Боян Пенев“, 2020. 296 с., 16 ил. ISSN 1314-4170 [The Seventeenth-century Bulgarian Letters: Centres, Men-of-Letters, Repertoire (=Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 6). Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Literature, “Boyan Penev” Publishing Centre, 2020. 296 pp., 16 ill. ISSN 1314-4170]

Студии и статии

  1. Towards the portrait of Gabriel, the Athonite Protos of the first half of the 16th century: the Russian connection. // Love of learning and devotion to God in Orthodox monasteries. 5th International Hilandar conference. Selected proceedings. Beograd/Columbus, 2006, 191-197. ISBN 8683337243
  2. British-Bulgarian initiative for e-Access and Preservation of Cyrillic Manuscripts. // Преглед НЦД 9 (2006), 71-374. ISSN 1820-0109
  3. The Repertoire of Bulgarian Manuscripts from the 17th Century as a Source for Studying Literary Centers. // Solanus, New Serries, 23, 2013, 169-87. ISSN 0038-0903
  4. Breaking New Ground in Marginality. Tendencies in the Bulgarian Orthodox Literary Tradition of the Seventeenth Century. // Les terres de l'orthodoxie au XVIIe siècle circa 1590-1720, Eds. Paul Bushkovitch, Nikolaos A. Chrissidis et Radu G. Paun , Paris, 2017, 503-536, ISBN 978-2-7132-2697-7 (=Cahiers du monde russe. Russie, Empire russe, URSS, États indépendants, n° 58/3) ISSN 1252-6576
  5. Култът към св. Йоан Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVII век. // Стара българска литература, 33-34, 2005, 247–262. ISSN 0204-868X [The cult to St John of Rila in the 17th-century Bulgarian manuscripts // Starobŭlgarska literatura, 33-34, 2005, 247–262. ISSN 0204-868X]
  6. Граничният Седемнадесети век. Българската православна книжнина – феномен от периферията. // Маргиналното в/на литературата. София: Българска академия на науките, Институт за литература, Издателски център “Боян Пенев”, 2011, 208-232. ISBN 978-954-8712-76-7. [The frontier 17th century. The letters of Bulgarian Orthodox Christians – a phenomenon from the periphery. // Marginality in/of Literature. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Literature, “Boyan Penev” Publishing Centre, 2011, 208-232. ISBN 978-954-8712-76-7]
  7. Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини. // Стара българска литература, 47-48, 2013, 336-361. ISSN 0204-868Х [The calendar entries in the Bulgarian damaskini not presented in the Thesauros of Damaskenos Studites // Starobŭlgarska literatura, 47-48, 2013, 336-361. ISSN 0204-868Х]
  8. Фрагментите от Ловешкия дамаскин. Издание на текста. // Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova: Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. София, Изд. център "Боян Пенев", 2016. ISBN 978-619-7372-00-7 [The fragments from Lovech Damaskin. Text Edition // Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova: New Sources, interpretations and approaches in mediaeval studies. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Literature, “Boyan Penev” Publishing Centre, 2016. ISBN 978-619-7372-00-7]

Образование:

1989-1995

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет Славянски филологии, специалност - българска филология, втора специалност - културология

1983-1988

Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе, специалност - оператор-програмист на електронно-изчислителни машини

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2001-

Сътрудник за България на International Medieval Bibliography. University of Leeds, Great Britain

1999 - 2000

научен асистент, Университета в Портсмут, Великобритания

1999 -

докторант на самостоятелна подготовка по тема: Репертоарът на българските ръкописни паметници от ХVІІ в. като извор за изследване на историята на книжовните центрове

1995 -

литературовед в Секцията по стара българска литература, Институт за литература при БАН

Специализации:

Международна лятна школа "Дигитализиране на средновековни ръкописи и старопечатни книги" (София 1999)

Участие в научно-изследоватеслки проекти:

1995 - досега

История на старобългарската литература: Извори и изследвания, индивидуална тема: "Български книжовници и книжовни центрове през ХVII век"

1995- досега

Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства, индивидуална задача: описание и изследване на литургически ръкописи

1996 - досега

Компютърно описание и обработка на средновековни славянски ръкописи и старопечатни книги

1998 -2000

Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи" (Институт за литература, Университета в Питсбърг), индивидуална задача: експериментиране на възможностите за описание и анализ на текстове със сложна структура

1999 - 2000

Старопечатни кирилски и глаголически книги до 1701 г. в Британските и Ирландските колекции (Британска библиотека, Университета в Портсмут); участие в съставянето на каталог

2003 - 2007

Християнска агиология и езически вярвания” (компютърна база данни за кирилски ръкописи)”, индивидуална задача: химнографски текстове за св. Иван Рилски

2003 -

Електронни описания и каталози на кирилски ръкописи (Институт за литература, Британската библиотека – Лондон)

Избрани публикации:

І. Книги

В чужбина

Cyrillic Books Printed before 1700 in British and Irish Collections. A Union Catalogue. Compiled by R. Cleminson, C. Thomas, D. Radoslavova, A. Voznesenskij. London: The British Library, 2000. XLVII+172+16 ill. ISBN 0 7123 4709 7.
ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

Towards the portrait of Gabriel, the Athonite Protos of the first halph of the 16th century: the Russian connection. // Love of learning and devotion to God in Orthodox monasteries. 5th International Hilandar conference. Selected proceedings. - Beograd/Columbus, 2006, p. 191–197.
В България

Още за ръкопис №971 от НБКМ. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. - Шумен : УИ "Епископ Константин Преславски", 1996, 106-118.
SGML Tagging of Complex Texts in Old Slavic Liturgical Manuscripts. // Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the Conference, Sofia, 21-23 September, 1997. - Sofia, 1998, 164-166.
Отношение между образ и текст в ръкописи НБКМ 240, 601, 621, 971 и 972. // Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 45-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. - София, 1998, 361-370.
Biblical Readings in Medieval Slavonic Manuscripts: one SGML Model. // Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books. Abstracts. - Sofia 1999, p. 10.
Problems Concerning the Computer Description and Processing of Slavic Manuscripts of Euchlogical Type with the Help of TSM (A typology of Bulgarian trebnici in the 17th century. Preliminary results). // SGML and Slavic Manuscripts: Problems and Perspectives. - Sofia 2000, 170-204.
Някои аспекти на взаимоотношението между текст и паратекстово поле през Средновековието (Приписката с тератоморфно изображение в ръкопис Roe 27 (S.C.273) от Бодлеанската библиотека). // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 90 (9) за 2000, 2001, с. 335-349.
A unified model for the description of Medieval manuscripts? // Computational Approaches to the Study of Early and Medern Slavic Languages and Texts, Sofia 2003, p. 113-135. (съвм. Публикация с А. Милтенова и А. Бояджиев).
Чинът за опело и погребение през Светлата седмица в българската ръкописна традиция от XVII век. // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Ст. Кожухаров. - София, 2003, 157-177.
The scribal centre at the village of Adzhar in the 17th century. New data. // Scripta&e-Scripta, 2, 2004.
Култът към св. Йоан Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVII век. // Стара българска литература, кн. 33-34, 2005, с. 247–262.
Книжовните средища в българските земи през ХVІІ в. Специфика на ръкописната продукция. // Слово и вяра. Международна научна конференция. 90 години от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 октомври 2004 г. Стара Загора. - Велико Търново, 2007, 311-325.
ІІІ. Други

Международна конференция и семинар "Електронно описание и издание на славянски извори". // Българистика, 5/2002, с. 16-17
И. И. Калиганов. Георгий Новий у восточных славян. Москва, Издателство "Индрик", 2000. ISBN 5-85759-122-8. 800 с. // Scripta&e-Scripta, 2, 2004. (анотация)
Scripta&e-Scripta. // Българистика, 7, 2003, с. 105-108. (рецензия)
Computational Approaches to the Study of Early and Medern Slavic Languages and Texts, Sofia 2003. // Българистика, 7, 2003, с. 109-113. (рецензия)
Нихоритис, Константинос. Славистични и българистични проучвания [Nichoritis, Konstantinos. Works in Slavistics and Bulgaristics]. Велико Търново: Праксис, 2005, 318 p. // Scripta&e-Scripta, 3–4, 2006, р. 364–368. (на английски)