Процедура по защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Николай Андреев Желев

На 8 октомври 2021 год. от 15.00 часа в Големия салон на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за  присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на тема: „Идеята за илиризма. Поява, развитие и отражения в българската култура на XIX в.“ на Николай Андреев Желев,  редовен докторант в Института за литература при БАН.  Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“.

Научен ръководител: проф. дн Николай Аретов

Председател на НЖ: проф. дн Анисава Милтенова

РЕЦЕНЗИИ
проф. дн Анисава Милтенова / БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ /
доц. д-р Наум Кайчев / БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ /
СТАНОВИЩА
проф. д-р Маргарет Димитрова / БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ /
проф. дн Николай Аретов / БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ /
проф. дн Панайот Карагьозов / БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ /

 

Автореферат

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg