Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките на доц. д-р Камен Василев Михайлов"

Материали по защитата на дисертационния труд на доц. д-р Камен Василев Михайлов на тема:

БЪЛГАРСКИ/БУЛГАРСКИ ОБРАЗИ В РУСКОЕЗИЧНА СРЕДА

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 25.10. 2012г. от 15:00 часа. в Големия салон Институтът за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София


Автореферат

Научното жури за защита на докторската дисертация на доц. д-р Камен Василев Михайлов се състои от:

  • Председател проф. дн. Румяна Дамянова

Рецензии:

Становища: