Kонкурс за избор на доцент по научна област 2.1. Филология, специалност „Българска литература” (Нова и съвременна българска литература)

Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.

Единствен кандидат – д-р Емил Димитров

Научното жури за конкурса се състои от: