Процедура за придобиване на научна степен "доктор" на Димитър Николов Александров

На 6 ноември 2014 год. от 16.00 ч. в Малкия салон на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”на тема: " Фикционални репрезентации на постчовешкото в постмодерния роман дистопия в литературата на Северна Америка и Канада: Филип К. Дик, Уилям Гибсън, Маргарет Атууд” на Димитър Николов Александров, редовен докторант в Института за литература при БАН. Научно направление 2.1. Филология, специалност “Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия”

  • Научен ръководител: проф. д-р Мадлен Данова
  • Председател на НЖ: доц. д-р Георги Цанков

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg