Процедура за придобиване на научна степен "доктор" на Станка Иванова Петрова-Христова

На 17.04.2015 год. от 15.00 ч. в зала 102 на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”на тема: "Химнографският репертоар за безплътните сили в Средновековната славянска богослужебна книжнина” на Станка Петрова-Христова, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /стара българска литература/“

  • Научен ръководител: проф. д-р Мария Йовчева
  • Председател на НЖ: доц. д-р Ана Стойкова

 

 

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg