Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /Възрожденска литература“ с единствен кандидат: доц. дфн Камен Михайлов

Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /Възрожденска литература“
С единствен кандидат: доц. дфн Камен Михайлов

Научното жури за конкурса се състои от:

Председател: проф. дфн Румяна Дамянова

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА:

Дата на второто заседание на НЖ: 9 октомври 2015 г.