Процедура за придобиване на научната степен на доц. д-р Ана Стойкова Стойкова

На 5 ноември 2015 г. от 16.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор на науките”на тема: „Мъченията на св. Георги Победоносец в южнославянската средновековна традиция“ на доц. д-р Ана Стойкова Стойкова, професионално направление 2.1. Филология, специалност „Българска литература /Стара българска литература/“

Председател на НЖ: проф. дфн Анисава Милтенова

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА:

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Канцеларията на Института за литература, ет. 7, стая 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg