Процедура за придобиване на научната степен доцент на гл. ас. д-р Александра Атанасова Антонова

Материали във връзка с обявения от Института за литература конкурс за академичната длъжност „Доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /Нова и съвременна българска литература/“, с единствен кандидат: гл. ас. д-р Александра Атанасова Антонова

Председател на НЖ: доц. д-р Бисерка Дакова

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА:

Дата на второто заседание на НЖ: 15 февруари 2016 г.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Канцеларията на Института за литература, ет. 7, стая 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://ilit.bas.bg/bg/procedures/902-aleksandra-atanasova-antonova.html