Процедура за придобиване на научната степен "доктор" на Иван Иванов Илиев

На 4 юли 2016 год. в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: " Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарската литература“ на Иван Иванов Илиев - Институт за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /стара българска литература/“

Научен ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
Председател на НЖ: доц. дфн Ана Стойкова

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg