Процедура за придобиване на научната степен "доктор" на Деница Красимирова Петрова

На 7 юли 2016 год. от 11:00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: " История и историческо мислене (историческите съчинения в българската книжнина, XVI-XVIII в.)” на Деница Красимирова Петрова - Институт за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /стара българска литература/“

Научен консултант: доц. д-р Елена Узунова
Председател на НЖ: проф. дфн Анисава Милтенова

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg