Процедура за придобиване на научната степен доктор на науките на доц. д-р Пламен Антов

На 28 ноември 2016 год. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на научната степен “доктор на науките” на тема: "1880-те: литература и философия на историята. Вазов. Авторска воля u/vs. памет на творбата“ на доц. д-р Пламен Антов - Институт за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /нова българска литература/“

Председател на НЖ: проф. дфн Николай Аретов

Рецензии:

Становища:

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg