Процедура за придобиване на научната степен доктор на Александър Николаев Феодоров

На 24 март 2017 год. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Прагматизъм и литература: навик, норма, метафора“ на Александър Николаев Феодоров, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“

Научен ръководител: проф. дфн Иван Младенов
Председател на НЖ: доц. д-р Миряна Янакиева

Рецензии:

Становища:

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg