Процедура за придобиване на научната степен доктор на Росица Пенчева Чернокожева

На 06 ноември 2017 год. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Българската литература за деца – психоаналитични прочити /90-те години на ХIХ век – 40-те на ХХ век/” на Росица Пенчева Чернокожева, докторант на самостоятелна подготовка в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“ .

Научен консултант: проф. д-р Петър Стефанов
Председател на НЖ: доц. д-р Цветанка Атанасова

Рецензии:

Становища:

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg