Процедура за придобиване на научната степен доктор на Елена Иванова Борисова

На 06 ноември 2017 год. от 12.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Метафизични аспекти на познанието и фантастично изображение в съвременната българска проза” на Елена Иванова Борисова, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“.

Научен ръководител: доц. д-р Пенка Ватова
Председател на НЖ: доц. дфн Пламен Антов

Рецензии:

Становища:

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg