Процедура за придобиване на научната степен доктор на Георги Стоянов Илиев

На 23 ноември 2017 год. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфуртската школа“ на Георги Стоянов Илиев, редовен докторант в Институт за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“

Научен ръководител: доц. д-р Миряна Янакиева
Председател на НЖ: доц. д-р Рая Кунчева

Рецензии:

Становища:

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg