Процедура за придобиване на научната степен доктор на Андриана Спасова

29 ноември 2017 г. от 14.00 в Института за литература, Зала 1 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Антични реминисценции в учебникарската книжнина през Българското възраждане” на Андриана Спасова, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“.

Научен ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
Председател на НЖ: проф. дфн Николай Аретов

Рецензии:

Становища:

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg