Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за реда и условията за възлагане на обществена поръчка за доставка – открита процедура по чл. 14, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"