Обществени поръчки, открити през 2018 г.

„Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки,

Преписката на обществената поръчка можете да намерите на следния линк:

https://www.uni-sofia.bg

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”

Преписка идентификационен номер: ОП-5-2018 г.

Дата на създаване: 06.12.2018 г.

Възложител: Институт за литература към БАН.

Преписка в АОП Номер: 01490-2018-0001.


Приложения номера 1 – 5 към Договор номер 07 от 25.03.2019 г. за изпълнение на поръчката
Дата на публикуване: 25.04.2019 г. в 17:00 часа
Договор номер 07 от 25.03.2019 г. за изпълнение на поръчката
Дата на публикуване: 25.04.2019 г. в 17:00 часа
Обявление изх. номер: СБ-01-414 от 22.04.2019 г. за възложена поръчка
Дата на публикуване: 25.04.2019 г. в 17:00 часа.
Протокол № 2 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване: 26.02.2019 г. в 17:00 часа.
Протокол № 3 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване: 26.02.2019 г. в 17:00 часа.
Доклад (окончателен) по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия
ата на публикуване: 26.02.2019 г. в 17:00 часа.
Решение № РД-08-288 / 25.02.2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по обществ. поръчкаРешение № РД-08-288 / 25.02.2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по обществ. поръчка
Дата на публикуване: 26.02.2019 г. в 17:00 часа.

Съобщение изх. номер РД-08-254 / 11.02.2019 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществената поръчка

Дата на публикуване: 11.02.2019 г. в 12:50 часа.


Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП

Дата на публикуване: 29.01.2019 г. в 16:00 часа.

Решение номер РД-08-728 от 03.12.2018 г. за откриване на процедурата

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Обявление за поръчка изх. номер РД-08-732 от 03.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Документация за участие в процедурата - ZIP

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Съобщение за обявена обществена поръчка - Публично състезание - с предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради”.

Поръчката е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0019

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg

Дата на публикуване: 1.10.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка – Открита процедура по ЗОП - с предмет: „ Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01”.

Поръчката е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0024

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg

Дата на публикуване: 25.10.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ включващ 2 обособени позиции: 1. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз. 2. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0015

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 от обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“

Дата на публикуване: 27.12.2018 г.

Договор номер 80.09 – 235 / 27.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01” по обособена позиция № 1

Дата на публикуване: 27.12.2018

 Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0014

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Обявление за възложена поръчка - Прекратяване на обособени позиции № 1 и № 3 от обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“

Дата на публикуване: 09.11.2018 г.