доц. д-р Людмила Малинова

Научните интереси на Людмила Малинова са свързани с историята на българската литература, изворознанието, както и българската литература, създадена от жени.

Избрани публикации:

 1. Лирически изяви на българката XIX – началото на XX век. Изд. къща „Огледало“, София, 2017 г. ISBN 978-619-7261-22-6
 2. Български поетеси между двете световни войни. Изд.  „Ваньо Недков“. София, 1999. ISBN 954-8176-28-9
 3. Неизвестна стихосбирка на Мара Белчева („Венеца на дните“) – Електронно списание LiterNet, 2016, № 9 (202). ISSN 1312-2282.
 4. Drei bulgarische Dichterinnen und ihre Beziehungen zu Deutschland und Österreich: Mara Belčheva, Elisaveta Bagrjana und Vesela Vasileva – В: “Zeitschrift für Balkanologie. Herausgegeben von Gabriella Schubert. Wolfgang Dahmen. Reinhard Lauer. 52 (2016) 1, p. 120-127. /Beiträge zu den deutsch-bulgarischen Literatur - und Kulturbeziehungen. Herausgegeben von Gabriella Schubert (Berlin). Emilija Staitscheva (Sofia)./ Harrassowitz Verlag. Wiesbaden. ISSN 0044 – 2356.
 5. Malinovová, L.: Existenciálne obavy lyrického hrdinu Blagy Dimitrovovej. – In: Podoby hrdinu v literatúre a v kultúrnej pamäti. Editorky Christina Balabanovová, Viera Prokešhová. SAP – Slovak Akademic Press, spol. s r. o. a Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 2008, s. 69-74. ISBN 978-80-8095-026-2
 6. Карамфила Стефанова – в сянката на мистификацията. – Литературна мисъл, XLVIV,  2004, № 2, с. 83 – 94. ISSN 0324-0495.
 7. Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски. – Български език и литература, XLII, 2002, № 4-5, с. 9-15. ISSN 0323-9519.
 8. Митологични нишки в един поетичен образ. (Мотивът за дъжда в българската поезия) – В: Сб. В търсене на митичната тъкан. Състав. Недка Капралова. Издателски център „Боян Пенев“. София, 2002, с. 135-141. ISBN 954-8712-5-6.
 9. Един прочит на поемата „В царството на самодивите“ – В: Сб. Наследството Вазов. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2002, с. 128-132. ISBN 954-07-1667-5
 10. „Кукувица“ – това е моята същност…“ (Статия за Елисавета Багряна). – Литературен вестник, г. V, № 36, 8 - 14 ноем. 1995, с. 10 - 11. ISSN 1310-9561.

Образование:

 • 1994 - Доктор по филология
  Тема на дисертацията: "Български поетеси в литературния контекст между двете световни войни"
 • 1975 - 1979 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянска филология, Българска филология; втора специалност История
 • 1970 - 1974 - Национална финансово-стопанска гимназия

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН

 • 2011 - ст. научен сътрудник II ст.
 • 1995 - научен сътрудник
 • 1989 - 1995 литературовед

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

Международни:

 • 2013.2016 – Из историята на немско-българските литературни/културни отношения. Съвместно с Института за Югоизточна Европа към Университета “Фридрих Шилер” в гр. Йена.
 • 2006 – 2007 – “Героят – центрове и следи на културната памет”. Съвместно с Института за Световна литература към Словашката академия на науките.
 • 1998 – 2000 – Българо-френски научен проект: “В търсене на митичната тъкан”.

Национални:

 • 2013 – Българска литература създадена от жени – история, статус, тенденции.
 • 2013 - Литература и география.
 • 2009 - Българската литература за деца и юноши – национални и универсални ценности.
 • 2007 - Енциклопедичен речник на новата българска литература (1878 - 2000)
 • 2006 - 2007 Героят - центрове и следи на културната памет - съвместно с Института за Световна литература към Словашката академия на науките.
 • 2003 - 2005 Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука
 • 2000 - Актуални прочити на новата и съвременната българска литература
 • 1999 - 2001 Издирване, проучване и публикуване на неизвестни документи и ръкописи за живота и творчеството на българските писатели
 • 1995 - 2000 Периодика и литература
 • 1990 - 1993 Речник по нова българска литература 1878 - 1992

ЛЕКЦИИ:

 • 2015 - Софийски университет “Св. Климент Охридски” - “Българска поезия, създадена от жени: XIX – XX в.”
 • 2014 - Софийски университет “Св. Климент Охридски” - “Българска поезия, създадена от жени: XIX – XX в.”
 • 2012/2013 - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
  Българска поезия създадена от жени - от Възраждането до днес
 • 1998/1999 - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
  Спецкурс "Алтернативни визии. История на българската женска лирика ХIХ - ХХ век"

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги

 • Български поетеси между двете световни войни: Монография. - София: Ваньо Недков, 1999. - 267 с.

II Съставителство, редакция

 • “С възрожденски дух и модерен поглед” - сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. (Съвместно с Маринели Димитрова, Свилен Каролев и Кристина Йорданова). Издателски център “Боян Пенев” към Института за литература, БАН и Академично издателство “Марин Дринов”. София, 2012 г.
 • “Елисавета Багряна. Писма”. (Предговор, съставителство, редакция, коментар). Издателство “Огледало”, 2012 г.
 • Димчо Дебелянов: Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 120 години от рождението му. / Състав. (съвм. със Свилен Каролев). - София: Захарий Стоянов, 2009. - 191 с.
 • Класика & авангард : Юбил. сб. по случай 70-та год. на Иван Сарандев / Ред. (съвм. със Свилен Каролев и Владимир Янев). - София : ИЦ Боян Пенев, 2006. - 423 с.
 • Мозайката на спомените. Весела Василева през погледа на съвременниците си / Състав.(съвм. с Ангелина Огнянова), ред., бел., библиогр., именен показалец.- София: ФАКЕЛ, 2004. - 208 с.
 • Дъждът (Мотивът за дъжда в българската поезия): Антология / Състав., предг., библиогр. справка. - София: Боян Пенев, 2001. - 160с.
 • Иван Вазов. Снимки и документи: Албум / Състав. (съвместно с Ирина Бачева). - София: СПЕКТЪР, 1991. - 124 с.

III. Научни статии и студии

В чужбина:

 • Malinova, L.: Existencialne obavy lyrickeho hrdinu Blagy Dimitrovovej. // Podoby hrdinu v literature a kulturnej pamati. Bratislava: SAP, Slovak Akademic Press, spol. s r. o. a Ustav svetovej literatury SAV, Bratislava 2008, s. 69-74.
 • A mais celebrada festa bulgara. (Статия за делото на братята Кирил и Методий, техните последователи и празнуването на 24 май в България). // Correio da manha, 1997, № 6589, 24 май, с. 25. (Лисабон, Португалия)

В България:

 • Някои наблюдения върху женските образи в разказите на Чудомир – В: Сб. Чудомир и нашето съвремие. 125 г. от рождението на Чудомир. Научна конференция. Изд. Рамита, Казанлък, 2015, с. 123 – 128.
 • “Вестник на жената” (1921 – 1944) – енциклопедия за пътя на българката. – сп. Библиотека, 2015, кн. 1, с. 26 –33.
 • Ана Иванова Бояджиева (духовно име Евгения) – В: Енциклопедия Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. Академично издателство “Марин Дринов”. Том. 1, А–Й. София, 2014, с. 111.
 • Писателката Олга Кръстева” – сп. Библиотека, 2013, кн. 6, с. 22 – 23.
 • Отвъд думите. Опит за разбиране на една поезия. – В: Сб. Пространствата на словото”. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Том 2. ИЦ “Боян Пенев”. София, 2012, с. 512 – 518.
 • Първи предосвобожденски опити на българката в книжовността и поезията. - Сп. Везни, 2012, кн 3. с. 46 – 61.
 • “Поезията на Яна Язова в контекста на българската женска лирика между двете световни войни” // В: Сб. Яна Язова 1912 – 1974. “И пак напред сама аз тръгвам...” Сборник с научни изследвания от национална конференция “100 години от рождението на Язова”. 2012, град Лом; Издателски център “Боян Пенев”. София 2013, с. 58 – 66.
 • “Разлистената поезия на Петя Дубарова” – В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас 2012 – “Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”. Съставител: София Ангелова. Издателство Libra Scorp, Бургас, 2012, с. 70 – 77. (Kniga_Sbornik_Dubarova/1/pdf-Adobe Reader); “Приказните вселени на Петя Дубарова” // В: Сб. Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни. Изд. Алтера. София, 2013, с. 341 – 348.
 • “Археолог на истини” (По повод 70-годишнината на Румен Стоянов) - в. Култура, бр. 29, 27 юли 2012, с.6.
 • “Юбилейна научна конференция “В сянката на канона” – сп. “Български език и литература”, 2012, кн. 2, с. 187-188.
 • “Щрихи към поетиката на Мара Белчева” // В: С възрожденски дух и модерен поглед”, сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. София, 2012 г., с.447 – 451.
 • Щрихи към литературния портрет на Лора. // Яворов - литературни и биографични сюжети / Състав.: Маринели Димитрова, Пламен Антов, Свилен Каролев. - София: Боян Пенев, 2009 (ISBN 978-954-8712-61-3), с. 222 - 230.
 • Лирическият свят на Весела Василева. // Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война / Състав. и ред. Милена Кирова. - София: Алтера Делта Ентъртейнмънт, 2009 ( ISBN 978-954-9757-32-3), с. 397 - 406 (Заб.: Текстът с малка редакция е печатан в книгата: Мозайката на спомените. Весела Василева през погледа на съвременниците си. - София: ФАКЕЛ, 2004).
 • Щрихи към портрета на една възрожденка - Анна (Евгения) Бояджиева. // Пламък, г. 50, 2007, № 7/8, с. 11-18. (С допълнения и редакция текстът - със заглавие "Една будителка в расо" - е публикуван и в сборника "Иван Д. Шишманов - наука и политика", книга трета, София, 2007, с. 107 - 116).
 • Елена Бенчева (монахиня Евпраксия) - книжовничката, преписала Паисиевата история. // Литературен вестник, г. 17, № 36, 7 - 13 ноем., 2007, с. 4.
 • Карамфила Стефанова и неиздадената й стихосбирка. // Въобразените текстове на Българското възраждане: Сб. - София: Боян Пенев, 2005, с. 182 - 203. (Текстът е разширен вариант на публикувания в сп. "Литературна мисъл", XLVIV, 2004, № 2, с. 83 - 94: Карамфила Стефанова - в сянката на мистификацията).
 • Темата за твореца и творчеството в поезията на Багряна. // Родна реч, 2004, № 2-3, с. 59-62.
 • Майката в Йовковите разкази. // Йордан Йовков. Нови изследвания. 120 г. от рождението му: Сб. - София: Боян Пенев, 2003, с. 41-44.
 • Вдъхновителят (Боян Пенев - Елисавета Багряна) // Боян Пенев. Нови изследвания. 120 г. от рождението му: Сб. - Пловдив: Компас II, 2003, с. 93-99.
 • Един прочит на поемата "В царството на самодивите" // Наследството Вазов: Сб. - София: УИ Св. Климент Охридски, 2002, с. 128-132.
 • Митологични нишки в един поетичен образ. // В търсене на митичната тъкан: Сб. - София: Боян Пенев, 2002, с. 135-141.
 • Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски. // Български език и литература, XLII, 2002, № 4-5, с. 9-15; Също и в: Родна реч, 2002, № 5-6, с. 20-23 и 2002, № 7-8, с. 42-45.
 • Една забележителна българка - актриса и поетеса. (120 г. от рождението на Роза Попова) // КИЛ (Култура. Изкуство. Литература), Варна, № 5, март, 2002, с. 7.
 • Дъждът - един поетичен образ в българската лирика. // Български писател, VII, № 22, 6 юни 2001, с. 10.
 • Литературен периодичен печат, литературни салони, кръгове и кафенета в София ( в съавторство с проф. Любомир Стаматов). // София. 120 години столица. - София: АИ Проф. Марин Дринов, 2000, с. 319 - 325.
 • Сп. "Демократия" (1920 - 1923). // Периодика и литература. Т. V. - София, 1999, с. 348 - 354.
 • "Ученическо ехо" (1920 1934). // Периодика и литература. Т. V. - София, 1999, с. 396 - 402.
 • За Багряна с недоумение. // Литературен форум, № 31, 19-25 окт. 1999, с. 8.
 • Памет за Бленика: 100 години от рождението й. // Литературен вестник, г. 9, № 7, 24 февр. - 2 март 1999, с. 4.
 • Екзистенциални мотиви в лириката на Елисавета Багряна. // Български език и литература, XL, 1999, № 1, 46 - 55.
 • "От просторите ти без граница // безгранично да обичам знам" (Аспекти на родното в поезията на Бленика). // Сб. статии от научна конференция, посветена на 90-год. от рождението на Пенка Цанева - Бленика. 1989. - Тутракан, 1997, с. 29 - 36.
 • Македонските песни на Магда Петканова. // Литературен форум, № 30, 7 - 13 окт. 1997, с. 1 - 2.
 • Любовната лирика на Багряна. // Летописи, 1997, № 1- 2, с. 169 - 178.
 • Аспекти на родното в лириката на Багряна през 30-те години. // Български език и литература, 1996, № 3, с. 9 - 14.
 • Сп. "Гражданка" (1911 - 1917). // Периодика и литература. Т. IV. - София, 1995, с. 32- 35.
 • "Кукувица" - това е моята същност…" (Статия за Елисавета Багряна). // Литературен вестник, г. 5, № 36, 8 - 14 ноем. 1995, с. 10 - 11.
 • Български поетеси между двете световни войни. // Български писател, № 36, 5 - 11 септ. 1995, с. 10.
 • "Моя кръвна майчице-земя". Аспекти на родното във "Вечната и святата". // Вечната и святата. Нови студии за Багряна: Сб. (Библ. Език и литература). - София: УИ Св. Кл. Охридски, 1994, с. 135 - 148.
 • "Аз вярвам в любовта и вярвам в Бога!" ("Люлека ми замириса" на Иван Вазов). // Български език и литература, 1993, № 4, с. 14-20.
 • "А искам само, само да обичам" (Женската любовна лирика в периода между двете световни войни)". // Език и литература, XLVII, 1992, № 6, с. 49 - 58.
 • Христо Смирненски в спомените и оценката на Иван Мешеков. // Български език и литература, XXXV, 1992, № 4, с. 14-17.
 • Хармоничният свят на Бленика. // Пламък, г. 33,1989, № 5, 164-169.
 • Трагичната съдба на Весела Василева. // Език и литература, XLIII, 1988, № 2, 133-141.
 • Темата за войната в поезията на жените-поетеси от края на 30-те и началото на 40-те години. // Литературна мисъл, XXIX, 1985, № 7, с. 143 - 155.
 • Поезията на Магда Петканова. Език и литература, XXXIX, 1984, № 6, с. 34 - 44. (Подпис Людмила Панова - Малинова).

Енциклопедични статии:

 • Речник по нова българска литература 1878 – 1992: Христо Смирненски, Димитър Осинин, Пенка Цанева-Бленика, Димитър Шумналиев, Весела Василева, Надя Попова.

ІV. Документалистика

 • Фрагменти от одисеята на Багряна в Бразилия (Непубликувани писма: Багряна – Рибейро Коуто)”. – В: Сб. Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка. Състав: Пламен Антов, консултант Румен Стоянов. София, 2015 г., с. 159 – 172.
 • Неизвестни писма на Елисавета Багряна. – В: Сб. Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на факултет “Славянски филологии”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2013 г. Съставители: Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова. Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2014 г.
 • Неизвестно писмо на една просветителка – сподвижничка на Левски – Ана (Евгения) Бояджиева. – в. Литературен глас, Стара Загора, бр. 174, юни-юли 2014, с. 1, 12.
 • Три кратки непубликувани писма относно “Българска антология. Нашата поезия от Вазова насам”) // В: Сб.: Димчо Дебелянов. 125 г. от рождението на поета. Нови изследвания, архив, спомени. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013 г., с. 199-204.
 • “Непубликувани писма на Елисавета Багряна до Дора Габе” – В: Сб. “Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева”, Издателство “Контекст”, Пловдив, 2012 г., с. 740-748.
 • Неизвестна снимка на Елисавета Багряна. //Литературен вестник, г. 19, № 4, 3 - 19 февр. 2010, с. 2.
 • Елисавета Багряна до Петър Динеков. Кореспонденция. // Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане: Сб. научни изследвания в чест на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Румяна Дамянова / Състав. и ред. Недка Капралова, Данчо Господинов. - София, 2009 (ISBN 978-954-321-650-5), с. 290 - 309. (Част от писмата са публикувани и в: Елисавета Багряна. 1893 - 2008. Юбилеен лист. Издава Община Сливен и Институтът за литература при БАН по случай 115-год. от рождението на голямата българска поетеса, с. 5.)
 • Непубликуван спомен за Христо Смирненски. // Класика и авангард: Юбилеен сб. в чест на проф. Иван Сарандев. - София, 2006, с. 177 - 180.
 • Неизвестни откъси от спомен за Алеко Константинов. // Алеко Константинов. Вечният съвременник: Юбилеен сб. - София, 2006, с. 163-182. ( Също и в: Известия на Националния литературен музей. Том III, София, 2005, с. 68 - 80; и във в. Литературен форум, юни, 2006, № 6, с. 11 и юли 2006, № 7, с. 10-11).
 • Непубликувани писма на Елисавета Багряна до Николай Лилиев. // Литературен вестник, г. 16, № 18, 10-16 май 2006, с. 7 и с. 14.
 • Лирическият свят на Весела Василева. Спомените като литературен извор. Спомени за поетесата Весела Василева. (Записани от Любен Петров, Георги Стаевски, Марлена Кръстева, Петър Увалиев и Кирила Възвъзова-Каратеодорова). // Език и литература, LIV, 1999, № 1, с. 154 - 168; Също и в: Мозайката на спомените. Весела Василева през погледа на съвременниците си / Състав. Людмила Малинова и Ангелина Огнянова. - София: Факел, 2004, с. 19 - 35; Спомените като литературен извор. // Пак там, с. 36 - 38.
 • "Всеки новопоказал се хълм ме влече към себе си". Непубликувани писма на Дора Габе до проф. Иван Шишманов. // Век 21, г. 6, № 42, 6 - 12 дек. 1995.
 • "Вам за слава, а народу за полза". Непубликувани писма на Христо Г. Данов до проф. Иван Шишманов. // Век 21, г. 6, № 37,1 - 7 ноем. 1995, с. 11.
 • Един модел за човешко и литературно приятелство. Елисавета Багряна - Владимир Василев. Непубликувани писма. // Владимир Василев - личност, дело, съдба: Сб. - София, 1997, с. 311 - 318. (Текстът с малки изменения е публикуван също и в: Летописи, 1994, № 9-10, с. 40 - 49; и в Литературен вестник, IV, № 2, 17 - 23 ян. 1994, с. 6.)
 • 75. Непубликувано писмо на Теодор Рузвелт до Иван Вазов. // Литературен форум (Нова христоматия), 5 юни 1991.
 • Непубликувани писма на Евгения Марс до Иван Вазов. // Литературна мисъл, XXXIV, 1990, № 9, с. 128-135.
 • Весела Василева. Непубликувани стихотворения. (В съавторство с Румяна Пашалийска). // Септември, 1989, №12, 134-136.

V. Рецензии за научни трудове

 • Многогласие в осмислянето на Вапцаров. Рецензия за сборника “Вапцаров – вяра и самота. Сборник с научни изследвания по повод 100-годишнината на поета”. Съставители и редактори: Свилен Каролев, Маринели Димитрова, Георги Господинов. Издателски център “Боян Пенев.
 • С научна прецизност и аналитичност: Рец. за книгата на Мария Иванова "Милена Цанева. Литературна анкета". - София: Народна култура, 2005. // Пламък, г. 49, № 7-8, 2006, с. 177 - 179.
 • Нов ракурс към житейската и духовната биография на Иван Вазов: Рец. за книгата на Любомир Стаматов "В интимния свят на Иван Вазов. - София: АИ Проф. М. Дринов, 2001. // Списание на БАН, CXIV, 2001, № 4-6, с. 79.
 • Възкръсването на Евгения Марс: Рец. за книгата на Живка Симова "Обичана и отричана". - София: УИ Св. Кл. Охридски, 1998) // Критика, I, 2000, № 1, с. 105 - 106.
 • Поглед към българската женска лирика: Рец. за книгата на Ирен Иванчева "Брегове на чувството. Гласове на жени в българската поезия". // Български език и литература, XXXVIII,1997, № 3 - 4, с. 93 - 95.
 • Енциклопедия на духа: Рец. за том III на "Периодика и литература". Научен ръководител Йордан Василев. Отговорен секретар Елка Трайкова. Редакционна колегия: Катя Бъклова, Любомир Стаматов, Юлия Обретенова. - София: АИ Проф. Марин Дринов, 1994. // Литературен форум, № 9, 1 - 7 март 1995, с. 4.

VI. Други рецензии

 • Тихата победа на поета – Рецензия за “Тихата победа на поета. Антология за Димчо Дебелянов”. Автор: Петър Велчев. – в. Култура, бр. 17, 9 май 2014, с. 3.
 • За опорните точки в човешкото битие: Рец. за "Поетични гласове Драганово. Антология". // Литературен глас (Ст. Загора), XV, № 129, авг. - септ. 2007, с. 10.
 • Между корените на българското и екзистенциалното: Рец. (разширен вариант) за стихосбирката "Кърчаг" от Румен Стоянов. // Литературен глас (Стара Загора), XV, № 118, ян. - февр. 2006, с. 2 и с. 8. (Също и в: Детонация, IV, № 12, дек. 2005, с. 11.)
 • Вечните питания на посветения: Рец. за книгата на Екатерина Йосифова "Нагоре надолу". - София: Факел, 2004). // Словото днес, XI, № 27, 15 септ. 2005, с. 12.
 • Духовната криза...: Рец. за книгата на Деян Енев "Господи, помилуй". - Пловдив: Жанет 45, 2004). // Словото днес, X, № 25, 16 септ. 2004, с. 13.
 • Как се променяме във времето: Рец. за книгата на Фернанду Намора "Дневник без дата". // Женско царство, IV, № 32, 5 - 11 авг. 2004, с. 6.
 • Нова "женска" антология: Рец. за антологията "Сто години любов. Българска женска любовна лирика XX век" / Състав. Д. Танев. - София ИК Зелена вълна, 2000. // Литературен форум, № 7, 10 - 16 окт. 2000, с. 2.
 • Паметта на детството: Рец. за книгата на Стоянка Боянова "Надалеч, надалеч". - София: Български писател, 1998. // Български писател, VI, № 40, 7 дек. 1999, с. 2.
 • Поетическите видеоклипове на Нели Садовска. // Мост, 1998, № 2 (дек.), с. 54 - 55.
 • "Светът е тайна": Рец. за книгата на Дора Габе "Светът е тайна. Поезия. Проза / Състав, предг., ред. и бел. Магдалена Шишкова. - София: УИ Св. Кл. Охридски, 1994. // Век 21, V, № 15, 20 - 26 апр. 1994.
 • За пясъчната вселена и сътворението: Рец. за стихосбирката на Пенка Ватова "Прохождане през мрака". - София: Фондация Свободно поетическо общество, 1992. // Литературен форум, № 6, 10 - 16 февр. 1993, с. 2.
 • За вселенското пространство на душата: Рец. за стихосбирката на Стоянка Боянова "Крайбрежна улица". - София, 1992. // Литературен вестник, № 27, 13 - 19 юли 1992, с. 2.
 • "На път да се разминем...": Рец. за едноименната стихосбирка на Елена Вълкова. // ЕА Издателско сдружение Евразия-Абагар. София Плевен, г. 1, № 1, 24 май 1992, с.5.
 • В синия свят на детството: Рец. за книгата на Пенка Цанева - Бленика "Край белия Дунав". // Деца. Изкуство. Книги. 1989, № 4, с. 7 - 9.
 • "И мъката по нещо недостигнато...": Рец. за книгата на Весела Василева "Стихотворения. Лирически фрагменти. Писма". // АБВ, № 26, 28 юни 1988.

VІI. Други

 • Сектор "Изворознание" и "Летописи и архиви". // 60 години Институт за литература: Юбилеен сборник 1948 - 2008. (ISBN 978-954-8712-53-8). - София, 2009, с. 51-53 и с. 130-133.
 • Очите му грееха. // Любомир Стаматов: Избрани студии и статии. - София: ИК Зов, 2008, с. 325-328. (Спомен за проф. Любомир Стаматов).
 • Представяне на словашката българистка Вера Прокешова и интервю с нея. // Литературен форум, № 6, 13 - 19 февр. 2001, с. 13.
 • Христо Василев остана духовно свързан с родината. // Демокрация, XII, № 9, 12 ян. 2001, с. 18.
 • Къде остана Багряна? // Аз Буки, X, № 27, 5 - 11 юли 2000, с. 3.
 • Щрихи от Лисабон. // Литературен форум, № 25, 30 юни - 6 юли 1998, с. 10 и № 26, 7 - 14 юли 1998, с. 11.
 • Един от строителите: Очерк за Христо Станишев и рецензия за книгата му "Път от миналото към бъдещето". // Литературен форум, № 27 - 28, 10 - 16 юли 1996, с. 1, с. 6.
 • Докосване до съкровени реликви. В дом-музей "Иван Вазов". // Деца. Изкуство. Книги. 1989, № 5, с. 9 - 12.