доц. д-р Елка Трайкова

Елка Трайкова е директор на Института за литература и ръководител на секция „Нова и съвременна българска литература“. Научните ѝ интереси са в областта на филологията и историята на новата и съвременната българска литература.

Образование:

1981 Висше образование
„Българска филология" - СУ „Св. Климент Охридски-1981 г.

1982-1983 специализация в Катедрата по съвременна българска литература на СУ „Св. Климен Охридски - защитена научна разработка на тема „Тенденции в съвременната българска поезия на 60-те години на XX в.

1983 редовен аспирант в Института за литература към БАН

1987 Защитена докторска дисертация на тема „Литературният периодичен печат през 20-те години на Χ X в.

1988 Научен сътрудник в секция „Нова и съвременна българска литература в Института за литература

2001 Старши научен сътрудник II степен в същия Институт.

Месторабота и длъжност:

Институт за литература при БАН

2003 - 2012 завеждащ Секция „Нова и съвременна българска литература

2001 - 2012 Научен секретар на Института за литература.

Научна и преподавателска дейност:

 • Ръководител на научен проект „Периодика и литература, в рамките на който са издадени 5 тома от едноименната поредица. (1990 - 2003 Г.)

Участие (през последните 5 години) в следните научни проекти:

 • „Героят - центрове и следи в културната памет - Съвместно със Словашката академия на науките. (2006-2009 г.)
 • „Жените в обществения дискурс на България и Полша - Съвместен проект с Полската академия на науките. (2005-2008 г.)
 • „Литературата в парадигмата на културния диалог България - Русия Съвместен проект с Руската академия на науките.( 2008-2010 г.)
 • „Литература и политика. Финансиран от Фонд „Научни изследвания (2006 - 2009 г.)
 • „Актуални прочити на Новата и съвременната българска литература (2005 - 2012 г.)
 • „Енциклопедичен речник на Новата и съвременната българска литература (2005 - 2012 г.)
 • Курс по „История на българската литература между двете световни войни - IV курс, специалност „Българска филология, СУ „Св. Климент Охридски, 2008 - 2009 г.
 • Научен ръководител на Мариана Нихорити, докторант на самостоятелна подготовка, защитила през 2009 г. дисертация на тема „Българо-гръцки литературни взаимоотношения (1918 - 2000 г.)

Публикационна дейност и цитати:

Списък на публикациите и цитатите е приложен в подробна библиографска справка.

Автор съм на 1 монографично изследване; на 37 научни студии и статии; на 9 научно-популярни статии и рецензии; съставител и редактор съм на 9 научни издания и сборници.

Научно-приложна дейност:

Организирала съм 4 международни и 12 национални научни конференции. Публично съм представяла 19 научни издания. Рецензирала съм пред Специализирания съвет по литературознание 4 хабилитационни труда и 8 докторски дисертация. Докладвала съм пред комисията по хуманитарни науки на ВАК 6 процедури за научно-образователната степен „доктор и 3 за научното звание „старши научен сътрудник II ст.

Участие в научни съвети и научни експертни комисии:

 • Член на Научния съвет на Института за литератур към БАН от 2003 до 2012г.
 • Член на комисията по хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания - 2003 - 2010 г.; 2012 г.

Административно-управленски опит:

Административно-управленският опит, който имам, е в системата на БАН - като ръководител на най-голямата секция в Института за литература - „Нова и съвременна българска литература в продължение на 9 години и като Научен секретар, в продължение на 11 години. В периода 2012 - 2020 г. съм директор на Института за литература.