доц. д-р Миряна Янакиева

Миряна Янакиева е доктор по литературна теория. Основните ѝ научни интереси са в областта на анализа и интерпретацията на литературното произведение, интертекстуалност, литература и етика, литература и познание, литература и музика, литература и живопис, проблемът за истината в литературата и философията.

Избрани публикации:

Книги

 1. Теория на литературата. От Платон до постмодернизма (в съавторство с Евгения Панчева и Амелия Личева)// ИК Колибри, София, 2005. ISBN 954-529-349-7. Второ частично преработено и допълнено издание – 2007 г. /533 стр./
 2. От родния кът до гроба (Пенчо Славейков – „Сън за щастие”//Издателство „Контекст”, Пловдив, 2011, 208 стр. ISBN 978-954-8238-35-9.

Статии и студии

 1. Димчо Дебелянов и Йов. //Фигури на четенето. „Фигура”, С., 2000, с. 167-169.
 2. Разводът на литературознанието с литературата. Култура, бр. 44, 29.11.2002.
 3. Водни следи: чешмата и вирът.// Йовков: разночетения. „Слово”, В. Търново, 2003, с. 71-77.
 4. Поетическото постигане на непостижимата другост.// Дебелянов: разночетения. „Слово”, В. Търново, 2003, с. 59-65.
 5. Линее нашто поколение. Литературен форум, бр. 16, 23.04.2003.
 6. „Бай Ганьо” (наблюдения върху първа част на книгата). Литературен форум, бр. 8, 7-13.05.2003.
 7. Метатекстът като текст и творба. //Да отгледаш смисъла. В чест на Радосвет Коларов. ИЦ „Боян Пенев”, С., 2004, с. 83-93.
 8. Може ли да се живее извън текста?// Реторики на паметта. В чест на проф. Иван Павлов. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2005, с. 124-131.

Образование:

2007 – Доктор по Теория на литературата. Тема на дисертацията: Концептуални и терминологични проблеми на литературознанието на ХХ век. Семантика и реторика на понятието ecriture.
1985 – Магистър по Българска филология; втора специалност – френски език. Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
1980 – Френска езикова гимназия „Ламартин” – София


Академични длъжности:

    2011 – заместник-председател на Научния съвет на Института за литература на БАН
    2010 – ръководител направление „Теория на литературата” в Института за литература на БАН
    2008 – ст.н.с. II ст. (доцент) в Института за литература на БАН
    2005 – литературен сътрудник в Института за литература на БАН
    1996 – хоноруван преподавател по теория на литературата в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

Преподавани курсове:

    1996-2007 – семинарни занятия по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”.
    2007 – СИД „Терминологични проблеми при превод на хуманитаристика” пред магистри от „Св. Климент Охридски”.
    2011 – СИД „Познание за и чрез литературата” пред магистри от „Св. Климент Охридски”.

Ръководство на научно-изследователски проекти на Института за литература:

Методологически проблеми на литературознанието

Участие в научно-изследователски проекти на Института за литература

    Български литературен процес. Проблеми на поетиката.
    Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания.
    Литературните понятия и техните контексти (българо-полски)
    Литературата и литературознанието в училище
    Интеркомпетенции и диалог чрез литературата (финансиран от програма Коменски на ЕК) 2007-2008
    Литература и литературознание (българо-унгарски)

Участие в научни конференции:

    2005 - национална конференция „Литературознанието на ХХ век. Динамика на ценностите”. Тема на доклада: „Имената на литературоведското действие: анализ, интерпретация, четене”.
    2006 - национална конференция „Литературознанието на ХХ век. Динамика на ценностите”- втора част. Тема на доклада: „Отношението между литература и философия от литературоведска гледна точка”.
    2007 - национална конференция “Обектът на литературната теория: загубван, присвояван, отстояван”, Тема на доклада: „Най-хубавият сън на литературната теория – сънят за живота й след смъртта”.
    2008 - национална конференция “Споделени идеи за литературознанието”. Тема на доклада: „Струнни инструменти, слепота и поезия: опит за тричленна междутекстовост”.
    2008 - юбилейна конференция за Яворов. Тема на доклада: „Сянката на „Сенки”.
    2008 - полско-българска конференция на тема „Поглед и значение”. Тема на доклада: „Значение взгляда в критическом творчестве Жана Руссе”.
    2008 - българо-унгарска конференция на тема Литература и литературознание. Тема на доклада: „Compatibility or incompatibility between different approaches to literary works”.
    2009 - национална конференция “Споделени идеи за литературознанието”- II част. Тема на доклада: „Хегеловата оценка за изкуството – пророчество или присъда”.
    2009 - юбилейната научна конференция по случай 60-годишнината на Института за литература. Тема на доклада: „Литературоведско познание и самопознание”.
    2010 – национална конференция „Извънлитературното”. Тема на доклада: „Дон Жуан или за границите между литература и музика”.
    2010 – национална конференция „1910: Островът на антологиите”. Тема на доклада : „Подир сенките на облаците” – антология в антологията?”
    2011 – международна конференция „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията”. Тема на доклада: „Квадривиумът на истината”.

Избрани публикации:

Книги

 • Теория на литературата. От Платон до постмодернизма (в съавторство с Евгения Панчева и Амелия Личева)// ИК Колибри, София, 2005. ISBN 954-529-349-7. Второ частично преработено и допълнено издание – 2007 г. /533 стр./
 • От родния кът до гроба (Пенчо Славейков – „Сън за щастие”//Издателство „Контекст”, Пловдив, 2011, 208 стр. ISBN 978-954-8238-35-9.

Статии и студии:

 •     Димчо Дебелянов и Йов. //Фигури на четенето. „Фигура”, С., 2000, с. 167-169.
 •     Разводът на литературознанието с литературата. Култура, бр. 44, 29.11.2002.
 •     Водни следи: чешмата и вирът.// Йовков: разночетения. „Слово”, В. Търново, 2003, с. 71-77.
 •     Поетическото постигане на непостижимата другост.// Дебелянов: разночетения. „Слово”, В. Търново, 2003, с. 59-65.
 •     Линее нашто поколение. Литературен форум, бр. 16, 23.04.2003.
 •     „Бай Ганьо” (наблюдения върху първа част на книгата). Литературен форум, бр. 8, 7-13.05.2003.
 •     „Криворазбраната цивилизация” или „поради что се срамиш” сто години след Паисий. // Разночетенията на текста. В чест на проф. Кирил Топалов. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 106-114.
 •     Метатекстът като текст и творба. //Да отгледаш смисъла. В чест на Радосвет Коларов. ИЦ „Боян Пенев”, С., 2004, с. 83-93.
 •     Може ли да се живее извън текста?// Реторики на паметта. В чест на проф. Иван Павлов. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2005, с. 124-131.
 •     Върховно смислената поезия на нищото. Култура, бр. 15, 22.04.2005, с. 8.
 •     Четенето невъзможно? (Пруст и Де Ман)// сп. Литературна мисъл, кн. 1, 2006, с. 5-40
 •     Стил и почерк. Littera et Lingua: e-journal. ISSN 1312-6172. Есен 2006, 14 стр.
 •     Към истината – без път.// сп. Български език и литература, кн. 4, 2007, с. 3-14
 •     Слово и кръв в две творби на Ботев и Яворов.// сп. Български език и литература, кн. 6, 2007, с. 70-84
 •     Сън за щастие” и двете антологии на Пенчо Славейков// сп. Литературна мисъл, кн. 2, 2007, с. 63-82
 •     Домът и прагът (за ролята на предговора към лирическа книга)//Човекът в текста. Сборник в чест на Стоян Атанасов. (съст. Дина Манчева и Рая Кунчева). УИ “Св. Климент Охридски”, С. 2008, с. 219-227
 •     Литературата между езика и писането.// Цветан Тодоров - теоретик и хуманист. Издателски център "Боян Пенев", София, 2009, с. 73-87
 •     Сянката на „Сенки” (за отгласите на едно Яворово стихотворение в четири други)//Яворов – литературни и биографични сюжети. Издателски център "Боян Пенев", София, 2009, с. 48-57
 •     Съвместимост или несъвместимост между различните подходи към литературните творби. „Литературна мисъл” кн 1/ 2010, с. 71-79.

Рецензии:

 •     Сизифовското щастие на литературоведа (за книгата „Тревожно литературознание” на Никола Георгиев, Просвета, 2006). Литературен вестник, 28.6-4.7. 2007.
 •     „Поезията на южнославянския символизъм” и съвременното литературознание (за книгата на Албена Иванова, „Поезията на южнославянския символизъм“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2006). Литературен вестник, брой 40, 05.12.2007
 •     За една самотна книга, която не бива да остане самотна (за книгата на Йордан Люцканов „Дрехата на съдбата. Романът на Дмитрий Мережковски „Юлиан Отстъпника. Анализ на класицистичния му символизъм”, София, 2008). Литературен вестник, бр. 28, 22-28.09.2010, с. 4
 •     Една книга за мислещи и търсещи читатели (за книгата на Радосвет Коларов „Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността”, Просвета, 2009). Български език и литература, кн. 2, 2010, с. 72-74

Учебници и помагала:

 •     Българска литература за 11. и 12. клас (с авторски екип). Сиела, С., 2001/2002.
 •     Матурата по български език и литература (с авторски екип). Колибри, С., 2002.
 •     Francais : langue et litterature – 11. и 12. клас (съавторство с Весела Антонова). Колибри, С., 2002/2003.

Научни преводи:

 •     Женет, Ж. Фигури / Прев. и съст. Миряна Янакиева. - София : Фигура, 2001.
 •     Бурдийо, П. Практическият усет / Прев. Миряна Янакиева, Весела Антонова. - София : Фигура, 2005.