гл. ас. д-р Елена Борисова

Елена Борисова е асистент в Института за литература към Българската академия на науките. Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след 1944 г., научната фантастика и българската женска проза след 1990 г. Настоящите ѝ научниизследователски търсения са насочени към взаимовръзката между науката и научната фантастика, изграждаща идеята за прогностичния характер на този тип литература във въображаемата рамка на бъдещето. Участва в научноизследователски проекти на Института за литература: „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2017) и „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ (от 2018). Ръководител е на проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ (от 2018).

Избрани публикации:

Книги

Фантастика и познание. Без/граничност на познанието в българската фантастична проза. – София : ИЦ „Б. Пенев“, 2019. с.   325. -  ISBN 978-619-7372-22-9

Статии и студии

  1. Двойникът като средство за познание: Недялка Михова и Весела Люцканова. // Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 158–167.
  2. „Тежестта на скафандъра“: щрихи към познанието за Големия разум. // Непознатият съсед. Т. 21 [Сб.] – Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 364–372 .
  3. Автотекстуалността в романите на Теодора Димова. // Филологически форум, 2016, № 1(3), с. 134–141.
  4. Трагедията на човешката алиенация: Наталия Андреева, Николай Ватов и Павел Вежинов. // Литературата, Год. XI (2017), кн. 19, с. 218–249.
  5. Непреодолимите граници на разума в романа „Да избереш себе си“ на Любен Дилов. // Литературна мисъл, 2017, № 1.
  6. Тежестта на скафандъра и фиаското на контакта с Големия разум: Любен Дилов и Станислав Лем. // Слово и памет. [Сб.] – Пловдив: АИ „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 359–368.
  7. Прекрасният нов свят в романа „Клонинги“ на Весела Люцканова. // Филологически форум, 2017, № 1(5), с. 135–145.
  8. Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов. // Литература и техника. [Сб.] – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 300–307.
  9. Без/смъртността на бъдещето: Недялка Михова и Дмитрий Глуховски. // Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", XXIX A, УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 133–144.