доц. д-р Нина Георгиева-Гагова

Нина Гагова е доцент в Института за литература. Научните ѝ търсения засягат проблеми следните областите: сравнително изследване на българската и сръбската литература и култура в балкански контекст, православният владетел в политическата идеология, книжовна традиция и християнска иконография, владетели-светци в православната култура, типове светци и агиография, православни манастири в Средновековието и връзки между тях, южнославянската аристокрация в отношението ѝ към производството и употребата на книги, Библейските цитати като ключ към смисъла на средновековните християнски текстове, средновековни ръкописи и текстове в електронен формат.

Избрани публикации:

 • (2010) Владетели и книги. Участието на южнославянските владетели в производството и употребата на книги през Средновековието (Х-ХV в): рецепцията на византийския модел. София, 2010, 337 с. ISBN 978-954-92526-3-7 (+ ISBN 954 92526 3 9). (онлайн на www.academia.edu)
 • (2019) Пренасянето на мощите на св. Николай Мирликийски от Мира в Бари в православнославянската традиция: неизвестна версия на Словото за празника. - Старобългарска литература 59-60, 2019, 221-261.
 • (2019) Пренасянето на мощите на св. Никола от Мира в Бари: интерпретации на събитието в латинската, гръцката и славянската книжнина. - В: Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи. Годишник на АКСЛит, т. 8, 2019. (https://calic.balkansbg.eu/conferens/bilingualism/122-prenasyaneto-na-m…)
 • (2019) „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ (https://sesdiva.eu/virtualni-stai/populiarni-sventci-avtori-proizvedeni…)
 • (2019) „Разказ за пренасяне на мощите на св. Николай Мирликийски от Мира в Бари“. (https://sesdiva.eu/virtualni-stai/kulturen-obmen/item/103-story-transfe…)
 • Gagova (2018) Аспирациите на цар Симеон към Константинополския престол: библейски модели и исторически аргументи. - В: Представи и миражи. Годишник на АКСЛит, т. 7, 2018 /sum./ (https://calic.balkansbg.eu/conferens/images-and-mirages/112-the-aspirat…).
 • Gagova (2016) Св. Симеон – вечният владетел на сърбите. - Slavia Meridionalis 16, 2016, 262-310 /sum.+ streszcz.polskie/ (=Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności), Instytut Slawistyki PAN , ISSN: 2392-2400. (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/80)
 • Gagova (2016) Чудото на св. Никола с килима: предварителни бележки. - В:  Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. Изд. център "Боян Пенев". София, 2016, 252-279  /sum./ (ISBN 978-619-7372-00-7). 
 • Gagova (2013) Св. Никола – застъпник на душите на Страшния съд. – Старобългарска литература 48 (Светци и свети места на Балканите. 2.), 2013, 28-40 /sum.+ рез. рус. ез./. ISSN 0204-868X. (онлайн на www.academia.edu)
 • Gagova (2011) Житийният цикъл за св. Никола в Боянската църква и наративните текстове за светеца, познати в южнославянската агиографска традиция през ХІІІ в.  – В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. София, 2011, 100-125. (ISBN 978-954-91259-7-9) /sum./ (онлайн на www.academia.edu)
 • Gagova (2009) “Вписването” на деспот Стефан Лазаревич в Свещената история и жанровите колебания на автора на неговото Житие. – В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов (= Старобългарска литература, 41-42), 2009, 285-303, ISSN 0204-868X. (http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=c6b503a6-b944-4448-…
 • Gagova (2009) Славянските преводи от гръцки език в светлината на контактите между атонските манастири Ватопед, Хилендар и Пантелеймон в ХІV-нач. на ХV в. – In: Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu. Gniezno, 2009, 79-87 (рез. на полски ез.).
 • Gagova (2008) Съдбата на Рилския манастир през ХІV в. от гледна точка на неговия статут на ктиторски манастир. – В: SLOVO: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference, 21.-26.02.2008, Sofia, Bulgaria. Sofia, 2008, 177-194.

1958 Родена в Монтана
1976 Завършва Математическа гимназия в Монтана
1980 Завършва българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, с втора специалност “психология”
1980-1981 Преподава български език и литература в немската езикова гимназия в Монтана
1981-1982 Специализант в Катедрата по Кирило-Методиевистика, Факултет по Славянски филологии, СУ
1983-1987 Редовен аспирант в Катедрата по Кирило-Методиевистика, Факултет по Славянски филологии, СУ
1984-1989; 1994-1998 Хоноруван асистент по старобългарска литература Катедрата по Кирило-Методиевистика, Факултет по Славянски филологии, СУ
Oт 1987 Работи в Секцията по стара българска литература, Институт за литература, БАН, София
1985, 1989, 1990, 1996, 1999 Специализира стара сръбска литература при проф. Джордже Трифунович в Белградския университет
1995 Защитава дисертация на тема “Житията на сръбските владетели-светци ХІІІ-30-те г. на ХV в. в южнославянската литературна традиция” и получава научната и образователна степен “кандидат на филологическите науки (“доктор по филология”)
2000/2001-2003/2004 Лектор по български език в Института по славянски филологии в университета “Мария Склодовска-Кюри” в Люблин, Полша
2004/2005-2007/2008 Чете лекции по българска и сръбска литература в университета “Миколай Коперник” в Торун, Полша
2007 защитава хабилитационен труд на тема “Владетели и книги. Участието на южнославянските владетели Х-ХV в. в производството и употребата на книги” в Института за литература, БАН
2008 е избрана за ст.н.с. ІІ ст. (доц.) в Института за литература, БАН
От 2008/2009 Лектор по български език и литература в Белградския университет, Белград

Научна специалност: българистика и палеославистика

Научни области:

Сравнително изследване на българската и сръбската литература и култура в балкански контекст, православният владетел в политическата идеология, книжовната традиция и християнската иконография, владетели-светци в православната култура, агиография, южнославянската аристокрация в отношението й към производството и употребата на книги, обработка на средновековни ръкописи и текстове с помощта на компютър

Чужди езици: ползва руски, сръбски, полски, английски, немски, италиански език

Публикации, излезли от печат (1989-2011): 75 (1 книга, 6 студии, 24 статии, 4 текста в колективна монография, 36 енциклопедични статии, 4 рецензии)

Участия в конференции (2000-2011): 18

Участие в проекти:

Международни проекти:

 1. "Южно славянската агиография между изтока и запада" - индивидуален проект, по Програма за работа на специалисти от Източна Европа в западноевропейски университети, финансиран от Европейската общност, базиран в Университета в Удине, Италия, за 3 месеца, октомври-декември 1994 г.
 2. "Компютърна обработка и анализ на средновековни славянски ръкописи", подпомогнат от фондация за финансиране на научни изследвания IREX, Вашингтон, 1994-1995: колективен проект, базиран в Института за литература, БАН
 3. "Компютърна обработка на славянски ръкописи и старопечатни книги", съвместен проект с CEU (Централно-Европейски университет), Будапеща, 1996-1998: колективен проект, базиран в Института за литература, БАН
 4. "Ръкописи, принадлежали на лица от южнославянския светски елит през 14 и 15 в." - индивидуален проект, финансиран от фондация "Отворено общество" по Програма за подпомагане на научни изследвания, базирани в Източна Европа (RSS), за 2 г., 1 юли 1998-1 юли 2000г.

Български проекти:

1. Кирило-Методиевска енциклопедия, 1987-2003г. - подпомаган от Националния фонд за научни изследвания, колективен проект, базиран в Института за литература, БАН

Преподавателска работа:

В Софийския университет “Климент Охридски”:

Упражнения по старобългарска литература в специалностите българска филология и славянска филология, 1984-1989, 1995-1998; лекции по старобългарска литература в специалността балканистика, 1996/97

В Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”:

Упражнения по старобългарска литература, 1993/1994

В университета “Мария Склодовска-Кюри”, Люблин, Полша (2000/2001 – 2003/2004):

Практически български език, описателна граматика на българския език (лекции), история на българската литература (лекции и упражнения)

В университета “Миколай Коперник” в Торун, Полша (2004/2005 – 2007/2008):

Лекционни курсове: История на българската литература, История на сръбската литература, Балкански литератури (избрани теми), Славянски литератури (избрани теми), Монографични курсове (Средновековни южнославянски литератури, Балкански идентичности)

Дипломантски и магистърски семинари: балканско и славянско литературознание, балканско културознание.

В Белградския университет, Белград, Сърбия (2008/2009 –

Лекционни курсове: История на средновековната българска литература, История на българската литература през Възраждането, История на българската литература от Освобождението до Втората световна война, История на българската литература през втората половина на ХХ в.; Култура и цивилизация на България.

Библиография на Нина Георгиева-Гагова

Книги

 1. “Житията на сръбските владетели-светци ХІІІ-30-те г. на ХV в. в южнославянската литературна традиция” (докторат), София, 1994, 300 с. (ръкопис).
 2. Владетели и книги. Участието на южнославянските владетели в производството и употребата на книги през Средновековието (Х-ХV в): рецепцията на византийския модел. София, 2010, 337 с. ISBN 978-954-92526-3-7

Студии

 1. Житието на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки и царската словесна иконография през ХV в. - В: Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХV в. София, 19-21.Х.1992. С., 1993, с. 161-180.
 2. Съставителската концепция на Бдинския сборник, образованите владетелски съпруги и техните книги. - В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. С., 1998, 258-281.
 3. А study of groups of manuscripts chosen bу socio-cu1tural criteria (Mss belonging to rulers libraries from the 14th and 15th centuries). - In: Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. Vol. 2. Medieval Slavic Manuscripts аnd SGML. Problems and Perspectives. Sofia, 2000, 131-169 /рез./.
 4. Царската библиотека в Преслав и нейната съдба. - В: Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 145-185.
 5. Деспот Стефан Лазаревич, Птолемей Филаделф и кариерата на придворния философ Константин Костенечки”. – Старобългарска литература 35-36, 2006, 97-124 /sum./.
 6. Житийният цикъл за св. Никола в Боянската църква и наративните текстове за светеца, познати в южнославянската агиографска традиция през ХІІІ в. – В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. София, 2011, 100-125.

Научни статии

 1. Агиографската концепция на патриарх Евтимий и подбора на библейски цитати в текстовете. - В: П Международен конгрес по българистика, София, 23.V.-3.VI.1986. Доклади, т. 23. Млади българисти. С., 1989, с.263-273.
 2. Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак като отражение на следкосовския етап от развитието на култа към светеца. - Старобългарска литература 21, 1987, с. 80-93.
 3. Едно необичайно иконографско решение при изобразяването на владетеля в Житието на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки. ¬Старобългарска литература 25-26, 1991, с. 155-166.
 4. Към въпроса за почитането на княз Борис като светец. - Кирило¬-Методиевски студии. 8. С., 1991, 178-188.
 5. Топосът "победна битка" в похвалните слова на Евтимий Търновски. - В: Медиевистични ракурси, София, 1993, с. 55-63.
 6. Житието на св. Симеон от Стефан Първовенчани и някои проблеми на ранната православно-славянска агиогpафия. - Старобългарска литература 28-29, 1994, с. 86-92.
 7. "Мойсей и Аарон въ йереехъ его..." или царската словесна иконография като израз на политическата идеология. - В: Бог и цар в българската история. С., 1996, с. 174-180.
 8. Библиjски цитати у житиjима српских владара. - Књижевна историjа, XIX, 1997, 101, с.39-50.
 9. "TSM: Тhe e1ement NOТE: Improvement of the encoding possibilities: а philo1ogica1 proposa1" - In: "Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts". Sofia, 1998, р. 161-164.
 10. Гагова Н., М. Петрова. Коя е "светородната царица Анна"? - В: Светогорска обител Зограф. III. С., 1999, с. 257-264.
 11. Култът на св. Крал Милутин според неговите жития. - "Проблеми на изкуството", 4, 2000, с. 19-22 /Zfs./.
 12. Един вероятен преводачески автограф от първата четвърт на XIV в. (Още веднъж за ранния славянски превод на "Догматическо всеоръжие" от Евтимий Зигавин). - Palaeobulgarica, ХХV (2001),1, 79-94 /sum./.
 13. Poludniowoslowianskie klasztory jako centra pismiennicze: Odnowa Biblioteki Deczanskiej w 90-tych latach XIV wieku. - In: Klasztory i kultura krajow slowianskich. Кrakow, 2001, s. 139-148.
 14. Гагова Н, И Шпадиjер. Две вариjанте анахоретског типа у jужнословенскоj хагиографиjи /Теодосиjево Житиjе светог Петра Коришког и Jевтимиjево Житиjе светог Jовaнa Рилског/. - В: Словенско cpeдњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ћ. Трифуновићу. Београд, 2002, с. 159-175/sum./.
 15. За един ръкопис на цар Йоан Александър. Бележки върху Лаврентиевия сборник. - В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, с. 255-262 /sum./.
 16. Влиянието на южнославянската аристокрация върху производството на книги през XIV и ХV в.: един пример за ктиторство. - В: Пети достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 229-245.
 17. Горичкият сборник в контекста на южнославянските владетелски сборници от 14 и 15 в. – В: Никон Jерусалимац. Вриjеме - личност - диjело. Зборник радова са међународног научног симпосиона на Скадарском jезеру, 7-9 септембар, 2000 г. Прир. Jеромонах Jован /Ћулибрк/. Изд. "Светигора". Цетиње, 2004, 201-220.
 18. Южнославянските владетелски сборници в огледалото на православния владетел: концепцията и функцията на Симеоновия сборник, отразен в Изборника от 1073 г. - В: България и Сърбия в контекста на Византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум, 14-16 септември 2003, София. С., 2005, 375-391.
 19. Transformacja tradycji bizantynskiej u Slowian prawoslawnych. Po1ityka ku1tura1na wladcy w okresie chrystianizacji i jej wplyw nа procesy 1iterackie. - W: Wie1kie tematy ku1tury w 1iteraturach slowianskich, Wroclaw, 20-22.11.2003, 6 с. /sum./
 20. . Теофаничното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концепция в един текст на Йоан Кантакузин – В: Старобългарска литература 33-34 (В чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина), 2005, 289-304 /sum./
 21. . O niektorych przemilczeniach w paleoslawistyce w czasach socjalizmu. – In: Przemilczenia w relacjach miedzykulturowych, red. J. Goszczynska i G. Szwat-Gylybowa, SOW, Warszawa, 2008, 246-256 /sum./.
 22. Съдбата на Рилския манастир през ХІV в. от гледна точка на неговия статут на ктиторски манастир. – В: SLOVO: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference, 21.-26.02.2008, Sofia, Bulgaria. Sofia, 2008, 177-194.
 23. “Славянските преводи от гръцки език в светлината на контактите между атонските манастири Ватопед, Хилендар и Пантелеймон в ХІV-нач. на ХV в.” – In: Swieta Gora Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu. Gniezno, 2009, 79-87.
 24. “Вписването на деспот Стефан Лазаревич в Свещената история и жанровите колебания на автора на неговото Житие” – Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов (= Старобългарска литература, 41-42), 2009, 285-303.

Статии в научно-енциклопедични издания

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992 :

 1. Ефрем,
 2. Житие на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки,
 3. Иван Александър,
 4. Киприан,
 5. Писмата на цар Калоян,
 6. Послания на Киприан,
 7. Старобългарската литература в Сърбия

Енциклопедия на българската култура. С., 1992:

 1. Владислав Граматик,
 2. Йоасаф Бдински,
 3. Константин Костенечки

Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 3. С., 2003:

 1. Петрович Иванка – с. 133-136
 2. Радойчич Джордже Сп. – с. 428-430

Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4. Допълнения. С., 2003:

 1. Тандарич Й. – с. 27-29
 2. Традиции кирилометодиевски в Хърватия – с. 108-114
 3. Традиции кирилометодиевски в Унгария – с. 142-146
 4. Хилендарски манастир – с. 395-400
 5. Щефанич В. – с. 564-568
 6. Бегунов Ю.K. – с. 601-604
 7. Графенауер И. – с. 650-652
 8. Державин Н.С. – с. 665-667
 9. Дзифер Дж. – с. 673-676

Био-библиографски справочник «Чуждестранна българистика през ХХ в.» София, 2008:

 1. Бегунов Ю.Н., с. 28-29.
 2. Броджи-Беркоф Джована, с. 60.
 3. Василев Люпка, с. 83-84.
 4. Дел Агата Джузепе, с. 153-154.
 5. Дзифер Джорджо, с. 162-163.
 6. Капалдо М., с. 246-247.
 7. Мошин Владимир,
 8. . Назор Аница, с. 372-373.
 9. Наумов Александър, с. 373-374.
 10. Пикио Рикардо, с. 415-417.
 11. Прикрилова М., с. 436-437.
 12. Стоянович Л.,
 13. Тандарич Йосип, с. 511.
 14. Трифунович Джордже, с. 534-535.
 15. . Шпадиер И., с. 644.

Участие в колективни монографии:

История на българската средновековна литература. Съставител А.Милтенова. София, Изток-Запад, 2008 (2-ро изд. 2009):

 1. Културната политика на българските владетели Борис и Симеон и проблемите на книжовния репертоар – с. 83-88.
 2. Цар Йоан Александър като покровител на книжнината – с. 505-510.
 3. Константин Костенечки – с. 647-656.
 4. Българо-сръбски книжовни връзки ХІV-ХV век – с. 667-675.

Рецензии и обзори

 1. Старобългаристичната литературоведска проблематика в работата на Втория международен конгрес по българистика. - Старобългарска литература 20, 1987, 150-156
 2. Иванова Кл., Н. Гагова. Идеи за обучението по старобългарска литература (IX клас). - Български език и литература, 3, 1991, с. 20-24.
 3. Йовчева М, H. Гагова. Палеославистиката на ХII Международен конгрес на славистите. - Pa1aeobu1garica XXIII (1999),1, с. 93-104.
 4. Minczew G. Swieta ksiega. Ikona. Obrzed. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. Lodz, 2003, 223 s. - Palaeobulgarica, ХХVІІІ, 2004, 1, 117-125.

Приети за печат:

Конференции 2000-2011

 1. Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по Кирило-¬Методиевистика, СУ "Климент Охридски", София, май 2000: "Един преводачески автограф от началото на ХV в. (ркп. РАН 296)"
 2. Лятна школа, организирана от Централно-Европейския университет в Будапеща (CEU Sommer University "Resources and Issues in Central Europe for Research оn the Middle Ages" , 17Ju1y - 11 August 2000) - презентация на индивидуален проект "Book Production and Book Use in the Ba1kan Middle Ages: А Study of Manuscripts Owned bу Members of the South-S1av Secu1ar Elite During the 14th and 15th Сеnturiеs"
 3. . Международна научна конференция "Средновековна християнска Европа: Изток и Запад". София, 1-3 септември 2000 г.: "За един ръкопис на цар Йоан Александър. (Бележки върху Лаврентиевия сборник)"
 4. Международен симпозиум "Никон Ерусалимец и неговото време", Подгорица, Черна гора, 8-10.09.2000 Г.: "Горичкият сборник в контекста на южнославянските владетелски сборници от 14 и 15 в."
 5. Ogo1nopo1ska konferencja Slawistyczna, organizowana przez UJ w Кrakowie "Klasztory i kultura krajow slowianskich". Krakow, kwiecien 2001 : "Poludniowoslowianskie k1asztory jako centra pismiennicze: Odnowa Biblioteki Deczanskiej w 90-tych 1atach XIV wieku"
 6. Първа българо-сръбска медиевистична конференция, София, 8-10 септ. 2003: «Южно славянските владетелски сборници в огледалото на православния владетел: концепцията и функцията на Симеоновия сборник, отразен в Изборника от 1073 г.»
 7. Miedzynarodowa konferencja Slawistyczna, organizowana przez Uniwersytet Wroclawski "Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich", Wroclaw, 20¬22.11.2003: "Transformacja tradycji bizantynskiej u Slowian prawoslawnych. Po1ityka kulturalnа wladcy w okresie chrystianizacji i jej wplyw па procesy1iterackiе"
 8. Miedzynarodowa konferencjа Slawistyczna, organizowana przez Uniwersytet Lodzki "Miedzy Wschodem i Zachodem. Proza retoryczno-kaznodziejska w krajach poludniowoslowianskich", Lodz, 23-24 kwietnia 2004: "Проповедническата проза в Киевска Русия в контекста на пренасянето в Киев на Преславската царска библиотека в края на Х в."
 9. Интердисциплинарен колегиум "Средновековна балканска култура", организиран ежегодно от Института за литература БАН, София, ноември 2005 – «Описменех» на Константин Костенечки – жанр и смисъл»
 10. Международен научен симпозиум «Византия и славяните», организиран от Центъра за Славяно-византийски проучвания «Проф. Иван Дуйчев» по случай 20 г. от основаването му, София, 12-14 май 2006 – «Участието на южнославянските владетели в производството и употребата на книги: владетели и исихасти»
 11. Miedzynarodowa konferencjа “Przemilczenia w relacjach miedzykulturowych”, organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23-25.10.2006 – “Kto o czym nie lubi/nie chce mowic w paleoslawistyce”
 12. Международна научна конференция “Религиозната мозайка на Балканите” (“Mozajka religijna Balkanow”), Гнезно, Полша, организирана от Collegium Europaeum Gnesnense към университета “Адам Мицкевич” в Познан, 19-20 март 2007 с доклад “Oczekiwanie konca swiata i sposob patrzenia na historie w poludniowoslowianskim tekscie lat 30tych XV wieku” (Очакването на края на света и интерпретирането на историята в един южнославянски текст от 30-те г. на ХV в.)
 13. . Международна научна конференция по проекта “SLOVO: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts 21.-26.02.2008 - презентация на тема “Private Religious Foundations as Centers of Manuscript Production in 14th Century in Bulgaria: The Monastery of Rila”
 14. VI COLLOQUIUM EUROPAEUM, организиран отCollegium Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu, Centrum Studiow Etnicznych i Religijnych w Salonikach oraz Miedzynarodowe Centrum Studiow Greckich i Slowianskich UAM, 12-14 marca 2008 r. на тема “Swieta Gora Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu”, с доклад на тема "Dzialalnosc slowianskich tlumaczy z greckiego na Atosie w swietle kontaktow miedzy monastyrami Vatopedi, Hilandar, Pantelejmon w XIV-XV w."
 15. Втора българо-сръбска медиевистична конференция “Сръбско-българската взаимност през ХІІІ в.”, организирана от Византолошкия институт в Белград и Института за литература, София, Белград, Х-ХІ 2008, с доклад на тема “Култът на св. Симеон Сръбски през ХІІІ в. в светлината на почитането на княз Борис и цар Петър като светци”
 16. Международна научна конференция Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, организирана от Художествената академия, София и Института по изкуствознание, БАН. София, 16-17 април 2010 г., с доклад на тема «Житийният цикъл за св. Никола в Боянската църква в контекста на южнославянската агиографска традиция през ХІІІ в.».
 17. Международна лятна школа по проекта «История и историзъм. Развитие на идеите за история в славянския свят», базиран в Софийския университет, Трявна, 26.07.-4.08.2010 – участие с презентация на тема «Цикълът с посмъртни чудеса на св. Никола в славянските литератури».
 18. Международна конференция „Търновград – духовен и книжовен център през ХІІІ в.” (по проекта «История и историзъм. Развитие на идеите за история в славянския свят», базиран в Софийския университет), Велико Търново, 29.04.-01.05.2011 г., с доклад на тема „Почитането на св. Никола в Търново през ХІІІ в. в светлината на новоизводните календарни сборници”.