проф. д-р Доротей Гетов

Доротей Гетов е професор в секция „Стара българска литература“. Научните му интереси са в областта на Византийските оригинали на преводните произведения в старобългарската литература; историята на византийското право; византийската химнография и литургика; византийската филология.

Избрани публикации:

  1. ‘Codex Serdicensis graecus EHAI 803 – a Codex Pacurianeus?’. Byzantion, 69 (1999): 58–64.
  2. ‘Eine Scholiensammlung zur Synopsis Basilicorum Maior’; in: Fontes Minores XI [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 26], Frankfurt/Main, 2005: 325–413.
  3. ‘Florilegium Mosquense: an Edition’. Revue d’histoire des textes, n.s., I (2006): 1–36.
  4. ‘Fragmenta Serdicensia Lost and Found’. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 56 (2006): 245–260.
  5. A Catalogue of Greek Liturgical Manuscripts in the “Ivan Dujčev Center for Slavo-Byzantine Studies”, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2007 [ = Orientalia Christiana Analecta 279].
  6. ‘The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai’. Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, III s., 6 (2009), pp. 67–118.
  7. A Catalogue of Greek Manuscripts in the Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 2010.
  8. A Catalogue of the Greek Manuscripts at the Ecclesiastical Historical and Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria, Volume I. Bačkovo Monastery, Turnhout-Brepols 2014, XXII + 532 pp.; Vol. II, Turnhout-Brepols 2017, XXI + 497 pp.
  9. ‘Unedited Troparia in a Liturgical Pandect’, in: Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche, 10 (2013) 155–184.
  10. A Catalogue of the Greek Manuscripts in the National Library “Sts. Cyril and Methodius”, Sofia. XX+560 p., Turnhout-Brepols 2019.

Образование:

1999 Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор" на тема "Непубликуваните схолии към Синопсиса на Василиките (Ръкописна традиция, анализ на състава на сбирката и критическо издание)"

1988 - 1989 Специализация по история на византийското право към Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" и следдипломна квалификация към Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

1972 - 1979 Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет "Западни филологии", специалност английска филология (1972-1975 г.) и специалност класическа филология (1975-1979 г.)

Специализации в чужбина:

Институт за история на европейското право "Макс Планк" към Гьотингенската академия на науките - Фракнкфурт на Майн, секция "Византийски правни извори:
дек. 1990, септ.1991-февр. 1992, окт.-дек. 1995, ян. 1997, ян. 1998, ян. 1999, ян. 2000 г., ян. 2001, ян. 2003, ян.-февр. 2004, ян.-февр. 2005

Австрийска академия на науките
окт.-дек. 2003

Център за византийски изследвания, Вашингтон
септ. 2001 - май 2002

Линкълн Колидж, Оксфорд
юли 1997

Солунски университет
юни 1993

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2005 - Научен сътрудник в секция "Стара българска литература"

1999 - 2005 Литературовед в секция "Стара българска литература"

1995 - 1997 Стипендиант на фондация "Елена и Иван Дуйчеви" - Църковен историко-архивен институт

1990 - 1994 Сътрудник в център "Иван Дуйчев"

1979 - 1983 Преподавател по старогръцки език в Националната гимназия по древни езици и култури

Участие в научно-изследователски проекти:

1990 - 1994 Член на българо-гръцкия екип за съставяне на пълния каталог на гръцките юридически ръкописи, съхранявани в центъра "Иван Дуйчев"

1995 - 1997 Работа по съставяне на кратък опис на гръцките ръкописи в Църковния историко-архивен институт

2000 - досега Старобългарската литература в контекста на византийската и славянските средновековни литератури, Институт за литература, БАН.

Избрани публикации:

І. Книги

Catalogue des manuscripts grecs juridiques deposes au Centre de recherches slavo-byzantines "Ivan Dujcev" de l'Universite "St. Clement d'Ohrid" de Sofia / Dorotei Getov, Vassilis Katsaros, Charalambos Papastathis. - Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, 1994. (Отзиви: Sudost-Forschungen 55 (1996) 514-515; Scriptorium 1997, 1 p. 59;
Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 49 (1999) 412-413; Byzantinische Zeitschrift 94 (2001) 719-721; Moschovia 1 (2001) 549-550.)
A Catalogue of Greek Liturgical Manuscripts in the "Ivan Dujcev Center for Slavo-Byzantine Studies". - Pontificio Instituto Orientale, Roma 2007 [= Orientalia Christiana Analecta no. 279], 618 p. (на англ. ез.)
A Checklist of the Greek Manuscript Collection at The Ecclesiastical Historical and Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria. - Sofia : University of Sofia Press, 1997.
(Отзиви: Scriptorium 1998, 1 p. 48-49; Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), 203.
A Catalogue of Greek Manuscripts in the Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences. - Sofia, 2010, 102 pp.


ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

Codex Serdicensis graecus EHAI 803 - a Codex Pacurianeus ? // Byzantion 69 (1999): 58-64.
(Отзив: P. J. Fedwick, Bibliotheca Basiliana Vniversalis, vol. V, Studies of Basil of Caesarea and His World: an Annotated Bio-Bibliography, Turnhout 2004, p. 877.)
Incipitarium for the Apparently Unedited Liturgical Canons as contained in the Greek Manuscripts, kept in Bulgarian Libraries. // Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, III s., 1 (2004): 93-114.
Eine Scholiensammlung zur Synopsis Basilicorum Maior. // Fontes Minores XI [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 26], Frankfurt/Main, 2005: 325-413.
(Превод от български на немски на дисертационeн труд, защитен в София през 1999 г.)
Florilegium Mosquense: an Edition. // Revue D'Histoire des Textes. n.s. Tome I (2006) 1-36.
Fragmenta Serdicensia Lost and Found', Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 56 (2006): 245-260.
(with Maria Yovcheva) 'The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition'. // Byzantino-slavica LXVI 1-2 (2008): 139-166.
The Unedited Byzantine Liturgical Canons in the Library of Congress Microfilms of the Greek Manuscripts in St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. // Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, III s., 6 (2009), pp. 67-118.
Andreas Schminck und Dorotei Getov, Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts. Teil II. Die Handschriften des kirchlichen Rechts I (Nr. 328 – 427) [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 28], Frankfurt am Main 2010, pp. XXVI + 397.
В България

„Шест славяно-гръцки палимпсестни фрагмента”, в: Пение мало Георгию. Сборник в чест на проф. Георги Попов, София 2010, с. 537–546.
Византийският паметник Florilegium mosquense и неговите славянски преводи / Анисава Милтенова, Доротей Гетов. // Доклади на международната конференция "Византийското културно наследство и Балканите", Пловдив, 6-8 септември 2001. - Пловдив, 2002, с. 305-320.
ІІІ. Учебници и учебни помагала

Старогръцки език за 11 клас / Доротей Гетов, Румен Стефанов. - София : Народна просвета, 1990. - 2. изд.